REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

COCA-COLA
"Mai mult timp pentru pasiunile tale"

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania publicitara"Mai mult timp pentru pasiunile tale" (“Campania”) este organizata si desfasurata de catreCoca-Cola HBC Romania S.R.L. (denumita in continuare "Organizatorul") , o societate comerciala din Romania, cu sediul social in Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O23, etajul 1, Jud. Ilfov, 077190, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/2300/2009, avand Codul Unic de Inregistrare RO 474152.

1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“ Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul ”).

1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe site-ul www.cokescan.ro - in sectiunea Regulament, de asemenea Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator (i) in baza unui apel telefonic gratuit la Infoline 0800.080.800, intre orele 09.00 - 18.00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei, (ii) prin transmiterea unui e-mail la Ro.Contact@cchellenic.com, sau (iii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.

1.5. Dezvoltarea si hostarea website-ului Campaniei, mecanismul Campaniei, baza de date aferenta derularii Campaniei, managementul castigatorilor vor fi implementate, realizate si operate prin intermediul SYSCOM DIGITAL S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Strada Carol Knappe nr. 41, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9256/2009, Cod unic de inregistrare RO25946293, denumita in continuare “Agentia Digitala”.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in 1305 locatii de tip magazin traditional, la nivel national, denumite in continuare „Magazine Participante” (detaliate in Anexa 1 la prezentul Regulament).

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura in perioada: 15 Iunie 2020, incepand cu ora 00:00:00 – 15 Iulie 2020 inclusiv, pana la ora 23:59:59 (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).

3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PROMOTIONALE (AMBALAJE SI SORTIMENTE PARTICIPANTE)

4.1. Ambalajele si sortimentele participante la Campanie, denumite in continuare “Produse Participante”, sunt urmatoarele:

a) Coca-Cola, toate aromele, in toate ambalajele disponibile in Magazinele Participante;

b) Fanta, toate aromele, in toate ambalajele disponibile in Magazinele Participante;

c) Sprite, toate aromele, in toate ambalajele disponibile in Magazinele Participante;

d) Fuzetea, toate aromele, in toate ambalajele disponibile in Magazinele Participante.

e) Schweppes, toate aromele, in toate ambalajele disponibile in Magazinele Participante.

4.2. “Coca-Cola”, “Fanta”, “Sprite” sunt marci inregistrate a societatii The Coca-Cola Company. Fuzetea este marca inregistrata a societatii DP BEVERAGES LIMITED.

4.3. Orice produse comercializate de Organizator, altele decat cele mentionate la Art. 4.1., nu pot fi utilizate de consumatori pentru inscrierea in prezenta Campanie.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania. Toate conditiile enumerate trebuie indeplinite la data inceperii Campaniei.

5.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;

b. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Coca-Cola Romania SRL;

c. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) The Coca-Cola Company;

d. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Agentiei Digitale;

e. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Magazinelor Participante;

f. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Agentilor de munca temporara, care sunt pusi la dispozitia Organizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea acestuia, indiferent de locatia Organizatorului in care isi desfasoara activitatea;

g. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatroul isi desfasoara activitatea;

h. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – g. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);

i. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor cu varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA.

6.1. In cadrul Campaniei se vor acorda 1305 (o mie trei sute cinci) premii alocate la incheierea Campaniei prin tragere la sorti, cate unul pentru fiecare Magazin Participant, iar acestea consta fiecare intr-un televizor Allview 32ePlay6100-H, 81 cm, Smart Android, HD, LED, in valoarea individuala de 676,78 lei, inclusiv TVA si impozitul aferent veniturilor din premii.

Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul acestei Campanii este de 883.197 lei, inclusiv TVA si impozitul aferent veniturilor din premii.

6.2. Alte detalii referitoare la premiile acordate:

i. Daca pe Perioada Campaniei nu se inscrie/nu participa niciun Participant ori se inscriu/participa mai putini Participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Campaniei ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

ii. Daca pana la finalizarea Campaniei nu se castiga toate premiile mentionate la Art.6.1., pe motiv ca s-au invalidat castigatorii si toate rezervele acestora sau nu s-au inregistrat inscrieri valide pe unul sau mai multe Magazine Participante (dar fara a se limita la acest motive), atunci premiile Campaniei raman la dispozitia Organizatorului, acesta putand dispune sa le realoce printr-o alta tragere la sorti.

iii. Organizatorul nu are nici o obligatie, sub nici o forma sau aspect, de a suplimenta numarul premiilor sau de a le inlocui.

iv. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

v. O persoana identificata prin acelasi numar de telefon mobil si/sau aceleasi date personale, poate castiga maxim un premiu, respectiv un singur televizor.

vi. Pentru a intra in posesia premiilor, Participantii sunt obligati sa pastreze in original Documentul fiscal in baza caruia s-au inscris in Campanie si pe baza caruia au fost desemnati castigatori.

vii. Daca sunt identificate cazuri de fraudare ale mecanismului Campaniei sau ale procedurilor de revendicare si atribuire a premiilor, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel castigate si de a solicita organelor competente deschiderea procedurilor de urmarire judiciara pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

viii. Premiile castigate nu sunt transmisibile. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita castigatorilor acte de identitate pentru verificari la momentul intrarii in posesia premiilor.

ix. Castigatorii vor fi informati cu privire la castig prin intermediul SMS transmis catre numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie.

x. Lista castigatorilor va fi afisata in termen de maxim 30 de zile lucratoare dupa finalizarea Campaniei pe website-ul Campaniei www.cokescan.ro.

xi. Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, (i) comunicarea datelor cu caracter personal si acordul in vederea prelucrarii lor, si (iii) acceptarea premiului sunt conditii esentiale de validare a castigatorului.

6.3. Procedura de acordare a premiilor Campaniei :

i. Toate premiile oferite in cadrul Campaniei vor fi acordate prin trageri la sorti ce se vor efectua de catre Agentia Digitala, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie si se vor efectua in prezenta unui reprezentant al Agentiei Digitale in calitate de reprezentant al Organizatorului si a unui notar public, in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la finalizarea Campaniei.Tragerea la sorti va avea loc la sediul biroului unui notar public.

ii. Bazele de date utilizate la tragerile la sorti va fi formata din toate inscrierile valide efectuate si inregistrate, pe fiecare Magazin Participant in parte, in Perioada Campaniei specificata la art 3.1, respectiv 15 Iunie 2020, ora 00:00:00 - 15 iulie 2020 inclusiv, ora 23:59:59.

iii. Pentru fiecare Magazin Participant se va aloca un singur premiu acordat in cadrul acestei Campanii si se va extrage cate 1 (un) potential castigator si cate 5 (cinci) rezerve.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI.

Definitii, Termeni si Detalierea Mecanismului Campaniei

7.1. WEBSITE-ul Campaniei: www.cokescan.ro ce poate fi accesat direct atat de pe desktop, cat si de pe dispozitive mobile.

7.2. Numarul de INFOLINE: 0800.080.800, numar gratuit, disponibil in Perioada Campaniei intre orele 09:00-18:00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale.

7.3. Participant: Persoana care s-a inscris in Campanie conform mecanismului descris in prezentul Regulament. Un Participant se identifica in mod unic in mecanismul Campaniei prin numarul de telefon folosit la inscriere.

7.4. Document fiscal: In contextul prezentei Campanii, notiunea de document fiscal reprezinta bonul fiscal/factura emis/a la data efectuarii achizitiei, de catre unul din Magazinele Participante, prin care un Participant poate face dovada achizitionarii, de minim 10 lei inclus TVA, a Produselor Participante conform mecanismului, la solicitarea Organizatorului. Documentele fiscale trebuie sa aiba data de emitere in Perioada Campaniei, iar data si ora acestora trebuie sa fie anterioare celor la care s-a efectuat inscrierea in Campanie. Pentru a intra in posesia premiului, in caz de castig, Participantii sunt obligati sa pastreze in original Documentul fiscal in baza caruia s-au inscris in Campanie conform prezentului Regulament Oficial pentru a indeplini procedura de validare finala.

7.5. Mecanism: Pentru a se inscrie in Campanie, participantii trebuie sa achizitioneze, de minim 10 lei inclus TVA, Produse Participante, sa identifice numarul si sa realizeze o poza a Documentului fiscal si sa il inscrie in Campanie, in Perioada Campaniei, prin WEBSITE-ul Campaniei, urmand procedurile de inscriere electronica puse la dispozitie in WEBSITE-ul Campaniei , conform prevederilor prezentului Regulament Oficial;

Procedura de inscriere in Campanie:

7.6. Inscrierea in Campanie, prin intermediul WEBSITE-ul Campaniei se poate realiza astfel:

a) Participantul trebuie sa achizitioneze de minim 10 lei inclus TVA Produse Paticipante si sa detina Documentul fiscal emis de Magazinul Participant conform art 7.4.

b) Participantul acceseaza WEBSITE-ul Campaniei . WEBSITE-ul Campaniei este prevazut cu mecanism specific prin care utilizatorii sunt anuntati cu privire la existenta cookie-urilor / tehnologiilor de targeting la prima vizita a site-ului, iar utilizatorul poate să accepte ori refuze plasarea cookie-urilor.

c) Participantul completeaza campurile pentru inscriere:

i. Incarca obligatoriu o poza lizibila a Bonului/Documentului fiscal din care sa reiasa clar numele Magazinului Participant si adresa, Produsele Participante achizitionate de minim 10 lei inclus TVA, numarul Bonului/Documentului fiscal si data si ora emiterii acestuia;

ii. Campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon mobil al participantului;

iii. Campul obligatoriu corespunzator numarului Bonului/Documentului fiscal;

iv. Campul obligatoriu corespunzator selectarii judetului Magazinului Participant;

v. Campul obligatoriu corespunzator selectarii localitatii Magazinului Participant;

vi. Campul obligatoriu corespunzator selectarii Magazinului Participant;

vii. Bifa obligatorie pentru confirmarea citirii si acceptarii Regulamentului Oficial si privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul Campaniei;

viii. Bifa obligatorie pentru confirmarea codului captcha;

ix. Ulterior actioneaza butonul denumit “Trimite”.

7.7. Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii duce la imposibilitatea efectuarii inscrierii in Campanie. Completarea campurilor facultative din formular este optionala si nu conditioneaza inscrierea in Campanie. Completarea campurilor obligatorii cu informatii incorecte poate conduce la imposibilitatea contactarii consumatorului si astfel, in acest caz, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida castigatorul si de a nu preda premiul respectiv Participantului.

7.8. Fiecare inscriere este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere pe WEBSITE-ul Campaniei , Participantul va primi un mesaj de raspuns prin care Participantul va fi informat cu privire la statusul inscrierii. Exemplu, dar fara a se limita la:

i. confirmare ca inscrierea a fost efectuata cu succes si inregistrata;

ii. solicitare cu privire la termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei si ca a luat la cunostinta de conditiile de prelucrare a datelor cu caracter personal;

iii. instiintare ca acelasi numar de Document fiscal a mai fost inscris de pe acelasi numar de telefon;

iv. instiintare ca aceeasi poza/imagine a bonului fiscal a mai fost incarcata;

v. instiintare ca participarea de pe numarul de telefon respectiv a fost blocata temporar sau definitiv conform Regulamentului din cauza inscrierilor gresite consecutiv etc.

Reguli generale de participare la Campanie:

7.9. In cazul in care un Participant acumuleaza 5 incercari de inscriere invalide/gresite consecutiv, accesul acestuia in vederea inscrierii in Campanie va fi blocat temporar pentru 24 de ore. Deblocarea se va face doar dupa ce termenul de 24 de ore s-a incheiat si prin efectuarea unei inscrieri corecte de catre respectivul Participant. Daca dupa acumularea a 5 inscrieri invalide/gresite urmate de deblocarea numarului de telefon Participantul acumuleaza din nou 5 inscrieri invalide/ gresite consecutive, accesul in Campanie al acestui Participant va fi blocat definitiv fara posibilitatea de deblocare. La inscrierea consecutiva a 5 participari gresite de 2 ori pe Perioada Campaniei – deci in total 10 participari gresite/ invalide consecutive, Participantul va primi un mesaj de instiintare in legatura cu eliminarea sa din Campanie dupa care nu i se va mai raspunde indiferent de numarul de inscrieri pe care acesta incearca sa le efectueze.

7.10. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajelor de raspuns/informare pe parcursul derularii prezentei Campanii, fara o notificare prealabila si fara intocmirea vreunui document aferent prezentului Regulament Oficial.

7.11. Pentru fiecare Document fiscal pe care se gasesc Produse Participante, un Participant se poate inscrie in Campanie o singura data. Nu este permisa inscrierea aceluiasi numar de Document fiscal, achizitionat din acelasi Magazin Participant si in aceeasi zi, prin utilizarea mai multor numere de telefon, o astfel de actiune fiind considerata tentativa de fraudare a Campaniei si presupune eliminarea Participantului/Participantilor de la tragerea la sorti a premiilor Campaniei.

7.12. Pentru a fi considerat eligibil, Documentul fiscal pe baza caruia este efectuata inscrierea in Campanie nu trebuie sa contina doar Produse Participante in valoare de minim 10 lei inclus TVA. Pe langa Produsele Participante, este permis sa apara si alte produse.

7.13. In situatia in care pe un Document fiscal se gasesc mai multe Produse Participante, consumatorul va avea dreptul la o singura inscriere in Campanie, o noua inscriere a Documentului fiscal deja inscris va fi invalidata. Daca un consumator doreste sa achizitioneze mai multe Produse Participante pentru a se inscrie in Campanie de mai multe ori, acesta va trebui sa achizitioneze Produse Participante de minim 10 lei cu TVA, pe cate un Document fiscal diferit.

7.14. Avand in vedere ca numarul de telefon mobil reprezinta elementul de identificare a Participantilor pe Perioada Campaniei, un Participant identificat cu acelasi numar de telefon mobil se poate inscrie in Campanie de maximum 5 ori intr-o zi, fiecare inscriere trebuind sa fie facuta in baza unui Document fiscal diferit. Incepand cu a 6-a inscriere din aceeasi zi, Participantul va fi atentionat ca nu se mai poate inscrie in Campanie in ziua respectiva cu acel numar de telefon si deci, urmatoarele incercari de inscriere/participare in ziua respectiva nu vor mai fi luate in considerare si nu vor fi validate.

7.15. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a Participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

7.16. In scopul validarii in eventualitatea unui castig, Participantii trebuie sa pastreze Documentul/Documentele fiscale in original in baza caruia/carora s-au inscris in Campanie, conform Regulamentului Oficial, astfel incat, in cazul desemnarii ca potentiali castigatori, sa poata comunica numarul si data Documentului fiscal reprezentantului Agentiei Digitale si sa poata prezenta si preda in original Documentul fiscal ce a stat la baza inscrierii in Campanie pentru validare in calitatea eventuala de castigator.

7.17. Fiecare inscriere corecta efectuata de catre un Participant ii garanteaza acestuia o sansa la premiile Campaniei.

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

Pana la validarea finala un Participant ce a fost extras drept castigator va fi numit “potential castigator” si trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi pentru a fi declarat castigator final: revendicarea se face online sau la momentul primirii SMS-ului prin care a fost informat ca a castigat, prevalidarea electronica se efectueaza de catre Agentia Digitala, iar validarea si punerea in posesie se va face prin intermediul unei firme de curierat.

Revendicare online, validarea si punerea in posesie a premiilor

8.1. Dupa tragerea la sorti efectuata dupa incheierea Campaniei, castigatorii Premiilor vor primi cate un SMS pe numarul de telefon de la care s-a inregistrat participarea castigatoare cu informatii despre premiul castigat si il vor putea revendica online.

8.2. In mesajul SMS prin care sunt anuntati ca au castigat un premiu, Participantii vor avea si un link unic, denumit ” link de revendicare”. Fiecare link unic de revendicare poate fi folosit, respectiv accesat, doar o singura data pentru revendicarea unui singur premiu, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la comunicarea sa prin SMS.

8.3. Prin link-ul de revendicare descris mai sus, in scopul prevalidarii electronice, potentialului castigator ii sunt solicitate, in acelasi termen de 3 (trei) zile lucratoare de la momentul trimiterii SMS-ului de informare cu privire la castigare premiului ce contine si link-ul de revendicare, sa:

a. incarce si poza actului de identitate;

b. sa incarce declaratia de castigator, un formular tipizat furnizat de catre Organizator;

8.4. Categoriile de date necesare revendicarii premiului sunt legate de adresa la care se doreste livrarea premiului (localitate, judet, strada, numar, bloc, scară, apartament). Deasemenea categoriile de date necesare revendicarii vor fi si solicitarea CNP-ului si seria si numarului actului de identitate.

8.5. Prevalidarea sau invalidarea castigatorilor se realizeaza in termen de maxim 7 zile lucratoare de la data completarii tuturor informatiilor necesare validarii si transmiterea fotografiei/lor de verificare (este vorba despre fotografia actului de identitate si fotografia declaratiei de castigator completata si semnata).

8.6. La finalul procedurilor de prevalidare, respectiv verificarea pozei Documentului fiscal inscris si extras castigator si a pozei cu actul de identitate si declaratia de castigator, castigatorul este prevalidat si se incep procedurile de validare si intrare in posesia premiului.

8.7. Punerea in posesia premiilor se va face prin expediere prin intermediul firmei de curierat colaboratoare, prin grija directa a Agentiei Digitale, in termen de maxim 90 de zile lucratoare de la prevalidarea premiului, la adresa furnizata sau confirmata de catre castigator in pasul de revendicare online a premiului.

8.8. Curierul confrunta datele mentionate de Organizator, prin intermediul Agentiei Digitale, (in Procesul verbal de validare finala si atribuire a premiului) cu datele personale din actul de identitate al potentialului castigator si Documentul fiscal extras castigator. Daca aceste date corespund se preda de catre castigator Documentul fiscal declarat castigator, curierul va preda premiul castigatorului, iar cei doi vor semna Procesul verbal de validare finala si atribuire a premiului. In cazul in care, la intalnirea cu potentialul castigator, curierul in calitate de reprezentant al Organizatorului constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate de castigator si mentionate in Procesul verbal, si cele prezentate de potentialul castigator conform actului sau de identitate si/sau Documentului fiscal prezentat, sau acesta nu prezinta deloc curierului, in calitate de reprezentant al Organizatorului, Documentului fiscal solicitat conform prezentului Regulament, potentialul castigator va fi invalidat si pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise in Regulament. Validarea va avea loc dupa ce documentul fiscal ajunge in posesia Agentiei Digitale, intr-un termen estimat de maxim 7 zile lucratoare dupa intrarea in posesie a premiului.

Alte dispozitii:

8.9. Pentru acuratetea informatiilor si in scopul unor ulterioare verificari, toate convorbirile telefonice, formularele electronice si/sau comunicarea prin email ce se vor derula intre Agentia Digitala si Participanti sau Organizator si Participanti, vor fi inregistrate.

8.10. In situatia in care unul sau mai multi Participanti isi vor exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, acestia vor primi un numar de fax sau adresa de e-mail, prin intermediul carora pot comunica in forma scrisa. La randul lor, acestia au obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului un numar de fax, o adresa de e-mail sau una postala unde pot primi corespondenta, in caz contrar premiul nu poate fi acordat.

8.11. In situatia in care, unul sau mai multi castigatori, fara sa fie invalidati, devin indisponibili si nu mai pot intra in posesia premiilor la termenele precizate in prezentul Regulament si actele aditionale ulterioare, acestia nu pot fi despagubiti, premiile castigate fiind anulate si nu vor mai fi acordate, premiile ramanand la dispozitia Organizatorului.

8.12. In oricare din situatiile de mai jos se gaseste un potential castigator, premiul acestuia va fi invalidat:

a. un potential castigator are completate sau furnizeaza la revendicare/inscriere, informatii incomplete sau eronate; sau

b. un potential castigator nu revendica premiul in termenul acordat; sau

c. un potential castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizator in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial, sau

d. un potential castigator nu indeplineste orice alta conditie impusa de prezentul Regulament Oficial, inclusiv conditia sa aiba varsta de 18 (optsprezece) ani, varsta implinita la data inceperii Campanie,

8.13. Revendicarea premiilor Campaniei nu implica automat obligativitatea Participantilor de a-si exprima acordul pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.

8.14. Niciunul dintre premiile acordate potrivit Regulamentului Oficial nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda alta contravaloarea a premiilor. In cazul refuzului unui Participant de a beneficia de premiul revendicat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va ramane la dispozitia Organizatorului.

8.15. Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate doar pe teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 9. ERORI, DOCUMENTE FISCALE NECORESPUNZATOARE

9.1. Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor Documente fiscale care fac parte din alte campanii, sau sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale Documentelor fiscale sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, precum si mesajele ce au fost transmise prin WEBSITE-ul Campaniei sau inscrierile prin WEBSITE-ul Campaniei in afara Perioadei Campaniei vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

9.2. The Coca-Cola Company, Organizatorul, Agentia Digitala si Magazinele Participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind Documentele fiscale precum si pentru elemente componente necorespunzatoare.

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

10.1. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma nici o raspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra Documentelor fiscale castigatoare aferente Produselor Participante. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra Documentelor fiscale castigatoare aferente Produselor Participante nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator Participantului care a revendicat premiul in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care a respectat procedurile de revendicare a premiilor prevazute de prezentul Regulament Oficial.

10.2. Prin participarea la Campanie, toti Participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantilor si eventualilor castigatori.

10.3. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu au nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

10.4. Organizatorul Campaniei si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:

· Numerele de Documente fiscale inscrise in afara perioadei de desfasurare a Campaniei sau pe un alt website;

· Mesajele ce contin datele incomplete, inexacte sau incorecte, trimise pe WEBSITE-UL Campaniei;

· Eventualele situatii ce pot deriva din incercarile de inscriere in prezenta Campanie cu numere de Documente fiscale din alte campanii anterioare si/sau in desfasurare;

· Pierderile/intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de internet, generate de retelele de telefonie mobila sau internt sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;

· Situatiile in care numarul de telefon completat in formularul de inscriere, disponibil pe website-ul Campaniei, nu poate fi identificat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire, etc) si ca atare Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Campanie.

· Situatiile in care numarul de telefon furnizat de Participant nu poate fi apelat in timpul precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de vointa Organizatorului;

· Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi numar de Document fiscal care a stat la baza alocarii unui premiu. In aceste cazuri va fi validat castigator acel Participant care face dovada cumulativa ca:

a) detine Document fiscal in original continand numarul care a stat la baza alocarii premiului; si

b) este titular al numarului/cartelei preplatite/abonamentului de telefonie mobila utilizat la inscrierea in Campanie;

· Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la inscriere;

· Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de retelele de telefonie mobila;

· Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in Perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie.

10.5. Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) serverului care receptioneaza aceste mesaje, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor/inscrierilor.

10.6. Organizatorul are dreptul de a invalida formularele de participare care contin informatii false ori vadit eronate (de exemplu, dar fara a se limita la numar de bon fiscal gresit) si care nu indeplinesc conditiile de validare.

10.7. Participantii vor suporta costurile de internet la accesarea WEBSITE-ului Campaniei.

10.8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

10.9. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie dacă va considera că respectivul Participant a dat dovadă de un comportament prin care este pus în pericol bunul mers al Campaniei ori care ar afecta reputația Organizatorului ori Agenției, indiferent dacă acest comportament este fraudulos ori nu.

10.10. Prin participarea la Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele :

a. Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

b. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiior;

c. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si Participantul poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;

d. Participantul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial.

10.11. Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

a. nu sunt raspunzatori pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;

b. nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;

c. sunt exonerati de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

e. nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

11.1. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, pe care il suporta Organizatorul. Organizatorul calculeaza impozitul aferent acestor premii, il retine si vireaza la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.Orice alte eventuale taxe sau cheltuieli sunt in sarcina participantilor.

SECTIUNEA 12. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, în mod special, prevederileRegulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

12.2. Organizatorul este operatorul datelor cu caracter personal. Agenția Digitală a fost desemnată de Organizator să prelucreze datele cu caracter personal în contextul organizării și desfășurării Campaniei, în calitate de persoană împuternicită.

Categoriile de persoane vizate

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane vizate:

a) Participanții;

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 (1)(a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR și interese legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

a) organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor căștigătorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor în scopuri promoționale și publicitare în legătură cu selecția și anunțarea câștigătorilor, transmiterea de comunicări comerciale cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje și alte comunicări similare (consimțământul persoanelor vizate);

b) plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente, publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate, atunci când prelucrăm aceste date pe bază de consimțământ; sau prelucrarea datelor reprezentanților autorității tutelare în cazul premiilor acordate persoanelor cu capacitate de exercițiu restrânsă (obligația legală a Organizatorului);

c) soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora; de asemenea, atunci când înregistra convorbirile telefonice. Înregistrarea convorbirilor ajută Organizatorul să gestioneze activitatea sa internă în departamentul relevant. De asemenea, aceste înregistrări pot fi folosite pentru a verifica modul în care au fost soluționate cererile adresate de petenți sau în cazul unor eventuale litigii / dispute legate de modul de gestiune a activității de marketing a Organizatorului. Inregistrarea se va face doar dacă Organizatorul va avea acordul interlocutorului ( interesul legitim al Organizatorului);

d) activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație ( obligația legală a Organizatorului).

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. Dacă castigatorii isi retrag consimțământul pentru scop de marketing, Organizatorul nu va mai putea transmite ofertele și invitațiile sale sau castigatorii nu vor putea participa la sondajele și chestionarele Organizatorului. De asemenea, în cazul în care câștigătorii își retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe și să primească premiile oferite.

Sursa și destinatarii datelor cu caracter personal.Informatii pentru Participanti:

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care i le furnizeaza Participantii în mod direct.

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal ale Participantilor către:

• partenerii Organizatorului, acționând ca persoane împuternicite (cum ar fi Agenția Digitala), implicați în desfășurarea și organizarea Campaniei și acordarea premiilor, notarilor publici / avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei;

• furnizori ai serviciilor aferente activităților de marketing - agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;

• furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă;

• furnizorii de servicii de dezvoltare și mentenanță a paginilor web (cum ar fi Agenția Digitala);

• furnizorii de servici de hosting web și centre de date etc.;

• autorități publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți din grupul the Coca-Cola Company, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

Transferul datelor cu caracter personal

Nu se vor transfera datele cu caracter personal ale Participantilor decât în state aparținând Spațiului Economic European (SEE).

Durata de păstrare a datelor

Datele cu caracter personal sunt pastrate cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioadă suplimentară de minim 60 zile. Cu privire la datele câștigătorilor pentru care Organizatorul are diverse obligații de raportare și plată a taxelor și impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de arhivare conform regulilor financiar contabile, de minim 6 ani.

De asemenea, datele personale ale castigatorilor care se inscriu in baza de marketing a Organizatorului (e.g. se aboneaza sa primeasca comunicări comerciale din partea CCHBC) vor fi păstrate timp de 5 ani de la data ultimei interacțiuni cu consumatorul (e.g. ultima dată când s-a înscris într-o promoție organizată de Organizator), cu excepția cazului în care isi retrage consimțământul mai devreme / se opun prelucrării pentru scop de marketing.

Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, în calitate de persoană vizată.

Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, beneficiaza de următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contracost orice copii suplimentare;

b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datele care sunt incomplete;

c) Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

· acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și sunt prelucrate;

· si-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

· datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

· datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.

d) Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care țin de situația dvs. specifică.

e) Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații:

· în cazul în care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite Organizatorului să verifice exactitatea datelor în cauză;

· în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

· în cazul în care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o acțiune în instanță;

· în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

f) Dreptul la portabilitate: în măsura în care Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Organizatorului să furnizeze datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu în format CSV). Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorl poate să transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a)-f) de mai sus, persoanele vizate pot trimitre o solicitare prin accesarea linkului de mai jos:

https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/ba604120-1c2e-461d-9be8-31d11aa35610 .

In situatia in care nu se poate trimite o solicitare prin intermediul linkului de mai sus, persoanele vizate pot contacta Organizatorul utilizand urmatoarele date de contact:

În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO)

Adresa de Corespondență : Sos. Bucuresti Nord nr. 10, Clădirea O23, Global City Business Park, Voluntari, Ilfov (recepție parter Coca-Cola HBC Romania SRL)

Email : DataProtectionOffice@cchellenic.com

De asemenea, persoanele vizate pot să-si exercite o serie de drepturi (cum ar fi dreptul de opoziție, de retragere a consimțământului) pentru prelucrările efectuate prin WEBSITE-ul Campaniei utilizând setările relevante, sau sau folosind datele de contact / mecanismele de comunicare disponibile în WEBSITE-ul Campaniei .

g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considera că le-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

13.1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica prin publicarea pe www.cokescan.ro

SECTIUNEA 14. LITIGII

14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

15.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

15.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

15.3. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

- pierderea bazelor de date care contin numerele Documentelor fiscale inscrise in Campanie;

- avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;

- tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

- orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

15.4. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

SECTIUNEA 16. SESIZARI

16.1. In vederea sesizarilor de orice natura, Participantii la Campanie pot depune reclamatii in scris la adresa de e-mail Ro.Contact@cchellenic.com sau telefonic, la numarul de infoline 0800.080.800, numar gratuit disponibil de luni pana vineri intre orele 9.00 – 18.00 (cu exceptia sarbatorilor legale).

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

17.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

17.2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe www.cokescan.ro, sau poate fi solicitat la Infoline 0800.080.800, numar gratuit disponibil de luni pana vineri intre orele 9.00 – 18.00 (cu exceptia sarbatorilor legale), sau prin e-mail la Ro.Contact@cchellenic.com, sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.

17.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Agentia Digitala, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public in intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat.

Coca-Cola HBC Romania S.R.L.

prin SYSCOM DIGITAL

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI COCA-COLA
"Mai mult timp pentru pasiunile tale "

Anexa 1

Magazine Participante

Nr ctr

Nume Magazin

Judet Magazin

Oras

Adresa magazin

1

CMC & PDA DISTRIBUTION SRL

Teleorman

ROSIORI DE VEDE

STR SF TEODOR,14

2

PLAYANDBET SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR AUREL VLAICU,70

3

PEICULEASA RELIANA II

Teleorman

ROSIORI DE VEDE

STR MARASESTI,FN BL S111 PARTER

4

LUCI SI IULI SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR VLAD TEPES,62

5

LUCI SI IULI SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR VLAD TEPES,FN

6

LUCI SI IULI SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR TINERETULUI,FN BL 64 PARTER

7

VACANTA TUR COMERT SRL

Teleorman

ALEXANDRIA

STR BUCURESTI,FN BL 804

8

SILVIU SRL

Giurgiu

GIURGIU

SOS ALEXANDRIEI,FN

9

AMIABIL SRL

Giurgiu

FLORESTI

SOS PRINCIPALA,127

10

PYMO COM SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR 23 AUGUST,53

11

DOLCE PAN GOLD SRL

Giurgiu

GIURGIU

SOS BUCURESTI,120

12

LUCI SI IULI SRL

Giurgiu

GIURGIU

BD CFR,8

13

GIL SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR MIRCEA CEL BATRAN,FN BL 92

14

SANSA COM SRL

Teleorman

ALEXANDRIA

STR INDEPENDENTEI,9-11

15

BLUE STIL COMERT SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR AUREL VALICU,70

16

MARKET UNU MAI SRL

Teleorman

ALEXANDRIA

STR DUNARII,FN

17

EXCLUSIV ALINA REBEL SRL

Giurgiu

GIURGIU

SOS BUCURESTI,FN BL 43/4D

18

AMMY ADELMAR SRL

Teleorman

TURNU MAGURELE

STR CHIMIEI,21

19

PYMO COM SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR PACII,61

20

BALASESCU JENICA II / PIATA

Teleorman

VIDELE

STR PARCULUI,FN

21

CLAUDIA COM SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR TINERETULUI,FN BL 104-205

22

VICCOMGRUP SRL

Teleorman

TURNU MAGURELE

STR G-RAL PRAPORGESCU,25

23

BRIZA SRL

Giurgiu

GIURGIU

SOS SLOBOZIEI,16

24

NICOLE MI SERV SRL

Teleorman

ALEXANDRIA

STR DUNARII,FN BL 1605

25

BALINEX COM SRL

Teleorman

CERNETU

SOS PRINCIPALA,1

26

PYMO COM SRL

Giurgiu

GIURGIU

STRADA DALIEI ,NR 2

27

FLAGAS SRL

Giurgiu

BOLINTIN VALE

SOS PRINCIPALA,FN TARLA 61/2

28

GIL SRL

Giurgiu

GIURGIU

SOS ALEXANDRIEI,FN BL 32

29

MILAN SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR NEGRU VODA,FN BL 240G

30

ICECREAM COMPREST SRL

Teleorman

ALEXANDRIA

STR DUNARII,220

31

SMV COM SRL

Teleorman

ALEXANDRIA

STR DUNARII,FN

32

BALASESCU JENICA II / GARA

Teleorman

VIDELE

STR REPUBLICII,FN

33

PYMO COM SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR NICOLAE TITULESCU,18

34

ANTONIS PROD COM SRL

Teleorman

ALEXANDRIA

SOS TURNU MAGURELE,2

35

PYMO COM SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR TINERETULUI,FN BL 203-204

36

GIL SRL

Giurgiu

GIURGIU

SOS BUCURESTI,FN BL 43/4D

37

SANSA COM SRL

Teleorman

ALEXANDRIA

STR CUZA VODA,119 BLOC 701 D PARTER

38

PRODAPUBLIC SRL

Teleorman

TURNU MAGURELE

STR CETATEA TURNU,39

39

PAUN & PAUN SRL

Teleorman

TURNU MAGURELE

STR CHIMIEI,FN CARTIER CATANGA

40

GOSNEA GABRIEL SRL

Teleorman

TURNU MAGURELE

STR MIHAI BRAVU,38

41

IVANOV COM SRL

Teleorman

ROSIORI DE VEDE

STR REPUBLICII,FN

42

SILVIU SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR 1 DECEMBRIE 1918,47-49A

43

SMV COM SRL

Teleorman

ALEXANDRIA

SOS TURNU MAGURELE,7

44

PIP SRL

Teleorman

ALEXANDRIA

PIATA CENTRALA,FN

45

LEU 94 COMEXPORT SRL

Teleorman

TURNU MAGURELE

STR LIBERTATII,98

46

BALASESCU JENICA II / ALPIN, CEC

Teleorman

VIDELE

SOS GIURGIULUI,44

47

OPY DARALEX SRL

Teleorman

ALEXANDRIA

STR DUNARII,FN BL 1601 SC D ET P

48

MDI 77 COMPANY SRL

Giurgiu

SLOBOZIA

SOS PRINCIPALA,FN

49

MDI 77 COMPANY SRL

Giurgiu

GIURGIU

SOS SLOBOZIEI,FN BLOC C

50

ALDIMEX COM SRL

Teleorman

ROSIORI DE VEDE

STR REPUBLICII,12

51

DIAMANT IMPEX SRL

Giurgiu

GIURGIU

BD DACIEI,FN BL 41/1853

52

BARBUCEANU MIHAELA II

Teleorman

ROSIORI DE VEDE

STR DUNARII,FN BL J112 PARTER

53

DONARIS S.A 5

Teleorman

ZIMNICEA

BD MIHAI VITEAZUL,FN BL 30A

54

REAL MIRO GAZ SRL

Giurgiu

BOLINTIN VALE

STR POARTA LUNCII,122

55

TOPAZ GRAND GOLD SRL

Teleorman

ZIMNICEA

BD MIHAI VITEAZUL,FN BL 18B

56

EUROPA EST SRL

Teleorman

TURNU MAGURELE

STR TABEREI,2

57

COMFAVORIT SRL

Teleorman

ALEXANDRIA

STR LIBERTATII,17

58

IVANOV COM SRL

Teleorman

ROSIORI DE VEDE

STR IL CARAGIALE,FN

59

MAR GA SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR MIHAI EMINESCU,72

60

MAGI GIMAR SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR VLAD TEPES,72

61

DONARIS S.A (1)

Teleorman

ZIMNICEA

BD MIHAI VITEAZUL,FN BL 18B (1)

62

PREDEC COMERCIAL SRL

Teleorman

ROSIORI DE VEDE

STR DUNARII,FN BL L1L2 ET P

63

IRAUL STEFAN SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR TINERETULUI,206 PARTER

64

DONARIS S.A (4)

Teleorman

ZIMNICEA

BD MIHAI VITEAZUL,FN BL 17B SC B

65

CHANGE DEVIS SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR PROF ND BARCIANU,FN

66

LEG MIXTE SRL

Giurgiu

GIURGIU

BD INDEPENDENTEI,FN BL 51

67

ALESMAR GENERAL MARKET S.R.L

Teleorman

TURNU MAGURELE

STR LIBERTATII,87

68

SARLI SRL

Giurgiu

GIURGIU

SOS GHIZDARULUI,159

69

MAR GA SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR TUDOR VIANU,12

70

RIG SRL

Giurgiu

GIURGIU

PIATA CENTRALA,3

71

AGROMAR PRODIMPEX SRL

Teleorman

ALEXANDRIA

PIATA CENTRALA,FN

72

DONARIS S.A 2

Teleorman

ZIMNICEA

BD EROILOR,FN BLOC 17A

73

STAR DANNY IMPEX SRL

Teleorman

VIDELE

STR LIPSCANI,FN

74

PREDEC COMERCIAL SRL

Teleorman

ROSIORI DE VEDE

STR SANATATII,2

75

UNIVERSAL CRIS SRL

Arad

CHISINEU CRIS

STR INFRATIRII,70

76

NORBELA SRL

Arad

PANCOTA

STR EXTRAVILAN,2A

77

VIKY FAMILY SRL

Arad

SANTANA

STR MUNCII,88

78

FLANA MARKET SRL

Arad

ARAD

STR DUNARII,84

79

PRONTO GALEA FLORICA SRL

Arad

ARAD

STR POETULUI,96

80

CIUTAR TRADING SRL

Arad

LIPOVA

STR LT VASILE BUGARIU,12B

81

LELIA COM-PRIMEX SRL

Arad

ARAD

STR OBEDENARU,16-18

82

CARM RUSTIC 2016 SRL

Arad

PECICA

STR 1BR 2187 BL G2 AP 7 B

83

FLANA MARKET SRL

Arad

ARAD

CALEA AUREL VLAICU,185A

84

VALY & PIAS SRL

Arad

ARAD

STR VOIEVOD MOGA,11

85

BARLOGU LUI URSACHE SRL

Arad

ARAD

STR SCOALEI,49

86

EURO PET SPAM SRL

Arad

ARAD

CALEA TIMISORII,43

87

TOMI IMPEX SRL

Arad

PECICA

STR 2,195

88

LIDERPAN SWEET SRL

Arad

ARAD

BD REVOLUTIEI,23 AP2

89

PIKE PLACE SRL

Arad

ARAD

STR ANDREI MURESANU,9

90

PROD COM ELIM SRL

Arad

ARAD

STR INDEPENDENTEI,4

91

ALFA MARKET COMERCIAL SRL

Arad

ARAD

STR ZORILOR,1 AP 19 20

92

CLAUDATOS S.R.L.

Arad

PECICA

STR 2,59

93

PROGELCO MARKET S.R.L. - D

Arad

ARAD

STR VARFUL CU DOR,24

94

CAMINICO IMEX SRL

Hunedoara

DEVA

STR HOREA,145

95

VICOROBAI S.R.L.

Hunedoara

PETROSANI

STR LIVEZENI,232

96

TOTALITARIS COM DIVERS SRL

Hunedoara

DEVA

STR DULIU ZAMFIRESCU,FN BL Q5

97

T&O PRODCOM SRL

Hunedoara

HUNEDOARA

BD LIBERTATII,14

98

ALBINA COOP SOCIETATE COOPERATIVA

Hunedoara

ORASTIE

BD EROILOR,FN BL C

99

LUMILAR SRL

Hunedoara

HUNEDOARA

STR 22 DECEMBRIE 1989,16

100

SENZITIV SRL

Hunedoara

PETRILA

STR 8 MARTIE,16

101

ANIELA & SORIN COM SRL

Hunedoara

HATEG

AL CENTRALEI,6

102

ETA-MAR COMEXIM S.R.L.

Hunedoara

HATEG

STR SARMIZEGETUZA,FN BL 17A AP 4

103

AGROALIMENT SRL

Hunedoara

VULCAN

STR PREPARATIEI,10 PIATA

104

EURO RIVA 10

Hunedoara

PETROSANI

BD 1 DECEMBRIE 1918,FN BL 74

105

SENZITIV SRL - 4

Hunedoara

PETRILA

STR 8 MARTIE,FN BL 2 AP 14

106

EXPRES MARKET DARIO S.R.L.

Hunedoara

LUPENI

STR GHEORGHE SINCAI,FN BL 200 AP 1

107

EXPANS COMCARN S.R.L.

Hunedoara

PETRILA

STR REPUBLICII,2

108

MESER PRESTCOM SRL

Hunedoara

HUNEDOARA

BD LIBERTATII,6 BL 13

109

PROD COM GENERAL SRL

Hunedoara

HUNEDOARA

STR DUMITRU MERTICARU,2

110

AGROALIMENT SRL

Hunedoara

LUPENI

STR TUDOR VLADIMIRESCU,7

111

EXPRES MARKET DARIO S.R.L.

Hunedoara

LUPENI

STR PARANGULUI,FN BL A6 SC 2 AP 45

112

FIRST CLASS SRL

Hunedoara

ORASTIE

STR PRICAZULUI,FN BL 42 PARTER

113

EURO SEB TRANS SRL

Hunedoara

PETROSANI

PIATA DACIA,37

114

FIRST HAND SRL

Hunedoara

GEOAGIU

CALEA ROMANILOR,FN

115

ANDARVIO SRL

Hunedoara

PETRILA

STR 8 MARTIE,FN BL 35 AP 23

116

OCADI SELECT SRL

Hunedoara

HUNEDOARA

STR ARENEI,3 BIS

117

MIXT DORA CONSIGN SRL

Hunedoara

BRAD

STR REPUBLICII,FN BL 6

118

COREX COMEXIM SRL

Hunedoara

HUNEDOARA

STR ARENEI,3

119

FIRST CLASS SRL

Hunedoara

ORASTIE

STR LUNCII,2A

120

FIRST CLASS SRL

Hunedoara

ORASTIE

STR NICOLAE TITULESCU,FN BL 73

121

TIGER POWER SRL

Hunedoara

DEVA

STR TITU MAIORESCU,17

122

FIRST CLASS SRL

Hunedoara

ORASTIE

STR PRICAZULUI,124

123

FIRST HAND SRL

Hunedoara

SIMERIA

STR 1 DECEMBRIE,2

124

LORAND DINAMIC SRL

Hunedoara

DEVA

BD IULIU MANIU,FN BL 2 PARTER

125

FIRST HAND SRL

Hunedoara

SIMERIA

STR AVRAM IANCU,FN BL1 PARTER

126

AQUILA-FASHION SRL

Bacau

ONESTI

CALEA MARASESTI,FN

127

AQUILA-FASHION SRL

Bacau

TARGU OCNA

STR COSTACHE NEGRI,37

128

FABRICA DE PAINE SERBAN SRL

Bacau

ONESTI

CALEA BRASOVULUI,FN

129

AVANTGARDE SRL

Bacau

ONESTI

BD OITUZ,FN

130

ADRIATICA SRL

Bacau

BACAU

BD ALEXANDRU CEL BUN,4

131

AQUILA-FASHION SRL

Bacau

COMANESTI

STR REPUBLICII,FN

132

AVANTGARDE SRL

Bacau

OITUZ

SOS PRINCIPALA,7

133

CATICOM SRL

Bacau

BACAU

STR CORNISA BISTRITEI,1

134

OVIDIU DARA SRL

Bacau

BACAU

STR 9 MAI,28

135

AQUILA-FASHION SRL

Bacau

MOINESTI

STR TUDOR VLADIMIRESCU,FN

136

OVIDIU DARA S.R.L.

Bacau

BACAU

CALEA REPUBLICII,FN

137

EMMA HART INVEST SRL

Bacau

BACAU

STR CHIMIEI,1

138

EMMA HART INVEST SRL

Bacau

BACAU

STR MIORITEI,27

139

VRACIU IMPEX SRL

Bacau

BACAU

STR APRODUL PURICE,1

140

EMMA HART INVEST SRL

Bacau

BACAU

STR GARII,8

141

TOMITA SRL

Bacau

COMANESTI

PIATA CENTRALA,1

142

MAG - FRUCTIS S.R.L

Timis

TIMISOARA

CALEA MARTIRILOR,60

143

PARABOMIR SRL

Timis

CHISODA

DN 59,KM 8 INCONTRO

144

REBRISOREANA SRL

Timis

TIMISOARA

STR BUJORILOR,18

145

ATAMAX SRL

Timis

SANNICOLAU MARE

STR ANDREI SAGUNA,15

146

VILYO CONFORT SRL

Timis

TIMISOARA

STR BABADAG,7

147

XIMENA FOOD SRL

Timis

TIMISOARA

STR IANCU VACARESCU,32

148

UNDERGROUND LAND SRL

Timis

TIMISOARA

CALEA CIRCUMVALATIUNII,69

149

VICUS-NICCIA SRL

Timis

TIMISOARA

STR JULES VERNE,50

150

MUGAMBO SRL

Timis

TIMISOARA

BD C-TIN BRANCOVEANU,123

151

DANDRA MARKET D.A.D SRL

Timis

TIMISOARA

STR DR IOAN MURESAN,99

152

RIVERA - NUR SRL

Timis

TIMISOARA

CALEA MARTIRILOR,41

153

BETON HOUSE SRL

Timis

TIMISOARA

SPLAIUL NICOLAE TITULESCU,21 AP 12

154

COMPLEX TIMIS UNU SRL

Timis

TIMISOARA

STR PIATRA CRAIULUI,1

155

COVACI IF

Timis

LUGOJ

STR BOCSEI,54

156

CORIDA IMPEX SRL

Timis

SANNICOLAU MARE

STR GHEORGHE LAZAR,13

157

ESO PETROL SRL

Timis

TIMISOARA

CALEA TIMISOAREI, FN

158

CRYSTAL PALMIRA S.R.L.

Timis

TIMISOARA

PIATA VICTORIEI,3 SAD 2 ET P

159

LOGOFATU SRL

Timis

TIMISOARA

STR ROMULUS,FN

160

AYSAPET SRL

Timis

TIMISOARA

STR VASILE BALMUS,44

161

SENPINTO SRL

Timis

LUGOJ

STR OLARI,8

162

FRANCBOL SRL

Timis

LUGOJ

STR TIMISORII,110

163

SOUND FORCE SRL

Timis

TIMISOARA

STR DIMITRIE PACIUREA,2 AP 4

164

TEIU FAMILY TIM SRL

Timis

DUMBRAVITA

STR PETOFI SANDOR,52

165

HARVIO S.R.L.

Timis

TIMISOARA

STR DRUBETA,96

166

BINI DISTRIBUTION SRL

Timis

LUGOJ

STR VICTOR VLAD DELAMARINA,30

167

ARDELEAN ADRIAN COMPANY SRL

Timis

LUGOJ

STR MEMORANDULUI,2

168

TIMMY TRANS COMPANY SRL

Timis

TIMISOARA

STR ANA IPATESCU,21

169

LENS DON 2014 SRL

Timis

TIMISOARA

STR CERNA,9 AP 12

170

LA VIO ABC SRL

Timis

TIMISOARA

STR MURES,112

171

MIKY & VALY SELECT SRL

Timis

TIMISOARA

STR OFCEA,18

172

VELSATIS SRL

Timis

TIMISOARA

STR ALBASTRELELOR,55

173

NADER SRL

Timis

TIMISOARA

CALEA SEVER BOCU,45

174

AMENO VAD SRL

Timis

LUGOJ

STR SALCAMULUI,1

175

LOCUL ENIGMATIC SRL

Timis

TIMISOARA

BD 16 DECEMBRIE 1989,FN

176

HARVIO SRL

Timis

TIMISOARA

STR SF AP PETRU SI PAVEL,17

177

CABA MUR SRL

Timis

TIMISOARA

BD DR IOSIF BULBUCA,89

178

LORY SRL

Timis

LUGOJ

STR SPORTURILOR,1A

179

TAMSTORE VMG SRL

Timis

TIMISOARA

STR GHEORGHE ADAM,12

180

EMFLOR SRL

Timis

TIMISOARA

STR DACILOR,8

181

AL DOMANI PLUS SRL

Timis

MARGINA

SOS PRINCIPALA,FN

182

INA & CORY SRL

Timis

TIMISOARA

STR MOISE DOBOSAN,127

183

CC LOUNGE CONCEPT SRL

Timis

DETA

STR MIHAI EMINESCU,5

184

ARDELEAN ADRIAN COMPANY SRL

Timis

LUGOJ

STR ION LUCA CARAGIALE,2

185

KIVANO STORE SRL

Timis

TIMISOARA

BD REPUBLICII,27-29 SPATIUL 1/A

186

SEDAN SRL

Timis

JIMBOLIA

STR IOAN SLAVICI,133

187

IMO PUNKT SRL

Timis

TIMISOARA

STR ORSOVA,15B

188

UNAF SRL

Timis

TIMISOARA

CALEA ARADULUI,30

189

ESO PETROL SRL

Timis

TIMISOARA

STR SF AP PETRU SI PAVEL,36

190

LOCUL ENIGMATIC SRL

Timis

TIMISOARA

STR ARH DUILIU MARCU,13

191

AMICAL SRL

Timis

TIMISOARA

STR ADAM MICKIEWICZ,33

192

A & C JOY CONSTRUCT SRL-D

Timis

TIMISOARA

STR CERNA,14

193

AGB ANCA MARKET SRL

Timis

TIMISOARA

STR GHEORGHE BARITIU,40

194

AGREMENT SRL

Timis

TIMISOARA

STR LABIRINT,7

195

THALIANA 2013 SRL

Timis

TIMISOARA

STR PIATRA CRAIULUI,3

196

DASIANTHUS NETELY SRL

Timis

LUGOJ

STR COLOMAN WALLISCH,21

197

AWA PRO GRUP SRL

Timis

PECIU NOU

SOS PRINCIPALA,239A

198

NASTASIE S & C SRL

Timis

VOITEG

SOS PRINCIPALA,9

199

GESCALA SRL

Timis

TIMISOARA

AL STUDENTILOR,5

200

LOGOFATU SRL

Timis

TIMISOARA

STR VANATORILOR,24

201

GLOBAL CASH & CARY SRL

Buzau

BUZAU

STR TRANSILVANIEI,508B

202

MCA COMERCIAL SRL

Buzau

RAMNICU SARAT

STR PRINCIPELE FERDINAND,24

203

TRITON IMPEX SRL

Buzau

BUZAU

AL INDUSTRIEI,46

204

BIAN SRL

Buzau

BUZAU

BD UNIRII,FN BL E1 O7

205

UNIVERSAL LE BIG SRL

Buzau

BUZAU

STR G-RAL GRIGORE BASTAN,FN

206

TRITON IMPEX SRL

Buzau

BUZAU

STR DOROBANTI,FN BL 8A PARTER

207

RADIN COM SRL

Buzau

RAMNICU SARAT

STR PRINCIPELE FERDINAND,12

208

MCA COMERCIAL SRL

Buzau

RAMNICU SARAT

BD 1 DECEMBRIE 1918,FN BL D1

209

CLASS BUSINESS & LEISURE CENTER SRL

Buzau

BUZAU

BD UNIRII,301A COMPLEX COMERCIA

210

UNIVERSAL LE BIG SRL

Buzau

BUZAU

STR UNIRII,FN BL C2

211

UNIVERSAL LE BIG SRL

Buzau

BUZAU

STR M-SAL ALEXANDRU AVERESCU,FN PIA

212

COM FORTUNA 93 SRL

Buzau

BUZAU

AL SPORTURILOR,47

213

BIAN S.R.L.

Buzau

BUZAU

BD UNIRII,FN BL 7

214

COM FORTUNA 93 SRL

Buzau

BUZAU

STR CARTIER MICRO 5,FN

215

BIAN SRL

Buzau

BUZAU

PIAȚA CRANG

216

POLARIS PROD COM SERV IMPEX SRL

Galati

TECUCI

STR 1 DECEMBRIE 1918,21

217

EUROPICMIC DISCOUNT SRL

Galati

TECUCI

STR GHEORGHE PETRASCU,FN

218

PACO PROD SERV SRL

Vrancea

FOCSANI

BD BUCURESTI,13

219

PACO PROD SERV SRL

Vrancea

FOCSANI

STR LUPENI,46

220

PACO PROD SERV SRL

Vrancea

FOCSANI

STR CONSTRUCTORULUI,11

221

PACO PROD SERV SRL

Vrancea

FOCSANI

STR BICAZ,17

222

PACO PROD SERV SRL

Vrancea

FOCSANI

STR BUCEGI,FN

223

PACO PROD SERV S.R.L.

Vrancea

FOCSANI

BD GARII,9

224

MAXI COM SRL

Vrancea

FOCSANI

BD BRAILEI,38

225

PACO PROD SERV SRL

Vrancea

FOCSANI

BD UNIRII,49

226

PACO PROD SERV SRL

Vrancea

FOCSANI

BD UNIRII,63BIS

227

PACO PROD SERV SRL

Vrancea

FOCSANI

STR CUZA VODA,FN TARLAUA 30

228

PACO PROD SERV SRL

Vrancea

FOCSANI

STR BUCEGI,21 GERALD

229

KLIGOR SRL (MARKET)

Galati

TECUCI

STR 1 DECEMBRIE 1918,96F

230

AGRESSIVE SRL

Galati

TECUCI

STR 1 DECEMBRIE 1918,75

231

PACO PROD SERV SRL

Vrancea

FOCSANI

STR CUZA VODA,17

232

RIVALY C.H. SRL

Alba

CAMPENI

STR ARIESULUI,12

233

AGRA'S S.A

Alba

ALBA IULIA

STR LIVEZII,37

234

DACIA SA

Alba

ALBA IULIA

BD TRANSILVANIEI,25

235

DACIA SA 103

Alba

ALBA IULIA

BD TRANSILVANIEI,2

236

DACIA SA 123

Alba

ALBA IULIA

STR VICTORIEI,FN BL 112

237

DACIA SA 106

Alba

ALBA IULIA

PIATA IULIU MANIU,16

238

DACIA SA 115

Alba

ALBA IULIA

BD TUDOR VLADIMIRESCU,FN BL 72

239

COCOSUL DE AUR SRL

Alba

AIUD

STR IULIU MANIU,45

240

DACIA SA 110

Alba

ALBA IULIA

BD 1 DECEMBRIE 1918,FN BL M1

241

AGRA'S S.A.

Alba

ALBA IULIA

STR TOPORASILOR,20

242

AGRA'S S.A.

Alba

OARDA

STR BIRUINTEI,25

243

DACIA SA 105

Alba

ALBA IULIA

STR CLOSCA,FN BL 40

244

DACIA SA 119

Alba

ALBA IULIA

CALEA MOTILOR,FN BL MV12

245

AGRA'S SA

Alba

ALBA IULIA

BD REVOLUTIEI 1989,FN BL A12

246

DACIA SA 107

Alba

ALBA IULIA

BD TUDOR VLADIMIRESCU,2

247

DACIA SA

Alba

AIUD

STR MIHAI VITEAZUL,9

248

MINI-MAL STAR SRL

Alba

CUGIR

STR ALEXANDRU SAHIA,17

249

MINI-MAL STAR SRL

Alba

CUGIR

STR ALEXANDRU SAHIA,25

250

KIME SRL

Alba

BLAJ

STR SIMION BARNUTIU,5

251

MIOMAR UNIVERSAL SRL

Alba

OCNA MURES

STR AVRAM IANCU,5

252

MIOMAR UNIVERSAL SRL

Alba

AIUD

STR UNIRII,FN BL 57

253

AGRA'S SA

Alba

ALBA IULIA

STR VASILE GOLDIS,11

254

AGRA'S S.A.

Alba

ALBA IULIA

BD REPUBLICII,125

255

MIOMAR UNIVERSAL SRL SENS

Alba

OCNA MURES

STR NICOLAE IORGA,FN BL 47 AP 35

256

DORIDO SRL

Alba

CUGIR

STR ALEXANDRU SAHIA,21

257

KIME SRL

Alba

BLAJ

STR EROILOR,FN BL 16

258

AGRA'S S.A.

Alba

ALBA IULIA

BD TRANSILVANIEI,25

259

MIOMAR UNIVERSAL S.R.L.-D.

Alba

OCNA MURES

STR AXENTE SEVER,16

260

AGRA'S SA

Alba

ALBA IULIA

PIATA IULIU MANIU,20

261

RIVALY C.H. SRL

Alba

CAMPENI

STR REVOLUTIA 1848,FN

262

AGRA'S S.A.

Alba

ALBA IULIA

BD REVOLUTIEI 1989,14

263

AGRA' S SA

Alba

ALBA IULIA

STR VICTORIEI,115-117

264

IMPERIAL SRL

Caras-Severin

MOLDOVA NOUA

STR NICOLAE TITULESCU,8 CENTR CIVIC

265

PARABOMIR SRL

Caras-Severin

RESITA

CALEA TIMISOAREI,4

266

PARABOMIR SRL

Caras-Severin

RESITA

CALEA TIMISOAREI,2

267

PARABOMIR SRL

Caras-Severin

BOCSA

STR CARPATI,7

268

IMPERIAL CM S.R.L.

Caras-Severin

ORAVITA

STR GARII,FN

269

UNICARM SRL (G64)

Caras-Severin

RESITA

BD REPUBLICII,25

270

BUDAPESTA IMPEX SRL

Caras-Severin

OTELU ROSU

STR MIHAI EMINESCU,26A

271

SEVERIN COM SRL

Caras-Severin

CARANSEBES

STR CAZARMII,1

272

SC KMG WORLD TRADING SRL

Caras-Severin

RESITA

STR LIBERTATII,FN B7

273

SEBDAN SRL

Caras-Severin

ORAVITA

STR GARII,FN

274

B.G. NIPAN FOREST SRL

Caras-Severin

OTELU ROSU

STR REVOLUTIEI,3

275

UNICARM SRL (G63)

Caras-Severin

RESITA

BD REPUBLICII,2

276

BADA COMPANY SRL

Caras-Severin

RESITA

BD REPUBLICII,27

277

EXIGENT TM SRL

Timis

GATAIA

SOS PRINCIPALA, FN STAȚIE PECO

278

SERDRAMART SRL

Caras-Severin

CARANSEBES

STR ARDEALULUI,28

279

MONA LISA COMTUR SRL

Caras-Severin

RESITA

BD REPUBLICII,23

280

YENDISNIC SRL

Caras-Severin

CARANSEBES

STR ARDEALULUI,FN BL 7

281

EXIGENT TM SRL

Timis

GATAIA

STR CARPATI,68

282

MONA LISA COMTUR SRL

Caras-Severin

CARANSEBES

STR PROTOPOP I TOMICI,FN PIATA

283

HAPPY ROMIRA FAMILY SRL

Caras-Severin

CARANSEBES

STR ARDEALULUI,FN BL 3 SC C

284

BADA COMPANY SRL

Caras-Severin

RESITA

CALEA CARANSEBESULUI,14

285

LA BRASA DE SARA SRL

Caras-Severin

RESITA

STR SURIANU,1

286

PERSAM & COMP SRL

Caras-Severin

ORAVITA

STR EMANOIL GOJDU,3

287

G.M.C PARADIS S.R.L.

Caras-Severin

RESITA

BD MUNCII,12

288

FROM KITTY SRL

Caras-Severin

RESITA

BD AI CUZA,FN STATIE POLITIE

289

ANGEL-VIO SRL

Caras-Severin

OTELU ROSU

STR REPUBLICII,25

290

BRUDERKRAFT COM SRL

Caras-Severin

CARANSEBES

STR ARDEALULUI,FN BL 3

291

MONA LISA COMTUR SRL

Caras-Severin

RESITA

BD REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE,4-5

292

TOM & JERRY SRL

Caras-Severin

RESITA

CALEA TIMISOAREI,47

293

PERSAM & COMP SRL

Caras-Severin

ORAVITA

STR RACHITOVEI,FN ZONA GARA COMPLEX

294

TOM&JERRY SRL

Caras-Severin

RESITA

CALEA CARANSEBESULUI,14

295

PERSAM & COMP SRL

Caras-Severin

ORAVITA

STR EFTIMIE MURGU,66

296

AUTO TRANS MAN SRL

Caras-Severin

BOCSA

STR RESITEI,16

297

MC ADIN PREP SRL

Caras-Severin

RESITA

PIATA REPUBLICII,6

298

ANGEL-VIO SRL

Caras-Severin

OTELU ROSU

PIATA AGROALIMENTARA,FN

299

COLLINI COM SRL

Caras-Severin

BOCSA

STR REPUBLICII,25

300

POPA MARIUS I.F

Caras-Severin

BOCSA

PIATA AGROALIMENTARA,FN

301

PERSAM & COMP SRL

Caras-Severin

ORAVITA

STR GARII,FN BL EMB

302

LA BABA DIVNA SRL

Caras-Severin

CARANSEBES

STR 1 DECEMBRIE 1918,FN PARTER

303

INDRA GENERAL TRADING SRL

Caras-Severin

RESITA

STR NICOLAE TITULESCU,9

304

S & C COSMISTEF BOSS SRL

Caras-Severin

CARANSEBES

STR ROMANILOR,32

305

IMPERIAL CM S.R.L.

Caras-Severin

MOLDOVA NOUA

AL EFTIMIE MURGU,2 COMPLEX NOU

306

GABONNE STANESCU S.R.L.

Caras-Severin

RESITA

STR RODNEI,13

307

S & C COSMISTEF BOSS SRL

Caras-Severin

CARANSEBES

STR TARINEI,2

308

S & C COSMISTEF BOSS SRL

Caras-Severin

CARANSEBES

STR MUNTELE MIC,47

309

AD ANDREAS & ADAM SRL

Caras-Severin

RESITA

STR SPORTULUI,6A

310

MARCOSANU COM SRL

Caras-Severin

RESITA

STR PETRU MAIOR,67

311

MADA - GLI OPTIM SRL

Caras-Severin

RESITA

AL CONSTRUCTORILOR,3

312

MONA LISA COMTUR SRL

Caras-Severin

RESITA

BD REPUBLICII,13-15

313

CRISTINA & FLORY ACTUAL SRL

Caras-Severin

RESITA

BD MUNCII,6

314

MONA LISA COMTUR SRL

Caras-Severin

RESITA

BD REPUBLICII,6

315

TOTH CATALIN - FAMILY SRL

Caras-Severin

RESITA

AL GLADIOLELOR,9

316

ENESCU SRL

Dimbovita

GAESTI

STR 13 DECEMBRIE,263

317

LIVORNO STORE SRL

Dimbovita

TARGOVISTE

CALEA BUCURESTI,9

318

LIVORNO STORE SRL

Dimbovita

TITU

STR GARII,6

319

E.L. ENESCU-COMPANY SRL

Dimbovita

GAESTI

STR NICOLAE TITULESCU,59

320

LIVORNO STORE SRL

Dimbovita

SOTANGA

STR C-TIN BRANCOVEANU,293

321

CARTAXO MAGIC SRL

Dimbovita

TARGOVISTE

SOS GAESTI,14

322

CARTAXO MAGIC SRL

Dimbovita

PUCIOASA

STR FLORIN POPESCU,34

323

DIANA COM SRL

Dimbovita

GAESTI

STR VIITORULUI,14

324

LIVORNO STORE SRL

Dimbovita

MORENI

STR CPT PANTEA IOAN,22

325

VULCAN BD SRL

Dimbovita

PUCIOASA

STR PIETII,2

326

CARTAXO MAGIC SRL

Dimbovita

FIENI

STR REPUBLICII,FN BL A1 PARTER

327

AMUN JOURNEY SRL

Dimbovita

TARGOVISTE

STR C-TIN BRANCOVEANU,65

328

CARTAXO MAGIC SRL

Dimbovita

TARGOVISTE

BD INDEPENDENTEI,20

329

CARTAXO MAGIC SRL

Dimbovita

TARGOVISTE

BD UNIRII,9 BL44

330

LA PAPUCEII LUI RAZIM SRL

Dimbovita

MORENI

STR CPT ION PANTEA,FN BL 2C

331

ADRIDAN SRL

Neamt

PIATRA NEAMT

AL ULMILOR,FN

332

GENEZA COMIMPEX S.R.L

Neamt

TARGU NEAMT

BD STEFAN CEL MARE,196

333

IMROM SA 2

Neamt

ROMAN

BD REPUBLICII,45A

334

IMROM SA 1

Neamt

ROMAN

STR BOGDAN DRAGOS,33

335

GENEZA COMIMPEX SRL

Neamt

TARGU NEAMT

AL BRAZILOR,FN

336

MARIDAS SRL (ABATOR)

Neamt

ROMAN

BD REPUBLICII,74

337

CERAMICA Y DECORACION ESPANOLA SRL

Neamt

TARGU NEAMT

BD STEFAN CEL MARE,FN BL M2 SC E

338

TAMONYCOM S.R.L.

Neamt

TARGU NEAMT

BD MIHAI EMINESC,FN BL M6 PARTER

339

APOLLO SRL

Neamt

TARGU NEAMT

BD STEFAN CEL MARE,FN

340

SORIDOR PROD COM SRL

Neamt

TARGU NEAMT

BD MIHAI EMINESCU,110

341

VANESSA SOC. COOP. MESTESUG

Neamt

ROMAN

STR UNIRII,FN BL 2

342

L’ARTE TOSCANA PLAST SRL

Neamt

ROMAN

STR STEFAN CEL MARE,FN GIRATORIU IS

343

3 M GAMA SRL

Neamt

PIATRA NEAMT

STR MIHAI VITEAZUL,6A

344

ADRIDAN SRL

Neamt

PIATRA NEAMT

BD DECEBAL,86

345

GENEZA COMIMPEX S.R.L.

Neamt

TARGU NEAMT

STR CUZA VODA,33

346

EXFLOR SRL

Dolj

CRAIOVA

STR GRIGORE PLESOIANU,3B

347

EXFLOR SRL

Dolj

CRAIOVA

CALEA SEVERINULUI,129

348

BEST PAY QUICK SRL

Dolj

CRAIOVA

BD OLTENIA,57

349

CAMIBOLD SRL

Dolj

CRAIOVA

BD NICOLAE ROMANESCU,FN

350

HELIN'S TRADING SRL

Dolj

CRAIOVA

CALEA BUCURESTI,FN STATIE AUTOBUS L

351

EXFLOR RETAIL SRL

Dolj

CRAIOVA

STR BRAZDA LUI NOVAC,FN

352

HELIN'S TRADING SRL

Dolj

CRAIOVA

BD 1 MAI,FN CIUPERCA

353

OTO IMPERIAL SRL

Dolj

FILIASI

BD RACOTEANU,171-173

354

BEST PAY QUICK SRL

Dolj

CRAIOVA

STR MATEI BASARAB,1

355

SAFE BUSSINES CONSULTING SRL

Dolj

CRAIOVA

STR FRATII GOLESTI,FN BL K17

356

BEST PAY QUICK SRL

Dolj

CRAIOVA

BD NICOLAE IORGA,92A

357

EUROZON INVESTMENT SRL

Dolj

CRAIOVA

STR DEZROBIRII,15A

358

EDARS SRL

Dolj

CRAIOVA

BD STIRBEI VODA,FN

359

BEST PAY QUICK SRL

Dolj

CRAIOVA

STR PETRE ISPIRESCU,44

360

DAN COM MAR SRL

Dolj

ALBESTI

SOS PRINCIPALA,FN

361

SAFE BUSSINES CONSULTING SRL

Dolj

CRAIOVA

BD CAROL I,7 PARTER

362

IOCADA COM SRL

Dolj

CRAIOVA

STR TINERETULUI,FN / BD OLTENIA

363

BEST PAY QUICK SRL

Dolj

CRAIOVA

STR G-RAL M CERCHEZ,2-4

364

TITAN MARKET 23 SRL

Dolj

CRAIOVA

STR REVOLUTIEI ,22

365

INTERMEDIA CRIS SRL

Dolj

CRAIOVA

STR NANTERRE,90

366

BEST PAY QUICK SRL

Dolj

CRAIOVA

STR BRAZDA LUI NOVAC,FN BL M8

367

BEST PAY QUICK SRL

Dolj

CRAIOVA

BD DECEBAL,92B

368

VIKING FIGHTER SRL

Dolj

CRAIOVA

BD DACIA,97B

369

REKOJ SRL

Dolj

CRAIOVA

STR RAULUI,FN

370

SO SHOP MARKET SRL

Dolj

CRAIOVA

STR MIHAI VITEAZUL,FN BL 1-3

371

DARIAMARNA S.R.L.

Dolj

CRAIOVA

STR AMARADIA,FN BL G5

372

PHANICSON COM SRL

Dolj

CRAIOVA

STR TOPORASI,FN

373

PHANICSON COM SRL

Dolj

CRAIOVA

BD OLTENIA,FN

374

BREBENEL COMIMPEX SRL

Dolj

CRAIOVA

CALEA BUCURESTI,FN GARAJE LAPUS ARG

375

DISTRIBUTIE PE GUSTATE SRL

Dolj

CRAIOVA

BD OLTENIA,78 BL 200

376

ELE MARKET SRL

Dolj

CRAIOVA

STR PALTINIS,132

377

BEST PAY QUICK SRL

Dolj

CRAIOVA

STR. BRAZDA LUI NOVAC NR.151

378

BEST PAY QUICK SRL

Dolj

CRAIOVA

STR AI CUZA,6F

379

TRANS CLIMA LOGISTICS SRL

Dolj

CRAIOVA

STR MARAMURES,26A

380

MIH MCI SRL

Dolj

CRAIOVA

STR BARIERA VALCII,62

381

OCTAPUFF SRL

Dolj

CRAIOVA

BD STIRBEI VODA,17

382

CORALEX SRL

Dolj

CRAIOVA

STR SPANIA,FN

383

LOOLI EKA SHOP SRL

Dolj

CRAIOVA

STR AI CUZA,8

384

DIRECT PLAY SRL

Dolj

CRAIOVA

STR DEZROBIRII,186 BILL

385

SHOP FOR YOU SRL

Dolj

CRAIOVA

CALEA SEVERINULUI,91

386

SAFE BUSINESS MARKET SRL

Dolj

CRAIOVA

STR FRATII GOLESTI,FN BL K21

387

OCTAPUFF SRL

Dolj

CRAIOVA

BD NICOLAE ROMANESCU,163

388

SAFE BUSINESS MARKET SRL

Dolj

CRAIOVA

STR AI CUZA,4

389

CORALEX SRL

Dolj

CRAIOVA

BD NICOLAE TITULESCU,FN BL A4

390

DIRECT PLAY SRL

Dolj

CRAIOVA

STR SIMION STOILOV,FN BL E6A

391

ANDSO MARKET SRL

Dolj

CRAIOVA

CALEA UNIRII,18C BL 24D SC 1

392

LABORATOR COFITA SRL

Dolj

CRAIOVA

STR FRATII BUZESTI,FN

393

DIRECT PLAY SRL

Dolj

CRAIOVA

STR IANCU JIANU,9

394

ADA SRL

Calarasi

CALARASI

STR PARCULUI,FN BL K 3SC 1-2 ET P

395

ADA SRL

Calarasi

CALARASI

STR ZAVOIULUI,3

396

LACTO BAR AGNEZA SRL *

Calarasi

CALARASI

BD REPUBLICII,FN

397

ADA S.R.L.

Calarasi

CALARASI

BD REPUBLICII,FN

398

MILICOM SRL

Calarasi

CALARASI

STR PIETII,14

399

SIMONA COM SRL

Calarasi

CALARASI

BD REPUBLICII,34 PIATA

400

GIL SRL

Calarasi

CALARASI

PREL BUCURESTI,FN BL I37 SC2 PARTER

401

PASCAL MIXTCOM SNC

Calarasi

OLTENITA

STR MIHAI EMINESCU,7A

402

DIG CO SRL

Calarasi

CALARASI

STR CUZA VODA,FN

403

ADA S.R.L.

Calarasi

CALARASI

STR SLOBOZIEI,FN

404

TRUST TRADE ADINA SRL

Calarasi

FUNDULEA

STR 22 DECEMBRIE,9

405

M.M.ALEX SRL

Calarasi

OLTENITA

STR MIHAI EMINESCU,1

406

LACTO BAR AGNEZA SRL

Calarasi

CALARASI

STR EROILOR,17

407

UNION GEORGE SRL.

Calarasi

CALARASI

STR BUCURESTI,108

408

UNION GEORGE SRL

Calarasi

CALARASI

PIATA BIG,FN

409

ADA SRL

Calarasi

CALARASI

PREL DOBROGEI,45

410

SDA SRL

Calarasi

CALARASI

STR PANDURI,6B

411

SARIAN CRIS SRL

Calarasi

CALARASI

STR STIRBEI VODA,FN BLOC M16

412

DIM IZAMI SRL

Prahova

CAMPINA

STR AI CUZA,72

413

ANIBAS EXIM SRL

Prahova

CAMPINA

STR ERUPTIEI,20

414

ROXYTUD & MARIUS SRL

Prahova

SINAIA

STR BADEA CARTAN,29

415

SIMACRIS SRL

Prahova

SINAIA

BD REPUBLICII,24

416

BOLALI SRL

Prahova

CAMPINA

STR DOFTANEI,111

417

LIDCOM SRL

Prahova

CAMPINA

BD CAROL I,208A

418

BOLALI SRL

Prahova

CAMPINA

STR ORIZONTULUI,1

419

ADI & NUTZA INTERTRADE SRL

Prahova

SINAIA

STR BRANDUSELOR,3

420

DRALIV SRL

Maramures

SIGHETU MARMATIEI

STR BOGDAN VODA,81

421

JOKE SRL

Maramures

BAIA MARE

BD BUCURESTI,35A

422

DAYTONA COM SRL

Maramures

BAIA MARE

BD UNIRII,12

423

DAYTONA COM SRL

Maramures

BAIA MARE

BD UNIRII,12A

424

EDGAR SRL

Maramures

BAIA MARE

STR SOARELUI,1

425

COMEXMAR S.R.L.

Maramures

BAIA MARE

STR GRANICERILOR,44

426

LIANA SRL

Maramures

BAIA MARE

STR BUCOVINEI,5

427

PANALMA MARKET SRL

Maramures

BAIA MARE

STR VASILE LUCACIU,99

428

LIANA SRL (MAG. 4)

Maramures

BAIA MARE

STR GAROAFELOR,21

429

KALMAN SRL

Maramures

BAIA MARE

STR TRANSILVANIEI,8

430

MORUTA SRL

Maramures

BAIA MARE

STR VASILE ALECSANDRI,91C

431

GAJ COMIMPEX SRL

Maramures

BAIA MARE

STR PASUNII,2A

432

AAD MARA CONSULTING S.R.L 4

Maramures

BAIA MARE

STR DECEBAL,8

433

DANI & LARI DETAILING SRL

Maramures

SIGHETU MARMATIEI

STR BOGDAN VODA,18/1

434

CORIGEE COM SRL

Maramures

SIGHETU MARMATIEI

STR NICOLAE TITULESCU,29

435

GAJ COMIMPEX SRL

Maramures

BAIA MARE

BD REPUBLICII,14

436

COMEXMAR SRL

Maramures

BAIA MARE

STR MARASESTI,23

437

COMEXMAR S.R.L.

Maramures

BAIA MARE

STR HORTENSIEI,2

438

AUTENTIC GAJ SRL

Maramures

BAIA MARE

STR GEORGE ENESCU,21

439

AAD MARA CONSULTING SRL

Maramures

BAIA MARE

PIATA REVOLUTIEI,6

440

CHIS GRIGORITA I.I

Maramures

SIGHETU MARMATIEI

STR UNIRII,7A

441

AAD MARA CONSULTING SRL

Maramures

BAIA MARE

STR PETRU RARES,11

442

GIROPA-PROD-COM S.R.L.

Maramures

TAUTII DE SUS

STR FORESTIERULUI,162

443

OVISIM IMPEX SRL

Botosani

BOTOSANI

STR IC BRATIANU,61

444

BOTUSANU COM SRL

Suceava

FALTICENI

STR SUCEVEI,FN BL 95 PARTER

445

SABCO-S SRL

Botosani

DOROHOI

AL DUZILOR,6

446

OVISIM IMPEX SRL

Botosani

BOTOSANI

CALEA NATIONALA,86

447

SUPER SPLENDID SRL

Botosani

DOROHOI

BD VICTORIEI,FN

448

SABCO-S SRL

Botosani

DOROHOI

STR GEORGE ENESCU,8-10

449

OVISIM IMPEX SRL

Botosani

BOTOSANI

AL CURCUBEULUI,FN

450

TORINO IMPEX SRL

Suceava

SUCEAVA

CALEA BURDUJENI,21

451

PITA IMPEX SRL

Botosani

BOTOSANI

BD MIHAI EMINESCU,4

452

OVISIM IMPEX SRL

Botosani

BOTOSANI

STR GRIVITA,7

453

MARKET ALBINA SRL

Suceava

SUCEAVA

STR ZORILOR,6

454

PITA IMPEX SRL

Botosani

BOTOSANI

CALEA NATIONALA,69

455

OVISIM IMPEX SRL

Botosani

BOTOSANI

STR PRIMAVERII,35 MARKET 8

456

DANYGRY SRL

Suceava

SUCEAVA

STR DORNELOR,15

457

ROMGAMA SRL

Botosani

BOTOSANI

STR PATRIARH TEOCTIST ARAPASU,7 ANL

458

PITA IMPEX SRL

Botosani

BOTOSANI

BD GEORGE ENESCU,30

459

OVISIM IMPEX SRL

Botosani

BOTOSANI

STR PRIMAVERII,11 MARKET 12

460

MICLESCU ANGELICA MIHAELA II

Botosani

DOROHOI

AL DUZILOR,FN

461

RESTAURANT CORNICIUC SRL

Suceava

SUCEAVA

STR PUTNA,8

462

OVISIM IMPEX SRL

Botosani

BOTOSANI

STR BUCOVINA,2 MARKET 2

463

TESANO SRL

Suceava

SUCEAVA

CALEA UNIRII,94 SC B PARTER

464

GEOROM IMPEX SRL

Suceava

SUCEAVA

STR PICTOR DUMITRU DACIAN,2

465

OVISIM IMPEX S.R.L.

Botosani

BOTOSANI

CALEA NATIONALA,107

466

OVISIM IMPEX SRL

Botosani

BOTOSANI

CALEA NATIONALA,71

467

ABILITY TRADE SRL

Braila

BRAILA

SOS RAMNICU SARAT,88

468

JUNIAERO SRL

Galati

GALATI

STR NAE LEONARD,5

469

TREI PITICI PRODCOM SRL

Suceava

VICOVU DE SUS

CALEA CERNAUTI,251

470

STINOR PROD-COM SRL

Suceava

VICOVU DE SUS

CALEA CERNAUTI,289B

471

FARGAMA S.R.L.

Suceava

MARGINEA

SOS PRINCIPALA,FN

472

UNICARM SRL

Suceava

VATRA DORNEI

STR PODU VERDE,2C

473

SIMER COM SRL

Suceava

GURA HUMORULUI

STR CASTANILOR,FN

474

UNICARM SRL (G44)

Suceava

CAMPULUNG MOLDOVENESC

CALEA BUCOVINEI,6

475

CONSACT COM SERV SRL

Suceava

VATRA DORNEI

STR LUCEAFARULUI,19

476

UNICARM SRL (G88)

Suceava

RADAUTI

STR MIHAI VITEAZUL,10

477

SASU SRL

Suceava

GURA HUMORULUI

BD BUCOVINEI,15

478

COLOANA PRODCOM SRL

Suceava

VATRA DORNEI

STR 22 DECEMBRIE,22A

479

MORION PROD SERV SRL

Suceava

CAMPULUNG MOLDOVENESC

STR NICOLAE IORGA,1

480

RACORITOARE BUCOVINA SRL

Suceava

RADAUTI

STR PIATA UNIRII,17

481

UNICARM SRL (G46)

Suceava

GURA HUMORULUI

BD BUCOVINEI,FN BL 5 PARTER

482

FORTUNA GUEA SRL

Suceava

GURA HUMORULUI

BD BUCOVINEI,10

483

PRISMA SRL

Suceava

RADAUTI

STR G-RAL IACOB ZADIK,FN

484

SIMER COM SRL

Suceava

GURA HUMORULUI

BD BUCOVINEI,40

485

COS-LIL-COM SRL

Suceava

VATRA DORNEI

STR UNIRII,55

486

FARGAMA S.R.L.

Suceava

RADAUTI

STR PIATA MICA,FN

487

ANCONI COMSERV SRL

Suceava

GURA HUMORULUI

PIATA REPUBLICII,6

488

MERIDIAN COFFEE SRL

Suceava

VATRA DORNEI

STR PODU VERDE,1

489

LUCADY IMPEX SRL

Suceava

VATRA DORNEI

STR UNIRII,55

490

SANEL COMSERV S.R.L.

Suceava

RADAUTI

STR VOLOVATULUI,74

491

VARODIMEX SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR LIBERTATII,52

492

NEIRA SRL

Bistrita-Nasaud

BECLEAN

STR 1 DECEMBRIE 1918,1

493

VARODIMEX SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR DRAGOS VODA,3

494

VARODIMEX SRL

Bistrita-Nasaud

VIISOARA

SOS PRINCIPALA,62U

495

PROFING DR.COM SRL

Bistrita-Nasaud

BECLEAN

STR PARCULUI,9

496

TYSITA S.R.L.

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR STEFAN CEL MARE,21

497

COREX-PRIMA 2002 SRL

Bistrita-Nasaud

BECLEAN

STR GRIGORE SILASI,9

498

COREX-UNIC PRODCOM SRL

Bistrita-Nasaud

BECLEAN

STR LIVIU REBREANU,2

499

VARODIMEX SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR GEORGE ENESCU,1

500

TRIPURSUNDRA SRL

Bistrita-Nasaud

NASAUD

PIATA UNIRII,9

501

RIMINI SRL

Bistrita-Nasaud

UNIREA

SOS PRINCIPALA,48

502

VARODIMEX SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

BD INDEPENDENTEI,1-2

503

RIMINI SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR ANDREI MURESANU,50 MAG 2

504

RIMINI SRL

Bistrita-Nasaud

BECLEAN

STR PIATA LIBERTATII,28

505

VARODIMEX SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR ANDREI MURESANU,13

506

SIBIS CENTER SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

BD INDEPENDENTEI,60

507

AMERIMARC S.R.L.

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

PIATA MORII,57

508

VARODIMEX SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

BD DECEBAL,28

509

TOTAL PRAKTIC TMR SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR ANDREI MURESANU,13

510

TRIPURSUNDRA SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR IMPARATUL TRAIAN,FN BL 55 SC A

511

AUTO-VALMAR SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR ALEXANDRU ODOBESCU,20

512

VARODIMEX SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR G-RAL GRIGORE BALAN,48

513

SOLO-TIMCOM SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR NASAUDULUI,1

514

AMERIMARC S.R.L.

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR AXENTE SEVER,20

515

AUTO-VALMAR SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

PIATA PETRU RARES,11

516

HOTEL COROANA DE AUR SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR IMPARATUL TRAIAN,1

517

SC AMERIMARC SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR GHEORGHE POP DE BASESTI,12

518

SC AMERIMARC SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR CRINILOR,9

519

HOTEL COROANA DE AUR SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

BD INDEPENDENTEI,27

520

AUTO-VALMAR SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR C-TIN ROMAN VIVU,53

521

VARODIMEX SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR G-RAL GRIGORE BALAN,7

522

HOTEL COROANA DE AUR SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR LIVIU REBREANU,14

523

RIMINI SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR IMPARATUL TRAIAN,39

524

SC AMERIMARC SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR RODNEI,8

525

AUTO-VALMAR SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

BD INDEPENDENTEI,45

526

SOLO-TIMCOM SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR TARPIULUI,FN

527

HOTEL COROANA DE AUR SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR GARII,30

528

AUTO-VALMAR SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR IMPARATUL TRAIAN,52

529

RIMINI SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR FLORILOR,13

530

RIMINI

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR GHEORGHE SINCAI,12

531

SC AMERIMARC SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR NASAUDULUI,17

532

SOLO-TIMCOM SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR TANASE TUDORAN,21

533

HOTEL COROANA DE AUR SRL MAG 5

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR ANDREI MURESANU,30

534

AMERIMARC S.R.L.

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR G-RAL GRIGORE BALAN,5B

535

AMERIMARC SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR VASILE LUPU,14

536

SOLO-TIMCOM SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

CALEA MOLDOVEI,1

537

RIMINI

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR RODNEI,FN

538

RIMINI SRL

Bistrita-Nasaud

DUMITRA

SOS PRINCIPALA,134

539

AUTO-VALMAR SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR STEFAN CEL MARE,21

540

ONISOR SNC

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

PIATA DECEBAL,1C

541

SOLO-TIMCOM SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

AL TIHUTA,1

542

SOLO-TIMCOM SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR ANDREI MURESANU,14

543

SOLO-TIMCOM

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR ARTARILOR,22B

544

MAGIC DIAMANT SRL

Satu Mare

SATU MARE

STR ZENIT,1

545

SANTEC -BARGAULUI

Satu Mare

SATU MARE

STR BARGAULUI,FN

546

GORDIUS SRL

Satu Mare

SATU MARE

BD CLOSCA,325

547

BARTA ATI SRL MAG GANEA

Satu Mare

SATU MARE

STR GANEA,12

548

ALISAM SRL

Satu Mare

SATU MARE

STR ION VIDU,10

549

CBA NORD VEST SRL

Satu Mare

SATU MARE

BD LUCIAN BLAGA,400

550

MIRANDA COMPANY SRL

Satu Mare

SATU MARE

STR GHEORGHE BARITIU,51

551

BARTA ATI SRL

Satu Mare

SATU MARE

DRUMUL BOTIZULUI,FN

552

BARTA ATI SRL

Satu Mare

SATU MARE

STR BRANDUSA,22

553

CODIFLOR COM SRL

Salaj

ZALAU

STR AVRAM IANCU,FN BL N17

554

BARTA ATI SRL

Satu Mare

SATU MARE

BD SANATATII,FN

555

VETI SRL

Salaj

ZALAU

STR METEOROLOGIEI,12

556

BARTA ATI SRL

Satu Mare

SATU MARE

STR JOCULUI,18-19 BL UJ

557

SANTEC AMBUDULUI

Satu Mare

SATU MARE

BD LUCIAN BLAGA,46 M43

558

SMART PERPETUUM SRL

Satu Mare

SATU MARE

BD UNIRII,79

559

BARTA ATI SRL

Satu Mare

SATU MARE

STR DARIU POP,FN

560

CASNICA SRL

Salaj

ZALAU

STR SF VINERI,5

561

BARTA ATI SRL

Satu Mare

SATU MARE

DRUMUL CAREIULUI,125

562

CROLUX SRL

Salaj

ZALAU

STR FABRICII,8C

563

SANTEC SRL

Satu Mare

SATU MARE

BD LUCIAN BLAGA,421

564

JASMIN SRL

Satu Mare

SATU MARE

AL NEAJLOV,7

565

BRUTUS SRL 2

Satu Mare

SATU MARE

BD MUNCII,27

566

SANITAS M&M SRL

Satu Mare

SATU MARE

BD CLOSCA,11

567

BARTA ATI SRL

Satu Mare

SATU MARE

BD CLOSCA,90

568

LUPAU EUGENIA II

Salaj

ZALAU

STR TORENTULUI,FN BL T2 PARTER

569

DAMPROD SRL

Salaj

ZALAU

STR DUMBRAVA,6

570

UNISTAR GRUP S.R.L.

Salaj

JIBOU

STR GAROAFELOR,3

571

BARTA ATI SRL

Satu Mare

SATU MARE

STR CAREIULUI,49

572

PAMAREN ALI SRL

Satu Mare

SATU MARE

STR MAGNOLIEI,2

573

GOIA IONAS SRL

Satu Mare

SATU MARE

STR AMBUDULUI,7

574

SAUDIA COM IMPEX SRL

Salaj

ZALAU

STR TRAIAN,5

575

MANEX SRL

Salaj

ZALAU

STR VOIEVOD GELU,10 BL E19 AP 1

576

GERGO GRETY SRL

Satu Mare

SATU MARE

STR AUREL VLAICU,FN COMPLEX RACHEL

577

BARTA ATI SRL

Satu Mare

SATU MARE

STR GANEA,23

578

SAPIROX DAN SRL

Salaj

ZALAU

STR ARMONIEI,FN BL G14 AP 64

579

BARTA ATI SRL

Satu Mare

SATU MARE

BD OCTAVIAN GOGA,2

580

BARTA ATI SRL

Satu Mare

SATU MARE

DRUMUL CAREIULUI,FN C22

581

VAN DEN GROS SRL

Satu Mare

CAREI

BD 25 OCTOMBRIE,1

582

NELIANA SRL

Salaj

ZALAU

STR CRISAN,11

583

VIDALIMENT SRL

Satu Mare

SATU MARE

DRUMUL BOTIZULUI,15

584

HORINCAR SRL

Salaj

ZALAU

STR DELEU VICTOR,4

585

PETHO LUCIA II

Satu Mare

SATU MARE

BD CLOSCA,3

586

KONSTA SPLENDID SRL

Sibiu

MEDIAS

STR 1 DECEMBRIE 1918,32

587

PREMIUM SRL

Sibiu

SIBIU

STR FRIGORIFERULUI,6

588

KONSTA SPLENDID SRL

Sibiu

MEDIAS

STR BLAJULUI,19

589

QWERTY RETAIL SRL

Sibiu

SELIMBAR

STR MIHAI VITEAZUL,72

590

SMART INTERMED & SPEDITION SRL

Sibiu

SIBIU

STR STEFAN CEL MARE,147

591

EVERY SOLUTION SRL

Sibiu

SIBIU

PIATA 1 DECEMBRIE 1918,1

592

SMART INTERMED & SPEDITION SRL

Sibiu

SIBIU

STR RUSCIORULUI,3

593

NON STOP CORNER SHOP SRL

Sibiu

SIBIU

STR OITUZ,23A

594

OVI SHOP SRL

Sibiu

SIBIU

STR PARIS,2

595

COM TINA SRL

Sibiu

SIBIU

CALEA TURNISORULUI,59

596

EVERY SOLUTION SRL

Sibiu

SIBIU

AL STEAZA,28

597

LUCCAS TRANS SRL

Sibiu

DUMBRAVENI

STR MIHAI EMINESCU,8

598

SANRO ECOGRUP SRL

Sibiu

SIBIU

STR PODULUI,74

599

AS 99 SRL

Sibiu

SIBIU

STR OGORULUI,28

600

ROM-ALDI SRL

Sibiu

SIBIU

STR STEFAN CEL MARE,147

601

MARCOPAN S.R.L.

Sibiu

AGNITA

STR AVRAM IANCU,132

602

FIDOLA SRL

Sibiu

SIBIU

STR MORILOR,40

603

EVERY SOLUTION SRL

Sibiu

SIBIU

BD MIHAI VITEAZUL,7

604

EVERY SOLUTION SRL

Sibiu

SIBIU

BD G-RAL VASILE MILEA,2

605

MASTER-SERVICE S.R.L.

Sibiu

MEDIAS

STR AUREL VLAICU,12

606

KONSTA SPLENDID SRL

Sibiu

MEDIAS

STR DUPA ZID,27

607

KONSTA SPLENDID SRL

Sibiu

MEDIAS

STR 1 DECEMBRIE 1918,23

608

MULTISERV SRL

Sibiu

SIBIU

STR PRNCIPATELE UNITE,2

609

TARPI LOGISTIC SRL

Sibiu

SIBIU

STR POIANA,11

610

VITOSA SRL

Sibiu

TALMACIU

AL CASCADEI,FN BL9 SC B AP 1

611

QWERTY RETAIL SRL

Sibiu

SIBIU

CALEA CISNADIEI,54

612

ANDREEA & ROBERT SHOP SRL

Sibiu

AVRIG

STR AVRAM IANCU,25A

613

DORIS COM SRL

Sibiu

SIBIU

STR RESITA,12

614

VALENCIA TRADING SRL

Sibiu

AGNITA

STR MIHAI VITEAZUL,2

615

TARPI LOGISTIC SRL

Sibiu

SIBIU

STR RUSCIORULUI,69

616

VALENCIA TRADING SRL

Sibiu

PORUMBACU DE JOS

SOS PRINCIPALA,314

617

SEDACO TRADE SRL

Sibiu

SIBIU

STR SCOALA DE INOT,5

618

QWERTY RETAIL SRL

Sibiu

SIBIU

BD G-RAL VASILE MILEA,12

619

ROYAL EXTREME SRL

Sibiu

SIBIU

STR POIANA,11

620

RUBI MARKETSIB SRL

Sibiu

SIBIU

BD CORNELIU COPOSU,20

621

SOLERO SRL

Sibiu

SIBIU

STR HENRI COANDA,53

622

KONSTA SPLENDID SRL

Sibiu

MEDIAS

STR GEORGE TOPARCEANU,10

623

VITOSA SRL

Sibiu

SIBIU

STR LUPTEI,9

624

DORIS COM SRL

Sibiu

SIBIU

BD CORNELIU COPOSU,FN MAGAZIN MATER

625

SMART INTERMED & SPEDITION SRL

Sibiu

SIBIU

STR TRIBUNEI,19

626

SIMPLIS TRADE SRL

Sibiu

SIBIU

STR G-RAL GHEORGHE MAGHERU,30

627

KONSTA SPLENDID SRL

Sibiu

MEDIAS

STR AVRAM IANCU,51

628

SEDACO TRADE SRL

Sibiu

SIBIU

STR SCOALA DE INOT,20

629

MERCUR RELY SRL

Sibiu

MEDIAS

STR STEPHAN LUDWIG ROTH,3

630

APOLLO SRL

Sibiu

SIBIU

PIATA 1 DECEMBRIE 1918,5

631

AGNIPAN SRL

Sibiu

AGNITA

STR AVRAM IANCU,130

632

QWERTY RETAIL SRL

Sibiu

SIBIU

STR NICOLAUS OLAHUS,5

633

PORTO SRL

Sibiu

SIBIU

STR 9 MAI,24

634

KONSTA SPLENDID SRL

Sibiu

MEDIAS

STR GRAVORILOR,39

635

CIS- SIB SRL

Sibiu

SIBIU

STR PROF IOAN MOGA,2

636

YOUR MARKET SRL

Sibiu

SIBIU

STR PROF IOAN MOGA,10

637

AS 99 SRL

Sibiu

SIBIU

STR FRUNZEI,10

638

MERCUR LUX SRL

Sibiu

SIBIU

BD VICTORIEI,2

639

CIS-SIB SRL

Sibiu

SIBIU

STR LUNGA,FN BL 12

640

PORTO SRL

Sibiu

SIBIU

SOS ALBA IULIA,13

641

ROYAL EXTREME SRL

Sibiu

SIBIU

STR SIRETULUI,14

642

ROYAL EXTREME SRL

Sibiu

SIBIU

STR VALEA AURIE,FN BL30 AP 6

643

AGROMARKET SIB SRL

Sibiu

SIBIU

BD VICTORIEI,6 AP 2

644

CRONOS SRL

Tulcea

TULCEA

STR 1848,FN

645

FRAHER RETAIL SRL

Tulcea

TULCEA

STR FRASINULUI,FN

646

CASABLANCA SRL

Tulcea

TULCEA

STR GAVRILOV CORNELIU,5

647

FRAHER RETAIL SRL

Tulcea

TULCEA

STR PACII,60

648

FRAHER RETAIL SRL

Tulcea

TULCEA

STR IL CARAGIALE,5

649

FRAHER RETAIL S.R.L.

Tulcea

TULCEA

AL METALURGISTILOR,FN

650

FRAHER RETAIL SRL

Tulcea

BABADAG

STR MIHAI VITEAZUL,11

651

VIOSAND TRICOTEXT SRL

Iasi

PASCANI

STR SPORTULUI,FN

652

NOVA MIRO SRL

Iasi

BUZNEA

SOS PRINCIPALA,14

653

NOVA MIRO SRL

Iasi

TARGU FRUMOS

STR MIHAIL KOGALNICEANU,FN

654

K-MAX SRL

Iasi

IASI

STR VASILE LUPU,FN

655

COMPLEX TUDOR ALIMENT SRL

Iasi

IASI

BD TUDOR VLADIMIRESCU,FN

656

BLACKBEANS SRL

Iasi

IASI

AL ROZELOR,FN GARIBALDI

657

RAD-MARK SRL

Iasi

IASI

STR BRADULUI,7

658

STRATEX SRL 2

Iasi

PODU ILOAIEI

SOS PRINCIPALA,FN

659

SYMCO & STAR SRL

Iasi

IASI

PIATA CUG,FN

660

OLYMP MARKET SRL

Iasi

IASI

PIATA VOIEVOZILOR,11

661

VASGA C.I. SRL

Iasi

IASI

STR PACURARI,18

662

AMBY HAPPY MARKET SRL

Iasi

IASI

AL MIHAIL SADOVEANU,4

663

CONCURS SRL

Iasi

IASI

STR VASILE LUPU,FN

664

PRIMAS. CO. SRL

Iasi

IASI

SOS NICOLINA,35

665

CUCIUREANU M. MARIA II

Iasi

IASI

STR SF LAZAR,3

666

ESPRESSO SRL

Iasi

IASI

STR VASILE LUPU,62

667

ANIMPEX ALFA GROUP SRL

Bucuresti

BUCURESTI

SPLAIUL INDEPENDENTEI,290

668

MADICOREX SRL

Galati

BRAHASESTI

SOS PRINCIPALA,FN

669

BAROSAN SERVCOM SRL

Bihor

ORADEA

STR OGORULUI,FN WEST MARKET

670

PALAS COM SRL

Mures

TARGU MURES

STR VOINICENILOR,56

671

VELMI PREST SRL

Vrancea

FOCSANI

STR MAGURA,132A

672

CONSICOM SRL

Mures

REGHIN

STR IERNUTENI,174

673

NOUL ALEXIM 2009 SRL

Constanta

CONSTANTA

STR BRIZEI,12

674

M.G.NICOM SERV IMPEX SRL

Bucuresti

BUCURESTI

SOS PANTELIMON,117

675

RAPSODIA COM PROD SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

BD 1 DECEMBRIE 1918,23

676

VERITAS FAVORIT SRL

Arges

PITESTI

AL PAPUCESTI,FN TRIVALE COMPLEX 2

677

ROMARIA COMALIMENT SRL

Arges

PITESTI

BD PETROCHIMISTILOR,FN BL B8

678

ELAN-TRIO SRL

Harghita

ODORHEIU SECUIESC

STR 1 DECEMBRIE 1918,7

679

COM FORTUNA 93 SRL

Buzau

BUZAU

STRADA BUCEGI

680

VILCEA M.G. SRL

Olt

SLATINA

STR CRISAN,37

681

DCZ SHOP SRL

Bucuresti

BUCURESTI

DRUMUL GURA ARIESULUI,FN

682

KALIMERO COMERT INTERN SRL

Cluj

TURDA

STR 22 DECEMBRIE 1989,18

683

AUROCOR SRL(TURN)

Vaslui

VASLUI

STR STEFAN CEL MARE,FN BL B3

684

ECONOMAT SECTOR 5 SRL

Bucuresti

BUCURESTI

SOS ALEXANDRIEI,3-5

685

UNICARM SRL (G67)

Timis

TIMISOARA

STR HARNICIEI,7

686

KARAVIEM COM SRL

Bihor

ORADEA

STR SUCEVEI,29A

687

BLUESKY TRADING SRL

Bihor

ORADEA

STR PIERSICILOR,1E

688

VENDOR COMP S.R.L.

Constanta

MANGALIA

STR MATEI BASARAB,FN

689

BIG MARKET SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR ING PASCAL CRISTIAN,8

690

ANNE'S AVANGARD SHOP SRL

Bucuresti

BUCURESTI

DRUMUL TABEREI,98

691

SERV-CONEX 2000 SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR BERZEI,35

692

SELLA MEDICAL SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR ECONOMU CEZARESCU,61A

693

APREXIM PROD COM SERV CONST

Ilfov

BRAGADIRU

STR CELOFIBREI,18

694

ISSA INTERNET SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR MARGEANULUI,138

695

DOMINIQUE EXPRES SRL

Bucuresti

BUCURESTI

BD UVERTURII,69B

696

DERYANO TRADING SRL

Bucuresti

BUCURESTI

SOS BUCURESTI MAGURELE,47 N

697

NADINE SRL

Bucuresti

BUCURESTI

BD IULIU MANIU,FN

698

SUPERB KIDS SRL

Bucuresti

BUCURESTI

SOS ALEXANDRIEI,11

699

NIDVAL COMERCIAL SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR TOLBEI,1

700

RUXIR RETAIL SRL

Bucuresti

BUCURESTI

BD IULIU MANIU,220

701

IAN LUCA SHOP SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR CEAHLAU,6

702

NIKOLAEV SUPERMARKET SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR COPSA MICA,2A

703

RON BUSSINES GROUP SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR DEZROBIRII,40 BL 08

704

CARLA PRESTCOM SRL

Bucuresti

BUCURESTI

DRUMUL VALEA DOFTANEI,1

705

ADCORIAN IMPEX SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR DEALU TUGULEA,21

706

STEPHANA CONCEPT SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR G-RAL PETRE POPOVAT,47

707

ANI & SICA IMPEX SRL

Ilfov

BUCURESTI

PREL GHENCEA,44

708

HAPPY MAMBO SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR MOINESTI,5

709

DELIVER DISTRIBUTION SRL

Ilfov

BRAGADIRU

SOS ALEXANDRIEI,428

710

ANTONIO TRANS SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR AMURGULUI,1

711

GLADIOLA SRL

Arges

CAMPULUNG

CALEA BRASOVULUI,4

712

PRAXIS SRL

Arges

PITESTI

BD LIBERTATII,25

713

VERITAS FAVORIT SRL

Arges

PITESTI

STR EXERCITIU,3

714

DIAL-ROLI SRL

Arges

PITESTI

STR GARLEI,FN BL D3

715

ALEXIM 92 S.R.L.

Arges

PITESTI

STR EREMIA GRIGORESCU,FN BL P1

716

PRAXIS SRL

Arges

STEFANESTI

STR COASTA CAMPULUI,3

717

ACE TRADE DISCOUNT SRL

Arges

COSTESTI

SOS PRINCIPALA,FN

718

ROMARIA COMALIMENT SRL

Arges

PITESTI

STR G-RAL DIMITRIE BOTEANU,16

719

DIAL-ROLI S.R.L.

Arges

PITESTI

STR ION MINULESCU,46

720

DIAL-ROLI SRL

Arges

PITESTI

STR NEGRU VODA,FN

721

TOTAL DISTRIBUTION GROUP ARGES SRL

Arges

PITESTI

BD PETROCHIMISTILOR,FN BL C PARTER

722

PRAXIS SRL

Arges

PITESTI

STR FRATII GOLESTI,56

723

PRAXIS SRL

Arges

PITESTI

STR TEILOR,34

724

PRAXIS GROUP SRL

Arges

PITESTI

STR SMARDAN,FN

725

ANNABELLA SRL

Arges

PITESTI

BD NICOLAE BALCESCU,FN ROLAST

726

CODIMPEX SRL

Arges

MIOVENI

BD DACIA,FN BL V1

727

CODIMPEX SRL

Arges

MIOVENI

BD DACIA,FN LA SCARI

728

DINIASI CRISTOFAN

Arges

MIOVENI

BD DACIA,FN BL S1

729

CONCRET A.M.D.SERVCOM 2005 SRL

Arges

CURTEA DE ARGES

BD BASARABILOR,FN

730

CODIMPEX S.R.L

Arges

MIOVENI

BD DACIA,FN BL G1

731

ISDUM-IMPEX S.R.L.

Arges

CURTEA DE ARGES

STR ELENA CUZA,29

732

GIRAMEX SRL

Arges

MIOVENI

BD DACIA,FN BL P9

733

ISDUM-IMPEX S.R.L.

Arges

CURTEA DE ARGES

PIATA CENTRALA,FN

734

ANNABELLA SRL

Arges

CURTEA DE ARGES

BD. BASARABILOR, 35A-35B POSADA

735

ANNABELLA SRL

Arges

PITESTI

STR DR NICOLAE CRETULESCU,1 BL A

736

AUTO IMPEX PRIMA SRL

Arges

PITESTI

STR SF VINERI,76

737

PRAXIS SRL

Arges

PITESTI

STR CRINULUI,3

738

AUTO IMPEX PRIMA SRL

Arges

TOPOLOVENI

CALEA BUCURESTI,181 MARKET

739

PRAXIS SRL

Arges

PITESTI

CALEA BASCOVULUI,19

740

SC ANNABELLA SRL

Arges

CURTEA DE ARGES

STR POSADA,5

741

ANNABELLA SRL

Arges

CURTEA DE ARGES

STR VALEA IASIULUI,64

742

AUTO IMPEX PRIMA SRL

Arges

PITESTI

BD IC BRATIANU,FN BL D6 PARTER

743

ANNABELLA SRL

Arges

PITESTI

STR DESPOT VODA,3

744

ANNABELLA SRL

Arges

CURTEA DE ARGES

STR ELENA CUZA,FN BL E 4B

745

DIANA COM SRL

Arges

CURTEA DE ARGES

BD BASARABILOR,FN BLOC F12A PARTER

746

ANNABELLA SRL

Arges

CURTEA DE ARGES

BD BASARABILOR,FN BL F12 SC A

747

AUTOROM SRL

Bihor

ORADEA

STR SELEUSULUI,40

748

MASTER IMPORT EXPORT SRL

Bihor

ORADEA

AL ROGERIUS,16

749

DISCONT CENTER SRL

Bihor

SALONTA

STR ARADULUI,52A

750

ARNO MARKET S.R.L.

Bihor

SALONTA

PIATA LIBERTATII,21

751

FRUCTA SRL

Bihor

ORADEA

BD STEFAN CEL MARE,96

752

ANATOLIA PROD COM SRL

Bihor

ORADEA

STR GRIGORE URECHE,5

753

MAGIC GALEXY MARKET SRL

Bihor

ORADEA

STR OLIMPIADEI,29 BL P+10

754

COMALIMENT 142 FLORA

Bihor

ORADEA

STR G-RAL GHEORGHE MAGHERU,44-46

755

FMF SHATRI SRL

Bihor

MARGHITA

STR EROILOR,1

756

COMALIMENT SA 235

Bihor

BEIUS

PIATA SAMUIL VULCAN,FN BL U1

757

FEMNOS EXIM SRL

Bihor

MARGHITA

STR IL CARAGIALE,7A

758

SEBI COM SRL

Bihor

MARGHITA

AL INFRATIRII,9

759

ZALUCOS SRL

Bihor

SUDRIGIU

SOS PRINCIPALA,49

760

MIRUS ABC SRL

Bihor

SALONTA

STR VLAD TEPES,12

761

CERES COM SRL

Olt

CARACAL

STR BICAZ,1

762

VILCEA M.G. SRL

Olt

SLATINA

STR CRISAN,37

763

MATRA SRL

Olt

SCORNICESTI

BD MUNCII,FN

764

MADOREX SRL

Olt

SLATINA

STR ECATERINA TEODOROIU,15

765

EGENOA COM SRL

Olt

BALS

STR CIRESULUI,37

766

TELDO TRANS SRL

Olt

CARACAL

BD ANTONIUS CARACALLA,6 BL J1

767

NATI OLIMPIA SRL

Olt

CORABIA

STR NICOLAE TITULESCU,FN

768

SIFOMAR SRL

Olt

SLATINA

STR TUDOR VLADIMIRESCU,125

769

ANTONIDO MARKET SRL

Olt

CARACAL

BD ANTONIUS CARACALLA,FN

770

TOAMNA SRL

Olt

SLATINA

BD AI CUZA,19 BL S19 PARTER

771

SUDICOR SRL

Olt

CORABIA

STR CARAIMAN,11

772

CERES COM SRL

Olt

CARACAL

CALEA BUCURESTI,FN

773

APRO-COM-IMPEX SRL

Olt

SLATINA

STR ECATERINA TEODOROIU,12

774

MARIDAV HAPPY MARKET SRL

Olt

SLATINA

STR PRIMAVERII,7 BL FA7

775

SOGARD CRIS SRL

Olt

SLATINA

STR BASARABILOR,FN

776

MARIDAV HAPPY MARKET SRL

Olt

SLATINA

STR TEIULUI,2A

777

VILCEA M.G.SRL

Olt

SLATINA

BD AI CUZA,9 BL D9 PARTER

778

MINU COM SRL

Olt

BALS

STR NICOLAE BALCESCU,108

779

TOAMNA SRL

Olt

SLATINA

STR TOAMNEI,FN

780

GRUP PRIMACONS SRL

Olt

SLATINA

STR VICTORIEI,FN

781

OLTINA GROUP SRL

Olt

SLATINA

BD AI CUZA,FN

782

PON-DOR SRL

Olt

BALS

STR CIRESULUI,FN

783

TOAMNA SRL

Olt

SLATINA

STR CUZA VODA,FN BL 16 SC C PARTER

784

VILCEA M.G. SRL

Olt

SLATINA

STR PRIMAVERII,FN

785

APRO-COM-IMPEX S.R.L.

Olt

SLATINA

STR ECATERINA TEODOROIU,4 BL V19 PA

786

BARONS EFECT SRL

Olt

SLATINA

AL BRADULUI,4 BL C4 AP 7-8

787

MARIDAV HAPPY MARKET SRL

Olt

SLATINA

STR MANASTIRII,FN BL 2B SC D AP 3

788

ELCRIS-COM SRL

Olt

SLATINA

STR ECATERINA TEODOROIU,12

789

ZOKI MARKET SRL

Olt

SLATINA

AL ROZELOR,12 BL FB17

790

IMPRAMEX MARKET SRL

Olt

SLATINA

AL MUNCII,FN BL FB9A SC A AP 1

791

MINU COM SRL

Olt

BALS

STR NICOLAE BALCESCU,7A

792

SERGIANA PRODIMPEX SRL

Brasov

BRASOV

BD GRIVITEI,38

793

D M R SHOPS SRL

Brasov

CODLEA

STR MAGURII,8

794

CRINALINA PERFORM SRL

Brasov

GHIMBAV

STR LUNGA,22

795

ALFA COM SRL

Brasov

BRASOV

STR URANUS,18

796

AUF DEN MARKT S.R.L.

Brasov

GHIMBAV

STR CRIZANTEMEI,FN

797

NAVAGIO SRL

Brasov

BRASOV

STR 13 DECEMBRIE,129

798

B.D.KRON SRL

Brasov

BRASOV

BD SATURN,15

799

RASCANU RAMONA CRISTINA I.I.

Brasov

BRASOV

BD 15 NOIEMBRIE,92

800

P.M.C. AMIGOS SRL

Brasov

BRASOV

BD ALEXANDRU VLAHUTA,139

801

NOMISMA MARKET SRL

Brasov

BRASOV

PIATA UNIRII,1

802

NOMISMA MARKET SRL

Brasov

BRASOV

PIATA SFATULUI,23

803

IMPEX A.M.K. SRL

Covasna

SFANTU GHEORGHE

STR CIUCULUI,26

804

BERTIS SRL

Covasna

SFANTU GHEORGHE

STR PRESEI,5

805

CORALIA COM SRL

Mures

SIGHISOARA

STR ANA IPATESCU,31

806

CORALIA COM SRL

Mures

SIGHISOARA

STR ZAHARIA BOIU,4

807

NARIDA SRL

Mures

TARGU MURES

STR VOINICENILOR,60

808

ELAN-TRIO SRL

Harghita

ODORHEIU SECUIESC

STR BETHLEN GABOR,108

809

PALAS COM SRL

Mures

TARGU MURES

BD 1848,56

810

NARIDA SRL

Mures

TARGU MURES

PIATA ONESTI,12

811

DARINA COM SRL

Mures

TARGU MURES

STR BRASOVULUI,1

812

SAMSI COMIMPEX SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR PRIMAVERII,6

813

NARIDA SRL

Mures

TARGU MURES

STR GHEORGHE DOJA,140

814

GUSTINO SERV S.R.L.

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR FABRICII,3

815

ONCOS TRANSILVANIA SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

PIATA GARII,FN

816

SAFEWAY STORES SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR BUNA ZIUA,34-36 ALEEA A2

817

PALAS COM SRL

Mures

TARGU MURES

STR INFRATIRII,25

818

ELAN-TRIO SRL

Harghita

MIERCUREA CIUC

STR LUNCA MARE,FN

819

DARINA COM SRL

Mures

TARGU MURES

AL CARPATI,29

820

ELAN-TRIO SRL

Covasna

SFANTU GHEORGHE

STR BANKI DONATH,29

821

DARINA COM SRL

Mures

TARGU MURES

STR NICOLAE GRIGORESCU,23

822

SAFEWAY STORES SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR ALVERNA,39-41

823

ELAN-TRIO SRL

Harghita

MIERCUREA CIUC

STR PIETII,2

824

ELAN-TRIO SRL

Mures

TARGU MURES

STR LIVEZENI,2B

825

CORALIA COM SRL

Mures

SIGHISOARA

STR LALELELOR,7

826

DARINA COM SRL

Mures

TARGU MURES

BD PANDURILOR,100

827

CITY MOON SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR ALEXANDRU VLAHUTA,60

828

NARIDA SRL

Mures

TARGU MURES

STR 22 DECEMBRIE 1989,38

829

BERTIS SRL

Covasna

SFANTU GHEORGHE

STR G-RAL GRIGORE BALAN,33

830

NASTICOM IMPEX SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR SEPTIMIU ALBINI,109 1-1

831

EURO CRESCENT SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR MARAMURESULUI,26

832

LUSYION PRODCOM SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR BUCEGI,3

833

GUSTINO SERV SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR PLEVNEI,119

834

HARMOPAN SA

Harghita

MIERCUREA CIUC

STR HARGHITA,46

835

ALCALIS IMPORT EXPORT SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

PIATA GARII,FN

836

NARIDA SRL

Mures

CRISTESTI

SOS PRINCIPALA,676A

837

ELAN-TRIO SRL

Mures

TARGU MURES

STR GHEORGHE DOJA,64-68

838

PALAS COM SRL

Mures

TARGU MURES

STR SECUILOR MARTIRI,10-12

839

DARINA COM SRL

Mures

TARGU MURES

STR LIVEZENI,3

840

NARIDA SRL

Mures

TARNAVENI

STR 1 DECEMBRIE 1918,46B

841

BERTIS SRL

Covasna

SFANTU GHEORGHE

STR GARII,2

842

BEM-BALOGH SRL

Covasna

SFANTU GHEORGHE

STR STADIONULUI,15

843

GUSTINO SERV SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR PLEVNEI,131

844

IN-COM-EURO S.R.L.

Harghita

MIERCUREA CIUC

STR KOSSUTH LAJOS,10

845

NARIDA SRL

Mures

TARGU MURES

STR BOBALNA,20

846

PALAS COM SRL

Mures

REGHIN

STR REPUBLICII,15

847

PALAS COM SRL

Mures

REGHIN

BD UNIRII,15

848

BAM MARKET SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR PARANG,13

849

AMCR ALIMENT SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR CARPATI,1

850

PALAS COM SRL

Mures

TARGU MURES

STR CALARASILOR,101

851

DARINA COM SRL

Mures

TARGU MURES

BD 1848,17

852

BERTIS SRL

Covasna

COVASNA

STR UNIRII,FN

853

DARINA COM SRL

Mures

TARGU MURES

BD CUTEZANTEI,17

854

NARIDA SRL

Mures

TARGU MURES

STR PETRU DOBRA,40

855

GUSTINO SERV SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR TRAIAN VUIA,54

856

CORALIA COM SRL

Mures

ALBESTI

STR LUNGA,100

857

GUSTINO SERV SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR MACULUI,11

858

BAM MARKET SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR BATOZEI,75

859

PALAS COM SRL

Mures

TARGU MURES

STR MARASTI,35

860

ALFA-COM SRL

Covasna

TARGU SECUIESC

STR CURTEA,1

861

ELAN-TRIO SRL

Harghita

ODORHEIU SECUIESC

STR BETHLEN GABOR,49

862

FINTAR CONSTRUCT SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR CORNELIU COPOSU,146

863

ONCOS PROD SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

PIATA GARII,FN

864

ONCOS TRANSILVANIA SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR HOREA,96-106

865

ALUDIA SELL SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR HOREA,66

866

TEHNOFLEX PRODIMPEX SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR GIORDANO BRUNO,1-3

867

NASTICOM IMPEX SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR OASULUI,86-90

868

NARIDA SRL

Mures

TARGU MURES

STR ROMULUS GUGA,4

869

LUSYION PRODCOM SRL

Cluj

FLORESTI

STR EROILOR,50A

870

PALAS COM SRL

Mures

TARGU MURES

STR PANDURILOR,62

871

SAFEWAY STORES SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR C-TIN BRANCUSI,FN

872

DUTA CHIRA SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

PIATA KARL LIEBKNECHT,2

873

STRADELLA GRUP SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR BARBU PATRICIU,49

874

NASTICOM IMPEX SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

PIATA CIPARIU,15

875

CRAINICUL SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR BUCURESTI,49

876

BERTIS SRL

Covasna

TARGU SECUIESC

STR GHEORGHE DOJA,197

877

PALAS COM SRL

Mures

REGHIN

STR IERNUTENI,2-8

878

BAM MARKET SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

CALEA MANASTUR,87

879

ELAN-TRIO SRL

Harghita

ODORHEIU SECUIESC

BD INDEPENDENTEI,20

880

SAFEWAY STORES SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

AL BORSEC,4

881

SAFEWAY STORES SRL

Cluj

CAMPIA TURZII

STR GHEORGHE BARITIU,59

882

ELAN-TRIO SRL

Harghita

ODORHEIU SECUIESC

PIATA KOKERESZT,4

883

ONCOS TRANSILVANIA SRL

Cluj

GILAU

SOS PRINCIPALA,1-3

884

SAFEWAY STORES SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR NASAUD,2

885

BERTIS SRL

Covasna

SFANTU GHEORGHE

STR BANKI DONATH,29

886

TEHNOFLEX PRODIMPEX SRL

Cluj

TURDA

PIATA ROMANA,15

887

SAFEWAY STORES SRL

Cluj

CAMPIA TURZII

STR BAII,16

888

ONCOS TRANSILVANIA SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR SCORTARILOR,26

889

BAM MARKET SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR MEHEDINTI,86

890

LUSYION PRODCOM SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR MOGOSOAIA,4

891

SAVAS SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR CAMPINA,35

892

CORALIA COM SRL

Mures

SIGHISOARA

STR LIBERTATII,14

893

CORALIA COM SRL

Mures

SIGHISOARA

STR ANDREI SAGUNA,23

894

ELDI BRUTARIA SRL

Mures

REGHIN

STR MIHAI VITEAZUL,17

895

PALAS COM SRL

Mures

TARGU MURES

STR VICTOR BABES,15

896

ERVIN IMPEX SRL

Covasna

SFANTU GHEORGHE

STR VASILE GOLDIS,FN

897

DARINA COM SRL

Mures

Sancraiu de Mures

STR MURESULUI NR 7

898

TEHNOFLEX PRODIMPEX SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR RAVASULUI,14

899

ELAN-TRIO SRL

Harghita

ODORHEIU SECUIESC

STR BRESELOR,19

900

ELAN-TRIO SRL

Harghita

ODORHEIU SECUIESC

STR PIETROASA,25A

901

BAM MARKET SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

AL GARBAU,12

902

NASTICOM IMPEX SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR AUREL VLAICU,5 AP 36

903

CORALIA COM SRL

Mures

SIGHISOARA

STR PLOPILOR,9

904

PRO CRIST SRL

Cluj

TURDA

STR LIBERTATII,4

905

ANDIMAR SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR STREIULUI,10

906

ELDI BRUTARIA SRL

Mures

TARGU MURES

PIATA VICTORIEI NR 4

907

ERVALI ALER SRL

Cluj

TURDA

STR CASTANILOR,32A

908

ERVIN IMPEX SRL

Covasna

SFANTU GHEORGHE

STR G-RAL GRIGORE BALAN,18L

909

BERTIS SRL

Covasna

SFANTU GHEORGHE

STR ROMULUS CIOFLEC,33

910

BERTIS SRL

Covasna

SFANTU GHEORGHE

STR KOSSUTH LAJOS,1 BL 2/D

911

RAPSODIA COM PROD SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR HOREA,25

912

CORALIA COM SRL

Mures

SIGHISOARA

STR ILARIE CHENDI,4

913

TERESY COMSERV SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR C-TIN BRANCUSI,160

914

GUSTINO SERV SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR FANTANELE,6

915

ELDI BRUTARIA

Mures

TARGU MURES

STR VOINICENILOR,54A

916

AMCR ALIMENT SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

CALEA MOTILOR,94

917

ONCOS TRANSILVANIA SRL

Cluj

FLORESTI

STR ABATORULUI,2 INT STR TAUTULUI

918

ELDI BRUTARIA SRL

Mures

TARGU MURES

PIATA TRANDAFIRILOR 37

919

IMPEX A.M.K. SRL

Covasna

SFANTU GHEORGHE

STR 1 DECEMBRIE 1918,43

920

NASTICOM IMPEX SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR FABRICII,11

921

ONCOS PROD SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

PIATA HERMES,FN

922

ONCOS TRANSILVANIA SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR DONATH,51

923

ELDI BRUTARIA SRL

Mures

TARGU MURES

PIATA TRANDAFIRILOR,4

924

NASTICOM IMPEX SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR DONATH,92

925

ONCOS TRANSILVANIA SRL

Cluj

FLORESTI

STR ABATORULUI,1A INTRARE AV IANCU

926

ONCOS PROD SRL (27)

Cluj

TURDA

CALEA VICTORIEI,102-104

927

RAPSODIA COM PROD SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR PRIMAVERII,4

928

ONCOS TRANSILVANIA SRL

Cluj

CAMPIA TURZII

STR MIHAI VITEAZU,34

929

NASTICOM IMPEX SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

CALEA FLORESTI,81

930

ELIT SRL

Covasna

SFANTU GHEORGHE

STR 1 DECEMBRIE 1918,FN BL 12

931

RAPSODIA COM PROD S.R.L.

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR ALEXANDRU VLAHUTA,29

932

RAPSODIA COM PROD SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR TELEORMAN,67

933

ONCOS TRANSILVANIA SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

PIATA ABATOR,11

934

REBEALEX PROD SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR HOREA,66

935

RAPSODIA COM PROD S.R.L.

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR EREMIA GRIGORESCU,138

936

ONCOS TRANSILVANIA SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR FABRICII,3

937

ONCOS TRANSILVANIA SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

BD NICOLAE TITULESCU,16

938

ONCOS TRANSILVANIA SRL

Cluj

CAMPIA TURZII

STR 1 DECEMBRIE 1918,3-5

939

PHARAON COMPANY SRL

Ilfov

BUFTEA

SOS BUCURESTI TARGOVISTE,136A

940

MIHA NEK 83 SRL

Ilfov

BUFTEA

STR OLTULUI,5

941

ANDRA'S IMPEX SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR JIULUI,3

942

CASA DE COMENZI - GEMINI SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR ZAGAZULUI,13-19

943

PALADIUM COM SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR PIETEI,67

944

CINTRO COM

Ilfov

OTOPENI

STR STEFAN CEL MARE,23L

945

ROM SEP SRL

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA GRIVITEI,210

946

NEGMA IMPEX SRL

Ilfov

OTOPENI

CALEA BUCURESTILOR,22 BL B2

947

GIULI & DAVID VISION SRL

Bucuresti

BUCURESTI

BD BUCURESTII NOI,205

948

TNA SERVICE 2001 SRL

Bucuresti

BUCURESTI

SOS STRAULESTI,60

949

BEAUTY ZONE STUDIO SRL

Ilfov

OTOPENI

STR 23 AUGUST,FN SEMAFOR

950

CASA DE COMENZI - GEMINI SRL

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA FLOREASCA,111-113 PTA FLOR S1

951

UNISERVICE TRUST S.R.L.

Ilfov

BUFTEA

STR 23 AUGUST,75

952

MARKET NORD SRL

Bucuresti

BUCURESTI

SOS NORDULUI,102-104 PART BL INT S1

953

SUPERMARKET LA COCOS SRL

Prahova

PLOIESTI

STR TARGOVISTE,2 PIATA COCOS

954

EURO ALDEA STAR SRL

Prahova

PLOIESTI

STR MIHAI BRAVU,95-97

955

ALIDAN POPESCU SNC

Prahova

VALEA CALUGAREASCA

SOS PRINCIPALA,106

956

VOIAJ INTERREGIO EXPO SRL

Prahova

VALENII DE MUNTE

STR POVERNEI,10

957

PRAM MAYA SRL

Prahova

PLOIESTI

STR TROTUS,2

958

LYVADI MINI - MARKET SRL

Prahova

PLOIESTI

STR MALU ROSU,126 BL 109

959

VIORICA SRL

Prahova

MIZIL

STR TOHANI,2

960

COBRA BLACK SERV SRL

Prahova

PLOIESTI

STR GHEORGHE LAZAR,FN BL C4 PARTER

961

FORMENTERA CAPITAL SRL

Prahova

VALENII DE MUNTE

STR GEORGE ENESCU,7

962

ACON FINANCE SOLUTIONS SRL

Prahova

PLOIESTI

STR ION MAIORESCU,16

963

ANNA MARKET IDEAL SRL

Prahova

PLOIESTI

BD REPUBLICII,165 BL 27 D2

964

GALANT SRL

Prahova

VALENII DE MUNTE

STR GHEORGHE PANCULESCU,13

965

SIRUS COM SRL

Prahova

PLOIESTI

STR ANDREI MURESANU,2

966

EURO ALDEA STAR SRL

Prahova

PLOIESTI

AL CHIMIEI,1 BL 59C

967

TOTAL SRL

Prahova

PLOIESTI

STR NEGRU VODA,31

968

SIRUS COM SRL

Prahova

PLOIESTI

STR MARASESTI,306 COLT COSMINELE

969

ANNA MARKET IDEAL

Prahova

PLOIESTI

STR COLINEI,1 BL 29B

970

ANNA MARKET IDEAL SRL

Prahova

PLOIESTI

STR NICOPOLE,32

971

GINETI ELMA SRL

Prahova

PLOIESTI

STR MORENI,55

972

ELADI SRL

Prahova

PLOIESTI

STR GG CANTACUZINO,84

973

ARTSANI COM SRL

Prahova

PLOIESTI

STR APELOR,3

974

SIRUS COM SRL

Prahova

PLOIESTI

STR DOMNISORI,101

975

LOREX COM SRL

Prahova

VALENII DE MUNTE

STR BEREVOIESTI,46

976

VICANG SRL

Prahova

PLOIESTI

STR COSMONAUTILOR,23

977

POIANA TRANDAFIRILOR SRL

Prahova

PLOIESTI

STR MIHAIL KOGALNICEANU,2

978

STILTON SRL

Prahova

PLOIESTI

PIATA 1 DECEMBRIE 1918,FN

979

PRAM MAYA S.R.L.

Prahova

URLATI

STR 1 MAI,FN COMPLEX UNIC

980

IUSTIN B SRL

Prahova

PLOIESTI

BD REPUBLICII,FN

981

MIHAK & TIBAK SRL

Iasi

IASI

STR CLOPOTARI,2

982

AUROCOR SRL(GARA)

Vaslui

VASLUI

BD REPUBLICII,36

983

BERLIN SRL(SEDIU)

Vaslui

BARLAD

BD REPUBLICII,85

984

LUKO MARKET SRL

Vaslui

VASLUI

STR GHEORGHE DOJA,1

985

BERLIN SRL(PARC)

Vaslui

BARLAD

BD REPUBLICII,304

986

BERLIN SRL(GARA)

Vaslui

BARLAD

BD PRIMAVERII,20

987

GELAPROD SRL(GARA)

Vaslui

BARLAD

STR G-RAL VASILE MILEA,24

988

MARYOS EAST SRL

Iasi

VALEA ADANCA

STR BAZEI,2 A1 BL3

989

BERLIN SRL (STADION)

Vaslui

BARLAD

BD REPUBLICII,265

990

DEVIL SRL

Iasi

IASI

SOS BUCIUM,82

991

ORIGINAL SRL

Vaslui

HUSI

STR DOBRINA,43A

992

LICA SRL

Vaslui

BARLAD

BD EPUREANU,12

993

RISAL SRL

Vaslui

VASLUI

STR CUZA VODA,184

994

ORISTE COM SRL

Vaslui

VASLUI

STR BUCURESTI,FN BL H4

995

TOPEDLIN SRL

Vaslui

HUSI

STR DOBRINA,11

996

ORIGINAL SRL

Vaslui

HUSI

STR SACA,2

997

SUPERANI SRL

Vaslui

VASLUI

BD REPUBLICII,377

998

SOFIMAX COM SRL

Vaslui

BARLAD

BD REPUBLICII,277

999

TIBINKO TRADE SRL

Iasi

IASI

BD POITIERS,18

1000

NIC-ANA IMPEX SRL

Vaslui

MURGENI

STR STEFAN CEL MARE,66

1001

DUO INTERNATIONAL SRL

Vaslui

VASLUI

BD TRAIAN,FN BL 324 SC A

1002

GOMICOM SRL(EUROPEAN)

Vaslui

BARLAD

BD REPUBLICII,13

1003

BERLIN SRL(PIATA MICA)

Vaslui

BARLAD

BD EPUREANU,63

1004

DALSOR COMPANY SRL

Vaslui

VASLUI

STR ANA IPATESCU,22

1005

NORVAD TRADE SRL

Vaslui

VASLUI

STR DIMITRIE BOLINTINEANU,39

1006

VASCAR S.A.

Vaslui

VASLUI

STR STEFAN CEL MARE,127

1007

ALIENS SRL

Vaslui

VASLUI

STR DECEBAL,14

1008

VASCAR S.A.

Vaslui

VASLUI

STR VICTOR BABES,13

1009

VASCAR SA MOARA

Vaslui

VASLUI

STR STEFAN CEL MARE,389

1010

BERLIN SRL ST.DUMBRAVA

Vaslui

BARLAD

STR STERIAN DUMBRAVA,26

1011

GIACOM PREST SRL

Vaslui

HUSI

STR 1 DECEMBRIE 1918,34

1012

DONOSAVI SRL

Iasi

IASI

SOS NICOLINA,17 BL 944

1013

COZI-DAN RAZVAN SRL

Iasi

HOLBOCA

STR LUNGA,FN

1014

DUO INTERNATIONAL SRL

Vaslui

HUSI

STR STEFAN CEL MARE,FN

1015

VASCAR SA TR

Vaslui

VASLUI

STR BIRUINTEI,374

1016

VASCAR SA

Iasi

IASI

SOS NICOLINA,18

1017

VASCAR SA

Vaslui

BARLAD

PIATA 9 MAI,FN

1018

EXFLOR SRL

Gorj

TARGU JIU

AL DIGULUI,1

1019

RYLKE PROD SRL

Gorj

TARGU JIU

STR LIVIU REBREANU,6

1020

ENIGMA COM SRL

Gorj

TARGU JIU

AL SF DUMITRU,25

1021

GHIOCELA PROD COM SRL

Gorj

MOTRU

AL TEIULUI,4

1022

BEDAROC SRL

Gorj

TARGU JIU

BD ECATERINA TEODOROIU,357

1023

GHIOCELA PROD COM SRL

Gorj

MOTRU

STR PARANGULUI,FN BL L3

1024

SUCCES NIC COM SRL (CAL. BUCUREȘTI1

Gorj

TARGU JIU

CALEA BUCURESTI,3

1025

GHIOCELA PROD COM SRL

Gorj

MOTRU

AL TEILOR,33

1026

SUCCES DEZVOLTARE 1991 SRL

Gorj

TARGU JIU

PIATA CENTRALA,FN MAGAZIN RODNA 4

1027

CIUCA V. EUGENIA II

Mehedinti

STREHAIA

STR REPUBLICII,57

1028

SUCCES NIC COM ( APELE ROMÂNE )

Gorj

TARGU JIU

BD ECATERINA TEODOROIU,FN APE ROMAN

1029

GIULIANO SRL

Gorj

TARGU JIU

STR VICTORIEI,FN BL 25

1030

CORASINI GROUP S.R.L.

Gorj

TARGU JIU

STR VICTORIEI,FN BL 198 PARTER

1031

NAD-EILI SRL

Gorj

TARGU JIU

CALEA SEVERINULUI,41

1032

SUCCES NIC COM SRL (SMK VICTORIA 1)

Gorj

TARGU JIU

(SMK VICTORIA 1)

1033

ENIASAN SRL

Gorj

MOTRU

AL ARTARULUI,4

1034

CHETU CAMELIA-MINODORA II

Mehedinti

STREHAIA

STR REPUBLICII,148

1035

TANDRETE IMPEX S.R.L.

Mehedinti

DROBETA TURNU SEVERIN

STR INDEPENDENTEI,50

1036

ANAIRO SRL

Gorj

TARGU JIU

STR NICOLAE TITULESCU,1

1037

ALIAN & CRIS COM SRL

Mehedinti

DROBETA TURNU SEVERIN

STR CICERO,36

1038

PENTAGON SRL

Mehedinti

DROBETA TURNU SEVERIN

STR TOPOLNITEI,2

1039

HELEN MARKET KSM SRL

Gorj

TARGU JIU

ECATERINA TEODOROIU ; NR 365( CPL )

1040

BUCMOAL IMPEX SRL

Gorj

TARGU JIU

AL TEILOR,8

1041

SUCCES NIC COM SRL(SMK MAGNOLIA)

Gorj

TARGU JIU

STR TUDOR VLADIMIRESCU,39

1042

SLY RO SRL

Mehedinti

DROBETA TURNU SEVERIN

STR CICERO,25

1043

SUCCES NIC COM ( DEBARCADER )

Gorj

TARGU JIU

AL DEBARCADER,FN

1044

NAD-EILI SRL

Gorj

TARGU JIU

STR CASTANILOR,FN BL 4 PARTER

1045

ANALEXAMAR 2015 SRL-D

Gorj

TARGU JIU

CALEA SEVERINULUI,36-38

1046

SUCCES NIC COM SRL (PLOPILOR)

Gorj

TARGU JIU

STR PLOPILOR,FN

1047

SUCCES NIC COM SRL (DIANA)

Gorj

TARGU JIU

STR CASTANILOR,FN

1048

LEURDA IMPEX SRL

Gorj

MOTRU

STR MACULUI,5

1049

SUCCES NIC COM SRL (SMK MOTRU 1)

Gorj

MOTRU

AL GLADIOLELOR,2

1050

SUCCES NIC COM SRL(MAG.23 AUGUST)

Gorj

TARGU JIU

STR 23 AUGUST,FN

1051

SUCCES NIC COM SRL(SMK VICTORIA 2)

Gorj

TARGU JIU

STR VICTORIEI,FN BL 196

1052

WORLD SPEED SRL

Mehedinti

DROBETA TURNU SEVERIN

STR IOAN BIBICESCU,FN RADU NEGRU

1053

BEDAROC SRL

Gorj

TARGU JIU

STR 22 DECEMBRIE 1989,8

1054

NAD-EILI SRL

Gorj

TARGU JIU

STR VICTORIEI,FN BL 25

1055

SUCCES NIC COM SRL(SMK MODERN)

Gorj

TARGU JIU

STR VICTORIEI,FN BL 35 PARTER

1056

BEDAROC SRL

Gorj

TARGU JIU

STR VICTORIEI,137

1057

SUCCES NIC COM SRL (SMK MOTRU 2)

Gorj

MOTRU

PIATA NOUA,FN

1058

PORTOS PREST

Mehedinti

BAIA DE ARAMA

STR VICTORIEI,62

1059

BUCMOAL IMPEX SRL

Gorj

TARGU JIU

STR 1 DECEMBRIE 1918,FN PIATA MICA

1060

FLORA SERCOM SA

Mehedinti

DROBETA TURNU SEVERIN

STR CICERO,FN / MIHAIL KOGALNICEANU

1061

SUCCES NIC COM SRL MAG 2( LIDO)

Gorj

TARGU JIU

STR 9 MAI,FN BL 56

1062

ALIAN & CRIS COM SRL

Mehedinti

DROBETA TURNU SEVERIN

STR DECEBAL,38

1063

FLORA SERCOM S.A.

Mehedinti

DROBETA TURNU SEVERIN

SOS DE CENTURA,FN NORD

1064

HELEN MARKET KSM S.R.L..

Gorj

TARGU JIU

STR COMUNA DIN PARIS,7A

1065

MITLAR COM SRL

Gorj

ROVINARI

STR PRIETENIEI,42

1066

BALSINABA SRL

Gorj

TARGU JIU

STR 1 DECEMBRIE 1918,FN BL 67

1067

LNCD IMPEX SRL

Gorj

MOTRU

STR MACULUI,FN STATIE

1068

SUCCES NIC COM SRL(SMK PAPUSICA)

Gorj

TARGU JIU

STR UNIRII,1 COMPLEX PIATA CENTRALA

1069

GIULIANO SRL

Gorj

TARGU JIU

STR VICTORIEI,FN BL 198 PARTER

1070

SUCCES NIC COM SRL (8MAI)

Gorj

TARGU JIU

STR 22 DECEMBRIE 1989,FN,BL B8

1071

SUCCES NIC COM SRL(MAGAZIN BUCUR)

Gorj

TARGU JIU

CALEA SEVERINULUI,FN

1072

ELFISH IMPEX SRL

Mehedinti

DROBETA TURNU SEVERIN

STR CICERO,113 BL S12 PARTER

1073

WORLD SPEED SRL

Mehedinti

DROBETA TURNU SEVERIN

STR WALTER MARACINEANU,10

1074

CHEMATOXIM COM S.R.L.

Gorj

TARGU JIU

STR LT COL D PETRESCU,FN BL 1

1075

SUCCES NIC COM SRL(MAG 1)

Gorj

ROVINARI

STR MUNCII,FN

1076

SUCCES NIC COM SRL(SMK DANTEX 2)

Gorj

TARGU JIU

STR VICTORIEI,FN BL 4 PARTER

1077

EBOB MARKET SRL

Mehedinti

VANJU MARE

CALEA SEVERINULUI,161

1078

LUXURIANT IMPEX SRL

Mehedinti

DROBETA TURNU SEVERIN

STR WALTER MARACINEANU,5 PIATA CRIH

1079

POHRIB ANDREEA-GEORGIANA I.I.

Mehedinti

DROBETA TURNU SEVERIN

STR ORLY,FN

1080

DRIADEREL 2316 SRL

Mehedinti

DROBETA TURNU SEVERIN

BD TUDOR VLADIMIRESCU,1

1081

NAD-EILI SRL

Gorj

TARGU JIU

STR VICTORIEI,32

1082

ANTESOAL SRL-D

Gorj

TARGU JIU

BD ECATERINA TEODOROIU,68

1083

HELEN MARKET KSM SRL

Gorj

TARGU JIU

STR TRAIAN,27

1084

HELEN MARKET KSM SRL

Gorj

TARGU JIU

BD ECATERINA TEODOROIU,8B CASTEL

1085

ISPIR VIOLETA-TAMARA II

Mehedinti

DROBETA TURNU SEVERIN

BD TUDOR VLADIMIRESCU,203

1086

GEMASOTI COM SRL

Mehedinti

DROBETA TURNU SEVERIN

STR HORATIU,40

1087

RYLKE PROD SRL

Gorj

TARGU JIU

STR UNIRII,2A

1088

GIULIANO SRL

Gorj

TARGU JIU

STR ROMANESTI,111

1089

MARIMAR DARIA SRL

Mehedinti

BALA

SOS PRINCIPALA,FN

1090

MARIGAB COM SRL

Gorj

TURCENI

STR 7 APRILIE,1

1091

FLAMION COM SRL

Gorj

TURCENI

STR 7 APRILIE 2004,FN COMPLEX PIATA

1092

GREENADEL PROD SRL

Gorj

TURCENI

STR SANATATII,9

1093

DANEMAR COMPANY SRL

Vilcea

BABENI

DN 64,KM 220

1094

ANNABELLA SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

STR BARAJULUI,52

1095

ANNABELLA SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

STR LUCEAFARULUI,1 BL A22

1096

ANNABELLA SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

BD NICOLAE BALCESCU,7

1097

ANNABELLA SRL

Vilcea

STEFANESTI

SOS PRINCIPALA,FN

1098

DANEMAR COMPANY SRL

Vilcea

BABENI

STR UNIRII,1

1099

ANNABELLA SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

STR MARIN PREDA,4

1100

ANNABELLA SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

BD TINERETULUI,2-4-6 HERMES

1101

ANNABELLA SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

BD DEM RADULESCU,2-24

1102

ANNABELLA SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

STR DECEBAL,FN

1103

ANNABELLA SRL

Vilcea

MARCEA

SOS PRINCIPALA,FN

1104

DIANA COM SRL

Vilcea

BREZOI

STR UNIRII,56

1105

DIANA COM SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

CALEA LUI TRAIAN,FN

1106

ANNABELLA SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

STR GEORGE COSBUC,4 AUTOGARA 1 M

1107

DANEMAR COMPANY S.R.L.

Vilcea

RAMNICU VALCEA

BD TINERETULUI,2-4-6 HERMES

1108

ANNABELLA SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

BD NICOLAE BALCESCU,1 SPITALUL.2

1109

DANEMAR COMPANY SRL

Vilcea

COSTESTI

SOS PRINCIPALA,FN

1110

DIANA COM SRL

Vilcea

ORLESTI

SOS PRINCIPALA,FN

1111

ANNABELLA SRL

Vilcea

BREZOI

STR EROILOR,52

1112

DANEMAR COMPANY SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

STR IC BRATIANU,6 BL A67

1113

DANEMAR COMPANY SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

BD NICOLAE BALCESCU,FN

1114

DIANA COM SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

STR RAPSODIEI,FN

1115

DANEMAR COMPANY SRL

Vilcea

COPACELU

STR EFTIMESTILOR,168

1116

ANNABELLA SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

BD TINERETULUI,16 BL A9 SC A

1117

DIANA COM SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

STR MIHAI EMINESCU,41

1118

DIANA COM SRL

Vilcea

BAILE GOVORA

STR TUDOR VLADIMIRESCU,140

1119

DANEMAR COMPANY SRL

Vilcea

HOREZU

STR GEORGE COSBUC,2

1120

ANNABELLA SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

BD NICOLAE BALCESCU,5

1121

DIANA COM SRL

Vilcea

GORANU

CALEA BUCURESTI,336

1122

DANEMAR COMPANY SRL

Vilcea

BABENI

STR DRAGOS VRANCEANU,1

1123

DIANA COM SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

BD TINERETULUI,6-8 HERMES

1124

DIANA COM SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

STR REGINA MARIA,1 BL L

1125

DANEMAR COMPANY SRL

Vilcea

DRAGASANI

STR TUDOR VLADIMIRESCU,390

1126

ANNABELLA SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

STR REPUBLICII,33

1127

DIANA COM SRL

Vilcea

BABENI

STR BISTRITEI,85

1128

ANNABELLA SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

STR MAIOR V. POPESCU,1 BL P2

1129

ANNABELLA SRL

Vrancea

RAMNICU VALCEA

CALEA LUI TRAIAN,111 COMPLEX NORD

1130

DANEMAR COMPANY SRL

Vilcea

HOREZU

STR TUDOR VLADIMIRESCU,FN BL R2

1131

DANEMAR COMPANY SRL

Vilcea

HOREZU

STR INDEPENDENTEI,46

1132

DIANA COM SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

STR G-RAL MAGHERU,1

1133

ANNABELLA SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

BD NICOLAE BALCESCU,FN AUTOGARA DAC

1134

ANNABELLA SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

STR REPUBLICII,23

1135

ANNABELLA SRL

Vilcea

BREZOI

STR UNIRII,68

1136

DIANA COM SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

STR G-RAL MAGHERU,7 BL D

1137

ANNABELLA A-Z SRL

Vilcea

DRAGASANI

STR GIB MIHAESCU,45

1138

DIANA COM SRL

Vilcea

DRAGASANI

STR TUDOR VLADIMIRESCU,FN BL T8

1139

ANNABELLA SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

STR G-RAL MAGHERU,16

1140

DIANA COM SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

STR MARASESTI,FN

1141

DIANA COM SRL

Vilcea

DRAGASANI

STR REGELE CAROL,24

1142

ANNABELLA SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

STR STRAUBING,31

1143

ANNABELLA SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

STR MIHAI EMINESCU,37-39

1144

DIANA COM SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

STR GEORGE COSBUC,2

1145

DIANA COM SRL

Vilcea

CALIMANESTI

CALEA LUI TRAIAN,583A

1146

DIANA COM SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

BD NICOLAE BALCESCU,6-8

1147

ANNABELLA SRL

Vilcea

DRAGASANI

STR GIB MIHAESCU,FN

1148

ANNABELLA SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

STR MORILOR,28B

1149

ANNABELLA SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

STR STIRBEI VODA,87

1150

DIANA COM S.R.L.

Vilcea

OLANESTI

STR PIETEI,2

1151

DIANA COM SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

CALEA LUI TRAIAN,227

1152

DIANA COM SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

BD TINERETULUI,16 BL A9 SC B

1153

DANEMAR COMPANY SRL

Vilcea

BREZOI

STR UNIRII,56

1154

DIANA SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

STR ABATORULUI,FN

1155

ANNABELLA SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

STR RAPSODIEI,FN BL H7 PARTER

1156

ANNABELLA SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

CALEA LUI TRAIAN,82

1157

ANNABELLA SRL

Vilcea

DRAGASANI

STR TUDOR VLADIMIRESCU,FN

1158

ANNABELLA SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

STR PETRISOR,10

1159

ANNABELLA SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

STR MATEI BASARAB,FN BL 113 PARTER

1160

ANNABELLA SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

STR LUCEAFARULUI,1BIS

1161

ANNABELLA SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

CALEA LUI TRAIAN,75 BL S26

1162

DIANA COM SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

STR MORILOR,89

1163

ANNABELLA SRL

Vilcea

OLANESTI

STR MIHAI EMINESCU,419

1164

ANNABELLA S.R.L

Vilcea

RAMNICU VALCEA

STR REGINA MARIA,4

1165

DIANA COM SRL

Vilcea

HOREZU

STR TUDOR VLADIMIRESCU,FN BL R2

1166

ANNABELLA SRL

Vilcea

BERBESTI

SOS PRINCIPALA,39

1167

ANNABELLA SRL

Vilcea

CACIULATA

CALEA LUI TRAIAN,82

1168

ANNABELLA SRL

Vilcea

DRAGASANI

STR PIETEI,FN

1169

DIANA COM SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

CALEA LUI TRAIAN,82 BL S9

1170

DIANA COM SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

STR G-RAL MAGHERU,4 HALA CENTRALA

1171

ANNABELLA SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

STR MATEI BASARAB,FN

1172

ANNABELLA SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

BD TINERETULUI,16 BL A9 FRESH

1173

DIANA COM SRL

Vilcea

RAMNICU VALCEA

STR G-RAL MAGHERU,7

1174

COMIND S.A.

Ialomita

SLOBOZIA

BD MATEI BASARAB,53

1175

ALFA BETA SRL

Constanta

CONSTANTA

STR ADAMCLISI,6

1176

NOUL ALEXIM 2009 SRL

Constanta

CONSTANTA

STR TULCEI,20

1177

COMIND SA

Ialomita

SLOBOZIA

STR IALOMITEI,3

1178

ALFA BETA SRL

Constanta

NAVODARI

STR GHIOCEILOR,2

1179

GEANINA S.R.L.

Constanta

CONSTANTA

STR SUCEAVA,7

1180

ALFA BETA SRL

Constanta

CONSTANTA

BD TOMIS,316 BL LT6 PARTER

1181

LAURA & IONEL STAR SRL

Constanta

CONSTANTA

STR SOVEJA,104 BL44

1182

DAN CLIS COM SRL

Ialomita

SLOBOZIA

BD MATEI BASARAB,FN BL L1-L2

1183

NECULENA SRL

Constanta

MANGALIA

STR NEGRU VODA,7

1184

ALFA BETA SRL

Constanta

CONSTANTA

STR STEAGULUI,54

1185

PENTO S.R.L.

Ialomita

FETESTI

STR TOAMNEI,7

1186

PENTO SRL

Constanta

CONSTANTA

STR ZEFIRULUI,14

1187

LORY IMPEX SRL

Constanta

CONSTANTA

STR ELIBERARII,24

1188

GENEN ACTIV SRL

Constanta

CONSTANTA

STR SOVEJA,77 ZONA EDEN CTA

1189

LARNIC DRAGAN SRL

Constanta

NAVODARI

STR RANDUNELELOR,7

1190

MAGIC STIL SRL

Constanta

CONSTANTA

STR REMUS OPREANU,10

1191

LAURA IONEL STAR

Constanta

CONSTANTA

BD TOMIS,334 BL ST5 PARTER

1192

ZINA IMPEX SRL

Ialomita

FETESTI

PIATA GARA,8

1193

CIS METAL 2000 IMPEX SRL

Constanta

CONSTANTA

STR VASILE LUCACIU,1

1194

ALFA BETA SRL

Constanta

CONSTANTA

SOS MANGALIEI,70

1195

RADMARCON

Constanta

CONSTANTA

STR GHEORGHE MARINESCU,56F

1196

ROM CLEAN SRL

Ialomita

SLOBOZIA

BD NICOLAE BALCESCU,3

1197

DIONISOS ALIMENT SRL

Constanta

CONSTANTA

STR LIBERTATII,28

1198

OANA TRADE SRL

Constanta

MANGALIA

SOS CONSTANTEI,50

1199

CEAPA SRL

Ialomita

ROSIORI

STR INDEPENDENTEI,24

1200

MARYGOLD STYLE SRL

Constanta

CONSTANTA

AL DALIEI,12

1201

DOUBLE E&A SRL

Ialomita

FETESTI

STR LIVIU REBREANU,13

1202

ADA COSMETIC SRL

Ialomita

SLOBOZIA

STR IANACHE,59

1203

RALVERTI CO SRL

Constanta

CONSTANTA

BD TOMIS,57

1204

COMERCIAL AXIS SRL

Ialomita

FETESTI

STR PROMENADEI,FN BL G1

1205

GINCOS S.R.L.

Ialomita

FETESTI

STR TINERETULUI,FN BL ANS 72

1206

FILCOM SRL

Ialomita

FETESTI

PIATA AGROALIMENTARA,FN

1207

DINU COMIMPEX SRL

Ialomita

GARBOVI

SOS PRINCIPALA,FN

1208

ZINA IMPEX SRL

Ialomita

FETESTI

CALEA CALARASI,281

1209

LAURA & IONEL STAR S.R.L.

Constanta

NAVODARI

STR ALBINELOR,20

1210

SALEX IMPEX SRL

Ialomita

SLOBOZIA

BD UNIRII,FN BL U18

1211

EXPERIENCE MARKET SRL

Ialomita

SLOBOZIA NOUA

STR SCOLII,11

1212

BRUMAR SRL

Ialomita

FETESTI

STR CALARASI,576

1213

SALEX IMPEX SRL

Ialomita

SLOBOZIA

STR DECEBAL,FN BL F5

1214

CARAIMAN COM SRL

Ialomita

TANDAREI

SOS BUCURESTI,FN BL 160

1215

LA PESCARU MINCINOS SRL

Constanta

MANGALIA

STR PORTULUI,454A

1216

VERNA SRL

Ialomita

FETESTI

CALEA CALARASI,507

1217

MKN DUAL MODERN SRL

Constanta

CONSTANTA

STR MIRCEA CEL BATRAN,94

1218

CRIDI AP SRL

Ialomita

TANDAREI

STR GARII,FN

1219

TSUNAMI COM S.R.L.

Ialomita

SLOBOZIA

AL LUJERULUI,1-2 PIATA CUZA VODA

1220

TOTAL FRUCTO LAND SRL

Bucuresti

BUCURESTI

BD METALURGIEI,61

1221

MIRMIR CO SRL

Bucuresti

BUCURESTI

SOS GIURGIULUI,122-124

1222

DCZ SHOP SRL

Ilfov

POPESTI LEORDENI

SPLAIUL UNIRII,9

1223

ECONOMAT SECTOR 5 SRL

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA FERENTARI,173

1224

B&A COMERCIAL TRADE BUSINESS SRL

Bucuresti

BUCURESTI

SOS OLTENITEI,142

1225

AMMATEO BUSINESS S.R.L.

Bucuresti

BUCURESTI

BD ALEXANDRU OBREGIA,35

1226

ISSA INTERNET SRL

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA SERBAN VODA,256

1227

CORAL PETCOM SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR PUCHENI,139

1228

STAR TOP SMART SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR LACRAMIOAREI,43

1229

ALEXMAR TOUR SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR SLD SAMOILA RISIPITU,18

1230

NEMARVAL SRL

Ilfov

MAGURELE

STR ATOMISTILOR,250A

1231

ATLANT IMPEX SRL

Bucuresti

BUCURESTI

SOS GIURGIULUI,127

1232

HRISTU STIL SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR LAMOTESTI, 3- 5

1233

ERTICO AG SRL

Bucuresti

BUCURESTI

SOS OLTENITEI,252

1234

GIRMEL SRL

Ilfov

POPESTI LEORDENI

STR POPESTI ROMANI,1

1235

CARO MEGA EXPRES SRL

Ilfov

POPESTI LEORDENI

DRUMUL FERMEI,59

1236

CORAL PET COM 4

Bucuresti

BUCURESTI

STR BUZOIENI,13 COLT MARGEANULUI

1237

ISSA INTERNET SRL

Bucuresti

BUCURESTI

SOS OLTENITEI,58

1238

CRIST IMPEX RO SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR BACIULUI,4

1239

KMB AUTOREPAIR SRL

Bucuresti

BUCURESTI

BD METALURGIEI,468-472

1240

LELA M.G.M.PRODIMPEX S.R.L.

Bucuresti

BUCURESTI

SOS GIURGIULUI,125

1241

MIANDRA IMPEX SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR HUEDIN,27

1242

SUPERMARKET NR.1 EXPRES SRL

Ilfov

POPESTI LEORDENI

STR AMURGULUI,21A

1243

ALIMENTARA 4G TEAM SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR MUNTII CARPATI,62 CAM 2

1244

VIPER FARM SRL

Ilfov

POPESTI LEORDENI

SOS OLTENITEI ,284

1245

LIVORNO STORE SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR BISERICA ENEI,2

1246

ALEX FAST SHOP SRL

Bucuresti

BUCURESTI

DRUMUL DEALUL BRADULUI,1 CARTIER SO

1247

ISSA INTERNET SRL

Bucuresti

BUCURESTI

SOS OLTENITEI,10

1248

ONEST COMMERCE SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR SECUILOR,2

1249

MINITIA MARK COM SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR 11 IUNIE,23

1250

LUCKY SHOP & GO INNOVATION SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR RESITA,5B

1251

MELISSA EXPRESS SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR DOAMNEI 25

1252

ALEXMAR TOUR SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR BACIULUI,4

1253

CORAL TEOCOM SRL

Bucuresti

BUCURESTI

SOS ALEXANDRIEI,96

1254

JADBRO BUSINESS GROUP SRL

Bucuresti

BUCURESTI

SOS OLTENITEI,228

1255

GAUDEAMUS TRADE IMPORT EXPORT

Bucuresti

BUCURESTI

BD MIHAIL KOGALNICEANU,35

1256

ALEX - VALI STANDARD SRL

Bucuresti

BUCURESTI

PREL FERENTARI,110

1257

AYT LIDER GRUP SRL

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA VITAN,199 BL 52

1258

PUCHENI MARKET SRL

Bucuresti

BUCURESTI

SOS SALAJ,411 EN GROSS CARTOFI

1259

BOLO MINI MARKET SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR MUNTII CARPATI,37

1260

MIDRAG TRANS SRL

Bucuresti

BUCURESTI

SOS SALAJ,136

1261

MARTINICA INVEST SRL

Bucuresti

BUCURESTI

INT TARGU FRUMOS,10-13

1262

G&G AMENAJARI TOTAL CONSTRUCTII

Bucuresti

BUCURESTI

BD C-TIN BRANCOVEANU,110 G

1263

COMVICT IMPEX SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR SECUILOR,2

1264

ELLE HOUSE CORPORATION SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR ACADEMIEI,8

1265

ISSA INTERNET SRL

Bucuresti

BUCURESTI

SOS OLTENITEI,58E

1266

INTERMARKET BUCURESTI SRL

Bucuresti

BUCURESTI

SOS BERCENI,49 PIATA BERCENI

1267

TECHSTONE GLOBAL SRL

Bucuresti

BUCURESTI

BD METALURGIEI,61A

1268

COFET. PATISERIE CARMEN DELICIA SRL

Bucuresti

BUCURESTI

SOS BERCENI,51

1269

BANINA XPERT SERVICE SRL

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA VITAN,223

1270

AVANTY ICE SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR LUNCA BARZESTI,7

1271

LIPSCANI MARKET PATISERIE SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR LIPSCANI,19

1272

MADALUNA GOLD SRL

Bucuresti

BUCURESTI

BD ENERGETICIENILOR,9-11

1273

DANUT & ALY TRADE SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR MOLDOVENI,5

1274

GIRMEL SRL

Ilfov

POPESTI LEORDENI

STR CAP NICOLE MIHAI,7

1275

ALEX SHOP MIX SRL

Bucuresti

BUCURESTI

BD REGINA MARIA,48

1276

MELISSA EXPRESS SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR EDGAR QUINET,6

1277

CLAU TOTAL BUSINESS SRL

Bucuresti

BUCURESTI

PREL FERENTARI,98C

1278

JUSTMARKET SRL

Bucuresti

BUCURESTI

SPLAIUL UNIRII,168

1279

POREDY COM IMPEX SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR BOLDESTI,4

1280

PRO EVOLUTION TEAM SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR FLORESCU AUREL,26A

1281

L.M.A.M. FOOD SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR PICTOR STEFAN DUMITRESCU,12

1282

JUST TRADING TEAM SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR TROMPETULUI,42

1283

PRO EVOLUTION TEAM SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR TEIUS,247

1284

DOLL GENERAL SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR LALOSU,2

1285

SUNNY MARKET SRL

Bucuresti

BUCURESTI

SOS BERCENI,25 BL 38

1286

PANY BRAND

Bucuresti

BUCURESTI

STR PENES CURCANUL,13A

1287

NOVAEURO MARKET SRL

Bihor

ORADEA

STR GHEORGHE COSTAFORU,13

1288

EXPRES RETAIL SRL

Bihor

ORADEA

STR NUFARULUI,44

1289

FILDENIS S.R.L.

Bihor

ALESD

PIATA UNIRII,FN

1290

NOVAEURO MARKET SRL

Bihor

ORADEA

BD STEFAN CEL MARE,81 BL C 30

1291

NOVAEURO MARKET SRL

Bihor

ORADEA

STR RAZBOIENI,72-74

1292

FILDENIS S.R.L.

Bihor

ALESD

STR CIOCARLIEI,FN

1293

DEDEMAN SRL

Bihor

ORADEA

CALEA ARADULUI,87A

1294

ADAMIR PREST SRL

Bihor

ORADEA

STR ONESTILOR,28

1295

UNICARM SRL (G38)

Bihor

ORADEA

STR GRIGORE EROFTE,22 BL Q92

1296

AYANSERC S.R.L.

Bihor

ORADEA

CALEA CLUJULUI,81

1297

ADELIAN SRL

Bihor

ALESD

PIATA UNIRII,5

1298

FILDENIS SRL

Bihor

ALESD

STR BOBALNA,34

1299

SAFEWAY STORES SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

BD 21 DECEMBRIE 1989,5

1300

PANI IND SRL

Cluj

DEJ

STR UNIRII,FN

1301

FLAVIANDA CRISAN SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

CALEA DOROBANTILOR,57

1302

FLAVIANDA CRISAN SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

PIATA MARASTI,FN

1303

FLAVIANDA CRISAN SRL

Cluj

BACIU

STR JUPITER,2

1304

SAFEWAY STORES SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR HOREA,36

1305

NASTICOM IMPEX S.R.L.

Cluj

CLUJ NAPOCA

BD EROILOR,44

Coca-Cola HBC Romania S.R.L.

prin SYSCOM DIGITALACT ADITIONAL NR. 1 LA

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Mai mult timp pentru pasiunile tale

Coca-Cola HBC Romania S.R.L. (denumita in continuare ”Organizatorul ), o societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul social in Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O23, etajul 1, Jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/2300/2009, cod unic de inmatriculare RO 474152, in calitate de Organizator al Campaniei promotionale ” Mai mult timp pentru pasiunile tale (”Campania”),

in temeiul Art. 1.4. SECTIUNEA 1 din Regulamentul Oficial al Campaniei,

doreste sa modifice ANEXA 1, ce contine lista magazinelor participante, a Regulamentului Oficial al Campaniei autentificat sub nr. 753 din data de 12 Iunie 2020 de Biroul Individual Notarial Lazar Monica Stefania, iar aceasta v-a avea urmatorul continut:

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI COCA-COLA
"Mai mult timp pentru pasiunile tale "

Anexa 1

Magazine Participante

<

Nr crt

Nume Magazin

Judet magazin

Oras magazin

Adresa magazin

1

CMC & PDA DISTRIBUTION SRL

Teleorman

ROSIORI DE VEDE

STR SF TEODOR,14

2

PLAYANDBET SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR AUREL VLAICU,70

3

PEICULEASA RELIANA II

Teleorman

ROSIORI DE VEDE

STR MARASESTI,FN BL S111 PARTER

4

LUCI SI IULI SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR VLAD TEPES,62

5

LUCI SI IULI SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR VLAD TEPES,FN

6

LUCI SI IULI SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR TINERETULUI,FN BL 64 PARTER

7

VACANTA TUR COMERT SRL

Teleorman

ALEXANDRIA

STR BUCURESTI,FN BL 804

8

SILVIU SRL

Giurgiu

GIURGIU

SOS ALEXANDRIEI,FN

9

AMIABIL SRL

Giurgiu

FLORESTI

SOS PRINCIPALA,127

10

PYMO COM SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR 23 AUGUST,53

11

DOLCE PAN GOLD SRL

Giurgiu

GIURGIU

SOS BUCURESTI,120

12

LUCI SI IULI SRL

Giurgiu

GIURGIU

BD CFR,8

13

GIL SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR MIRCEA CEL BATRAN,FN BL 92

14

SANSA COM SRL

Teleorman

ALEXANDRIA

STR INDEPENDENTEI,9-11

15

BLUE STIL COMERT SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR AUREL VALICU,70

16

MARKET UNU MAI SRL

Teleorman

ALEXANDRIA

STR DUNARII,FN

17

EXCLUSIV ALINA REBEL SRL

Giurgiu

GIURGIU

SOS BUCURESTI,FN BL 43/4D

18

AMMY ADELMAR SRL

Teleorman

TURNU MAGURELE

STR CHIMIEI,21

19

PYMO COM SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR PACII,61

20

BALASESCU JENICA II / PIATA

Teleorman

VIDELE

STR PARCULUI,FN

21

CLAUDIA COM SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR TINERETULUI,FN BL 104-205

22

VICCOMGRUP SRL

Teleorman

TURNU MAGURELE

STR G-RAL PRAPORGESCU,25

23

BRIZA SRL

Giurgiu

GIURGIU

SOS SLOBOZIEI,16

24

NICOLE MI SERV SRL

Teleorman

ALEXANDRIA

STR DUNARII,FN BL 1605

25

BALINEX COM SRL

Teleorman

CERNETU

SOS PRINCIPALA,1

26

PYMO COM SRL

Giurgiu

GIURGIU

STRADA DALIEI ,NR 2

27

FLAGAS SRL

Giurgiu

BOLINTIN VALE

SOS PRINCIPALA,FN TARLA 61/2

28

GIL SRL

Giurgiu

GIURGIU

SOS ALEXANDRIEI,FN BL 32

29

MILAN SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR NEGRU VODA,FN BL 240G

30

ICECREAM COMPREST SRL

Teleorman

ALEXANDRIA

STR DUNARII,220

31

SMV COM SRL

Teleorman

ALEXANDRIA

STR DUNARII,FN

32

BALASESCU JENICA II / GARA

Teleorman

VIDELE

STR REPUBLICII,FN

33

PYMO COM SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR NICOLAE TITULESCU,18

34

ANTONIS PROD COM SRL

Teleorman

ALEXANDRIA

SOS TURNU MAGURELE,2

35

PYMO COM SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR TINERETULUI,FN BL 203-204

36

GIL SRL

Giurgiu

GIURGIU

SOS BUCURESTI,FN BL 43/4D

37

SANSA COM SRL

Teleorman

ALEXANDRIA

STR CUZA VODA,119 BLOC 701 D PARTER

38

PRODAPUBLIC SRL

Teleorman

TURNU MAGURELE

STR CETATEA TURNU,39

39

PAUN & PAUN SRL

Teleorman

TURNU MAGURELE

STR CHIMIEI,FN CARTIER CATANGA

40

GOSNEA GABRIEL SRL

Teleorman

TURNU MAGURELE

STR MIHAI BRAVU,38

41

IVANOV COM SRL

Teleorman

ROSIORI DE VEDE

STR REPUBLICII,FN

42

SILVIU SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR 1 DECEMBRIE 1918,47-49A

43

SMV COM SRL

Teleorman

ALEXANDRIA

SOS TURNU MAGURELE,7

44

PIP SRL

Teleorman

ALEXANDRIA

PIATA CENTRALA,FN

45

LEU 94 COMEXPORT SRL

Teleorman

TURNU MAGURELE

STR LIBERTATII,98

46

BALASESCU JENICA II / ALPIN, CEC

Teleorman

VIDELE

SOS GIURGIULUI,44

47

OPY DARALEX SRL

Teleorman

ALEXANDRIA

STR DUNARII,FN BL 1601 SC D ET P

48

MDI 77 COMPANY SRL

Giurgiu

SLOBOZIA

SOS PRINCIPALA,FN

49

MDI 77 COMPANY SRL

Giurgiu

GIURGIU

SOS SLOBOZIEI,FN BLOC C

50

ALDIMEX COM SRL

Teleorman

ROSIORI DE VEDE

STR REPUBLICII,12

51

DIAMANT IMPEX SRL

Giurgiu

GIURGIU

BD DACIEI,FN BL 41/1853

52

BARBUCEANU MIHAELA II

Teleorman

ROSIORI DE VEDE

STR DUNARII,FN BL J112 PARTER

53

DONARIS S.A 5

Teleorman

ZIMNICEA

BD MIHAI VITEAZUL,FN BL 30A

54

REAL MIRO GAZ SRL

Giurgiu

BOLINTIN VALE

STR POARTA LUNCII,122

55

TOPAZ GRAND GOLD SRL

Teleorman

ZIMNICEA

BD MIHAI VITEAZUL,FN BL 18B

56

EUROPA EST SRL

Teleorman

TURNU MAGURELE

STR TABEREI,2

57

COMFAVORIT SRL

Teleorman

ALEXANDRIA

STR LIBERTATII,17

58

IVANOV COM SRL

Teleorman

ROSIORI DE VEDE

STR IL CARAGIALE,FN

59

MAR GA SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR MIHAI EMINESCU,72

60

MAGI GIMAR SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR VLAD TEPES,72

61

DONARIS S.A (1)

Teleorman

ZIMNICEA

BD MIHAI VITEAZUL,FN BL 18B (1)

62

PREDEC COMERCIAL SRL

Teleorman

ROSIORI DE VEDE

STR DUNARII,FN BL L1L2 ET P

63

IRAUL STEFAN SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR TINERETULUI,206 PARTER

64

DONARIS S.A (4)

Teleorman

ZIMNICEA

BD MIHAI VITEAZUL,FN BL 17B SC B

65

CHANGE DEVIS SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR PROF ND BARCIANU,FN

66

LEG MIXTE SRL

Giurgiu

GIURGIU

BD INDEPENDENTEI,FN BL 51

67

ALESMAR GENERAL MARKET S.R.L

Teleorman

TURNU MAGURELE

STR LIBERTATII,87

68

SARLI SRL

Giurgiu

GIURGIU

SOS GHIZDARULUI,159

69

MAR GA SRL

Giurgiu

GIURGIU

STR TUDOR VIANU,12

70

RIG SRL

Giurgiu

GIURGIU

PIATA CENTRALA,3

71

AGROMAR PRODIMPEX SRL

Teleorman

ALEXANDRIA

PIATA CENTRALA,FN

72

DONARIS S.A 2

Teleorman

ZIMNICEA

BD EROILOR,FN BLOC 17A

73

STAR DANNY IMPEX SRL

Teleorman

VIDELE

STR LIPSCANI,FN

74

PREDEC COMERCIAL SRL

Teleorman

ROSIORI DE VEDE

STR SANATATII,2

75

UNIVERSAL CRIS SRL

Arad

CHISINEU CRIS

STR INFRATIRII,70

76

NORBELA SRL

Arad

PANCOTA

STR EXTRAVILAN,2A

77

VIKY FAMILY SRL

Arad

SANTANA

STR MUNCII,88

78

FLANA MARKET SRL

Arad

ARAD

STR DUNARII,84

79

PRONTO GALEA FLORICA SRL

Arad

ARAD

STR POETULUI,96

80

CIUTAR TRADING SRL

Arad

LIPOVA

STR LT VASILE BUGARIU,12B

81

LELIA COM-PRIMEX SRL

Arad

ARAD

STR OBEDENARU,16-18

82

CARM RUSTIC 2016 SRL

Arad

PECICA

STR 1BR 2187 BL G2 AP 7 B

83

FLANA MARKET SRL

Arad

ARAD

CALEA AUREL VLAICU,185A

84

VALY & PIAS SRL

Arad

ARAD

STR VOIEVOD MOGA,11

85

BARLOGU LUI URSACHE SRL

Arad

ARAD

STR SCOALEI,49

86

EURO PET SPAM SRL

Arad

ARAD

CALEA TIMISORII,43

87

TOMI IMPEX SRL

Arad

PECICA

STR 2,195

88

LIDERPAN SWEET SRL

Arad

ARAD

BD REVOLUTIEI,23 AP2

89

PIKE PLACE SRL

Arad

ARAD

STR ANDREI MURESANU,9

90

PROD COM ELIM SRL

Arad

ARAD

STR INDEPENDENTEI,4

91

Euro Pet Spam Srl

Arad

Arad

Str. Ogorului 29

92

CLAUDATOS S.R.L.

Arad

PECICA

STR 2,59

93

PROGELCO MARKET S.R.L. - D

Arad

ARAD

STR VARFUL CU DOR,24

94

CAMINICO IMEX SRL

Hunedoara

DEVA

STR HOREA,145

95

VICOROBAI S.R.L.

Hunedoara

PETROSANI

STR LIVEZENI,232

96

TOTALITARIS COM DIVERS SRL

Hunedoara

DEVA

STR DULIU ZAMFIRESCU,FN BL Q5

97

T&O PRODCOM SRL

Hunedoara

HUNEDOARA

BD LIBERTATII,14

98

ALBINA COOP SOCIETATE COOPERATIVA

Hunedoara

ORASTIE

BD EROILOR,FN BL C

99

LUMILAR SRL

Hunedoara

HUNEDOARA

STR 22 DECEMBRIE 1989,16

100

SENZITIV SRL

Hunedoara

PETRILA

STR 8 MARTIE,16

101

ANIELA & SORIN COM SRL

Hunedoara

HATEG

AL CENTRALEI,6

102

ETA-MAR COMEXIM S.R.L.

Hunedoara

HATEG

STR SARMIZEGETUZA,FN BL 17A AP 4

103

AGROALIMENT SRL

Hunedoara

VULCAN

STR PREPARATIEI,10 PIATA

104

EURO RIVA 10

Hunedoara

PETROSANI

BD 1 DECEMBRIE 1918,FN BL 74

105

SENZITIV SRL - 4

Hunedoara

PETRILA

STR 8 MARTIE,FN BL 2 AP 14

106

EXPRES MARKET DARIO S.R.L.

Hunedoara

LUPENI

STR GHEORGHE SINCAI,FN BL 200 AP 1

107

EXPANS COMCARN S.R.L.

Hunedoara

PETRILA

STR REPUBLICII,2

108

MESER PRESTCOM SRL

Hunedoara

HUNEDOARA

BD LIBERTATII,6 BL 13

109

PROD COM GENERAL SRL

Hunedoara

HUNEDOARA

STR DUMITRU MERTICARU,2

110

AGROALIMENT SRL

Hunedoara

LUPENI

STR TUDOR VLADIMIRESCU,7

111

EXPRES MARKET DARIO S.R.L.

Hunedoara

LUPENI

STR PARANGULUI,FN BL A6 SC 2 AP 45

112

FIRST CLASS SRL

Hunedoara

ORASTIE

STR PRICAZULUI,FN BL 42 PARTER

113

EURO SEB TRANS SRL

Hunedoara

PETROSANI

PIATA DACIA,37

114

FIRST HAND SRL

Hunedoara

GEOAGIU

CALEA ROMANILOR,FN

115

ANDARVIO SRL

Hunedoara

PETRILA

STR 8 MARTIE,FN BL 35 AP 23

116

OCADI SELECT SRL

Hunedoara

HUNEDOARA

STR ARENEI,3 BIS

117

MIXT DORA CONSIGN SRL

Hunedoara

BRAD

STR REPUBLICII,FN BL 6

118

COREX COMEXIM SRL

Hunedoara

HUNEDOARA

STR ARENEI,3

119

FIRST CLASS SRL

Hunedoara

ORASTIE

STR LUNCII,2A

120

FIRST CLASS SRL

Hunedoara

ORASTIE

STR NICOLAE TITULESCU,FN BL 73

121

TIGER POWER SRL

Hunedoara

DEVA

STR TITU MAIORESCU,17

122

FIRST CLASS SRL

Hunedoara

ORASTIE

STR PRICAZULUI,124

123

FIRST HAND SRL

Hunedoara

SIMERIA

STR 1 DECEMBRIE,2

124

LORAND DINAMIC SRL

Hunedoara

DEVA

BD IULIU MANIU,FN BL 2 PARTER

125

FIRST HAND SRL

Hunedoara

SIMERIA

STR AVRAM IANCU,FN BL1 PARTER

126

AQUILA-FASHION SRL

Bacau

ONESTI

CALEA MARASESTI,FN

127

AQUILA-FASHION SRL

Bacau

TARGU OCNA

STR COSTACHE NEGRI,37

128

FABRICA DE PAINE SERBAN SRL

Bacau

ONESTI

CALEA BRASOVULUI,FN

129

AVANTGARDE SRL

Bacau

ONESTI

BD OITUZ,FN

130

ADRIATICA SRL

Bacau

BACAU

BD ALEXANDRU CEL BUN,4

131

AQUILA-FASHION SRL

Bacau

COMANESTI

STR REPUBLICII,FN

132

AVANTGARDE SRL

Bacau

OITUZ

SOS PRINCIPALA,7

133

CATICOM SRL

Bacau

BACAU

STR CORNISA BISTRITEI,1

134

OVIDIU DARA SRL

Bacau

BACAU

STR 9 MAI,28

135

AQUILA-FASHION SRL

Bacau

MOINESTI

STR TUDOR VLADIMIRESCU,FN

136

DARY & YUSTY STAR SRL

BACAU

OITUZ

SOS PRINCIPALA 37

137

EMMA HART INVEST SRL

Bacau

BACAU

STR CHIMIEI,1

138

EMMA HART INVEST SRL

Bacau

BACAU

STR MIORITEI,27

139

VRACIU IMPEX SRL

Bacau

BACAU

STR APRODUL PURICE,1

140

ECO MIX SRL

BACAU

BOGDANESTI

SOS PRINCIPALA 32

141

TOMITA SRL

Bacau

COMANESTI

PIATA CENTRALA,1

142

MAG - FRUCTIS S.R.L

Timis

TIMISOARA

CALEA MARTIRILOR,60

143

PARABOMIR SRL

Timis

CHISODA

DN 59,KM 8 INCONTRO

144

REBRISOREANA SRL

Timis

TIMISOARA

STR BUJORILOR,18

145

ATAMAX SRL

Timis

SANNICOLAU MARE

STR ANDREI SAGUNA,15

146

VILYO CONFORT SRL

Timis

TIMISOARA

STR BABADAG,7

147

XIMENA FOOD SRL

Timis

TIMISOARA

STR IANCU VACARESCU,32

148

UNDERGROUND LAND SRL

Timis

TIMISOARA

CALEA CIRCUMVALATIUNII,69

149

VICUS-NICCIA SRL

Timis

TIMISOARA

STR JULES VERNE,50

150

MUGAMBO SRL

Timis

TIMISOARA

BD C-TIN BRANCOVEANU,123

151

DANDRA MARKET D.A.D SRL

Timis

TIMISOARA

STR DR IOAN MURESAN,99

152

RIVERA - NUR SRL

Timis

TIMISOARA

CALEA MARTIRILOR,41

153

BETON HOUSE SRL

Timis

TIMISOARA

SPLAIUL NICOLAE TITULESCU,21 AP 12

154

COMPLEX TIMIS UNU SRL

Timis

TIMISOARA

STR PIATRA CRAIULUI,1

155

COVACI IF

Timis

LUGOJ

STR BOCSEI,54

156

CORIDA IMPEX SRL

Timis

SANNICOLAU MARE

STR GHEORGHE LAZAR,13

157

ESO PETROL SRL

Timis

TIMISOARA

CALEA TIMISOAREI, FN

158

CRYSTAL PALMIRA S.R.L.

Timis

TIMISOARA

PIATA VICTORIEI,3 SAD 2 ET P

159

LOGOFATU SRL

Timis

TIMISOARA

STR ROMULUS,FN

160

AYSAPET SRL

Timis

TIMISOARA

STR VASILE BALMUS,44

161

SENPINTO SRL

Timis

LUGOJ

STR OLARI,8

162

FRANCBOL SRL

Timis

LUGOJ

STR TIMISORII,110

163

SOUND FORCE SRL

Timis

TIMISOARA

STR DIMITRIE PACIUREA,2 AP 4

164

TEIU FAMILY TIM SRL

Timis

DUMBRAVITA

STR PETOFI SANDOR,52

165

HARVIO S.R.L.

Timis

TIMISOARA

STR DRUBETA,96

166

BINI DISTRIBUTION SRL

Timis

LUGOJ

STR VICTOR VLAD DELAMARINA,30

167

ARDELEAN ADRIAN COMPANY SRL

Timis

LUGOJ

STR MEMORANDULUI,2

168

TIMMY TRANS COMPANY SRL

Timis

TIMISOARA

STR ANA IPATESCU,21

169

LENS DON 2014 SRL

Timis

TIMISOARA

STR CERNA,9 AP 12

170

LA VIO ABC SRL

Timis

TIMISOARA

STR MURES,112

171

MIKY & VALY SELECT SRL

Timis

TIMISOARA

STR OFCEA,18

172

VELSATIS SRL

Timis

TIMISOARA

STR ALBASTRELELOR,55

173

NADER SRL

Timis

TIMISOARA

CALEA SEVER BOCU,45

174

AMENO VAD SRL

Timis

LUGOJ

STR SALCAMULUI,1

175

LOCUL ENIGMATIC SRL

Timis

TIMISOARA

BD 16 DECEMBRIE 1989,FN

176

HARVIO SRL

Timis

TIMISOARA

STR SF AP PETRU SI PAVEL,17

177

CABA MUR SRL

Timis

TIMISOARA

BD DR IOSIF BULBUCA,89

178

LORY SRL

Timis

LUGOJ

STR SPORTURILOR,1A

179

TAMSTORE VMG SRL

Timis

TIMISOARA

STR GHEORGHE ADAM,12

180

EMFLOR SRL

Timis

TIMISOARA

STR DACILOR,8

181

AL DOMANI PLUS SRL

Timis

MARGINA

SOS PRINCIPALA,FN

182

INA & CORY SRL

Timis

TIMISOARA

STR MOISE DOBOSAN,127

183

CC LOUNGE CONCEPT SRL

Timis

DETA

STR MIHAI EMINESCU,5

184

ARDELEAN ADRIAN COMPANY SRL

Timis

LUGOJ

STR ION LUCA CARAGIALE,2

185

KIVANO STORE SRL

Timis

TIMISOARA

BD REPUBLICII,27-29 SPATIUL 1/A

186

SEDAN SRL

Timis

JIMBOLIA

STR IOAN SLAVICI,133

187

IMO PUNKT SRL

Timis

TIMISOARA

STR ORSOVA,15B

188

UNAF SRL

Timis

TIMISOARA

CALEA ARADULUI,30

189

ESO PETROL SRL

Timis

TIMISOARA

STR SF AP PETRU SI PAVEL,36

190

LOCUL ENIGMATIC SRL

Timis

TIMISOARA

STR ARH DUILIU MARCU,13

191

AMICAL SRL

Timis

TIMISOARA

STR ADAM MICKIEWICZ,33

192

A & C JOY CONSTRUCT SRL-D

Timis

TIMISOARA

STR CERNA,14

193

AGB ANCA MARKET SRL

Timis

TIMISOARA

STR GHEORGHE BARITIU,40

194

AGREMENT SRL

Timis

TIMISOARA

STR LABIRINT,7

195

THALIANA 2013 SRL

Timis

TIMISOARA

STR PIATRA CRAIULUI,3

196

DASIANTHUS NETELY SRL

Timis

LUGOJ

STR COLOMAN WALLISCH,21

197

AWA PRO GRUP SRL

Timis

PECIU NOU

SOS PRINCIPALA,239A

198

NASTASIE S & C SRL

Timis

VOITEG

SOS PRINCIPALA,9

199

GESCALA SRL

Timis

TIMISOARA

AL STUDENTILOR,5

200

LOGOFATU SRL

Timis

TIMISOARA

STR VANATORILOR,24

201

GLOBAL CASH & CARY SRL

Buzau

BUZAU

STR TRANSILVANIEI,508B

202

MCA COMERCIAL SRL

Buzau

RAMNICU SARAT

STR PRINCIPELE FERDINAND,24

203

TRITON IMPEX SRL

Buzau

BUZAU

AL INDUSTRIEI,46

204

BIAN SRL

Buzau

BUZAU

BD UNIRII,FN BL E1 O7

205

UNIVERSAL LE BIG SRL

Buzau

BUZAU

STR G-RAL GRIGORE BASTAN,FN

206

TRITON IMPEX SRL

Buzau

BUZAU

STR DOROBANTI,FN BL 8A PARTER

207

RADIN COM SRL

Buzau

RAMNICU SARAT

STR PRINCIPELE FERDINAND,12

208

MCA COMERCIAL SRL

Buzau

RAMNICU SARAT

BD 1 DECEMBRIE 1918,FN BL D1

209

CLASS BUSINESS & LEISURE CENTER SRL

Buzau

BUZAU

BD UNIRII,301A COMPLEX COMERCIA

210

UNIVERSAL LE BIG SRL

Buzau

BUZAU

STR UNIRII,FN BL C2

211

UNIVERSAL LE BIG SRL

Buzau

BUZAU

STR M-SAL ALEXANDRU AVERESCU,FN PIA

212

COM FORTUNA 93 SRL

Buzau

BUZAU

AL SPORTURILOR,47

213

BIAN S.R.L.

Buzau

BUZAU

BD UNIRII,FN BL 7

214

COM FORTUNA 93 SRL

Buzau

BUZAU

STR CARTIER MICRO 5,FN

215

BIAN SRL

Buzau

BUZAU

PIAȚA CRANG

216

POLARIS PROD COM SERV IMPEX SRL

Galati

TECUCI

STR 1 DECEMBRIE 1918,21

217

EUROPICMIC DISCOUNT SRL

Galati

TECUCI

STR GHEORGHE PETRASCU,FN

218

PACO PROD SERV SRL

Vrancea

FOCSANI

BD BUCURESTI,13

219

PACO PROD SERV SRL

Vrancea

FOCSANI

STR LUPENI,46

220

PACO PROD SERV SRL

Vrancea

FOCSANI

STR CONSTRUCTORULUI,11

221

PACO PROD SERV SRL

Vrancea

FOCSANI

STR BICAZ,17

222

PACO PROD SERV SRL

Vrancea

FOCSANI

STR BUCEGI,FN

223

PACO PROD SERV S.R.L.

Vrancea

FOCSANI

BD GARII,9

224

MAXI COM SRL

Vrancea

FOCSANI

BD BRAILEI,38

225

PACO PROD SERV SRL

Vrancea

FOCSANI

BD UNIRII,49

226

PACO PROD SERV SRL

Vrancea

FOCSANI

BD UNIRII,63BIS

227

PACO PROD SERV SRL

Vrancea

FOCSANI

STR CUZA VODA,FN TARLAUA 30

228

PACO PROD SERV SRL

Vrancea

FOCSANI

STR BUCEGI,21 GERALD

229

KLIGOR SRL (MARKET)

Galati

TECUCI

STR 1 DECEMBRIE 1918,96F

230

AGRESSIVE SRL

Galati

TECUCI

STR 1 DECEMBRIE 1918,75

231

PACO PROD SERV SRL

Vrancea

FOCSANI

STR CUZA VODA,17

232

RIVALY C.H. SRL

Alba

CAMPENI

STR ARIESULUI,12

233

AGRA'S S.A

Alba

ALBA IULIA

STR LIVEZII,37

234

DACIA SA

Alba

ALBA IULIA

BD TRANSILVANIEI,25

235

DACIA SA 103

Alba

ALBA IULIA

BD TRANSILVANIEI,2

236

DACIA SA 123

Alba

ALBA IULIA

STR VICTORIEI,FN BL 112

237

DACIA SA 106

Alba

ALBA IULIA

PIATA IULIU MANIU,16

238

DACIA SA 115

Alba

ALBA IULIA

BD TUDOR VLADIMIRESCU,FN BL 72

239

COCOSUL DE AUR SRL

Alba

AIUD

STR IULIU MANIU,45

240

DACIA SA 110

Alba

ALBA IULIA

BD 1 DECEMBRIE 1918,FN BL M1

241

AGRA'S S.A.

Alba

ALBA IULIA

STR TOPORASILOR,20

242

AGRA'S S.A.

Alba

OARDA

STR BIRUINTEI,25

243

DACIA SA 105

Alba

ALBA IULIA

STR CLOSCA,FN BL 40

244

DACIA SA 119

Alba

ALBA IULIA

CALEA MOTILOR,FN BL MV12

245

AGRA'S SA

Alba

ALBA IULIA

BD REVOLUTIEI 1989,FN BL A12

246

DACIA SA 107

Alba

ALBA IULIA

BD TUDOR VLADIMIRESCU,2

247

DACIA SA

Alba

AIUD

STR MIHAI VITEAZUL,9

248

MINI-MAL STAR SRL

Alba

CUGIR

STR ALEXANDRU SAHIA,17

249

MINI-MAL STAR SRL

Alba

CUGIR

STR ALEXANDRU SAHIA,25

250

KIME SRL

Alba

BLAJ

STR SIMION BARNUTIU,5

251

MIOMAR UNIVERSAL SRL

Alba

OCNA MURES

STR AVRAM IANCU,5

252

MIOMAR UNIVERSAL SRL

Alba

AIUD

STR UNIRII,FN BL 57

253

AGRA'S SA

Alba

ALBA IULIA

STR VASILE GOLDIS,11

254

AGRA'S S.A.

Alba

ALBA IULIA

BD REPUBLICII,125

255

MIOMAR UNIVERSAL SRL SENS

Alba

OCNA MURES

STR NICOLAE IORGA,FN BL 47 AP 35

256

DORIDO SRL

Alba

CUGIR

STR ALEXANDRU SAHIA,21

257

KIME SRL

Alba

BLAJ

STR EROILOR,FN BL 16

258

AGRA'S S.A.

Alba

ALBA IULIA

BD TRANSILVANIEI,25

259

MIOMAR UNIVERSAL S.R.L.-D.

Alba

OCNA MURES

STR AXENTE SEVER,16

260

AGRA'S SA

Alba

ALBA IULIA

PIATA IULIU MANIU,20

261

RIVALY C.H. SRL

Alba

CAMPENI

STR REVOLUTIA 1848,FN

262

AGRA'S S.A.

Alba

ALBA IULIA

BD REVOLUTIEI 1989,14

263

AGRA' S SA

Alba

ALBA IULIA

STR VICTORIEI,115-117

264

NISIA & ROBERTA SRL

Caras-Severin

RESITA

STR REPUBLICII,18

265

PARABOMIR SRL

Caras-Severin

RESITA

CALEA TIMISOAREI,4

266

PARABOMIR SRL

Caras-Severin

RESITA

CALEA TIMISOAREI,2

267

PARABOMIR SRL

Caras-Severin

BOCSA

STR CARPATI,7

268

IMPERIAL CM S.R.L.

Caras-Severin

ORAVITA

STR GARII,FN

269

PERSAM & COMP SRL

Caras-Severin

ORAVITA

Str.Garii, FN

270

LACVIL IMPEX SRL

Caras-Severin

RESITA

Calea Caransebesului, Nr.5

271

SEVERIN COM SRL

Caras-Severin

CARANSEBES

STR CAZARMII,1

272

SC KMG WORLD TRADING SRL

Caras-Severin

RESITA

STR LIBERTATII,FN B7

273

SEBDAN SRL

Caras-Severin

ORAVITA

STR GARII,FN

274

B.G. NIPAN FOREST SRL

Caras-Severin

OTELU ROSU

STR REVOLUTIEI,3

275

MADOL DANY

Caras-Severin

MEHADIA

Sos.Principala, Nr.24

276

BADA COMPANY SRL

Caras-Severin

RESITA

BD REPUBLICII,27

277

EXIGENT TM SRL

Timis

GATAIA

SOS PRINCIPALA, FN STAȚIE PECO

278

BLUE AMBIENTAL ADIMAR SRL

Caras-Severin

BAILE HERCULANE

STR TRANDAFIRILOR,143A

279

MONA LISA COMTUR SRL

Caras-Severin

RESITA

BD REPUBLICII,23

280

YENDISNIC SRL

Caras-Severin

CARANSEBES

STR ARDEALULUI,FN BL 7

281

EXIGENT TM SRL

Timis

GATAIA

STR CARPATI,68

282

MONA LISA COMTUR SRL

Caras-Severin

CARANSEBES

STR PROTOPOP I TOMICI,FN PIATA

283

HAPPY ROMIRA FAMILY SRL

Caras-Severin

CARANSEBES

STR ARDEALULUI,FN BL 3 SC C

284

BADA COMPANY SRL

Caras-Severin

RESITA

CALEA CARANSEBESULUI,14

285

LA BRASA DE SARA SRL

Caras-Severin

RESITA

STR SURIANU,1

286

PERSAM & COMP SRL

Caras-Severin

ORAVITA

STR EMANOIL GOJDU,3

287

G.M.C PARADIS S.R.L.

Caras-Severin

RESITA

BD MUNCII,12

288

FROM KITTY SRL

Caras-Severin

RESITA

BD AI CUZA,FN STATIE POLITIE

289

ANGEL-VIO SRL

Caras-Severin

OTELU ROSU

STR REPUBLICII,25

290

BRUDERKRAFT COM SRL

Caras-Severin

CARANSEBES

STR ARDEALULUI,FN BL 3

291

MONA LISA COMTUR SRL

Caras-Severin

RESITA

BD REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE,4-5

292

TOM & JERRY SRL

Caras-Severin

RESITA

CALEA TIMISOAREI,47

293

PERSAM & COMP SRL

Caras-Severin

ORAVITA

STR RACHITOVEI,FN ZONA GARA COMPLEX

294

TOM&JERRY SRL

Caras-Severin

RESITA

CALEA CARANSEBESULUI,14

295

PERSAM & COMP SRL

Caras-Severin

ORAVITA

STR EFTIMIE MURGU,66

296

AUTO TRANS MAN SRL

Caras-Severin

BOCSA

STR RESITEI,16

297

MC ADIN PREP SRL

Caras-Severin

RESITA

PIATA REPUBLICII,6

298

ANGEL-VIO SRL

Caras-Severin

OTELU ROSU

PIATA AGROALIMENTARA,FN

299

COLLINI COM SRL

Caras-Severin

BOCSA

STR REPUBLICII,25

300

POPA MARIUS I.F

Caras-Severin

BOCSA

PIATA AGROALIMENTARA,FN

301

PERSAM & COMP SRL

Caras-Severin

ORAVITA

STR GARII,FN BL EMB

302

LA BABA DIVNA SRL

Caras-Severin

CARANSEBES

STR 1 DECEMBRIE 1918,FN PARTER

303

INDRA GENERAL TRADING SRL

Caras-Severin

RESITA

STR NICOLAE TITULESCU,9

304

S & C COSMISTEF BOSS SRL

Caras-Severin

CARANSEBES

STR ROMANILOR,32

305

IMPERIAL CM S.R.L.

Caras-Severin

MOLDOVA NOUA

AL EFTIMIE MURGU,2 COMPLEX NOU

306

PERSAM & COMP SRL

Caras-Severin

VRANI

Principala , FN

307

S & C COSMISTEF BOSS SRL

Caras-Severin

CARANSEBES

STR TARINEI,2

308

PERSAM & COMP SRL

Caras-Severin

VARADIA

Principala , FN

309

AD ANDREAS & ADAM SRL

Caras-Severin

RESITA

STR SPORTULUI,6A

310

MARCOSANU COM SRL

Caras-Severin

RESITA

STR PETRU MAIOR,67

311

PERSAM & COMP SRL

Caras-Severin

CIUCHICI

Principala , FN

312

MONA LISA COMTUR SRL

Caras-Severin

RESITA

BD REPUBLICII,13-15

313

PERSAM & COMP SRL

Caras-Severin

NAIDAS

Principala , FN

314

MONA LISA COMTUR SRL

Caras-Severin

RESITA

BD REPUBLICII,6

315

PERSAM & COMP SRL

Caras-Severin

CICLOVA

Principala , FN

316

ENESCU SRL

Dimbovita

GAESTI

STR 13 DECEMBRIE,263

317

LIVORNO STORE SRL

Dimbovita

TARGOVISTE

CALEA BUCURESTI,9

318

LIVORNO STORE SRL

Dimbovita

TITU

STR GARII,6

319

E.L. ENESCU-COMPANY SRL

Dimbovita

GAESTI

STR NICOLAE TITULESCU,59

320

LIVORNO STORE SRL

Dimbovita

SOTANGA

STR C-TIN BRANCOVEANU,293

321

CARTAXO MAGIC SRL

Dimbovita

TARGOVISTE

SOS GAESTI,14

322

CARTAXO MAGIC SRL

Dimbovita

PUCIOASA

STR FLORIN POPESCU,34

323

DIANA COM SRL

Dimbovita

GAESTI

STR VIITORULUI,14

324

LIVORNO STORE SRL

Dimbovita

MORENI

STR CPT PANTEA IOAN,22

325

VULCAN BD SRL

Dimbovita

PUCIOASA

STR PIETII,2

326

CARTAXO MAGIC SRL

Dimbovita

FIENI

STR REPUBLICII,FN BL A1 PARTER

327

AMUN JOURNEY SRL

Dimbovita

TARGOVISTE

STR C-TIN BRANCOVEANU,65

328

CARTAXO MAGIC SRL

Dimbovita

TARGOVISTE

BD INDEPENDENTEI,20

329

CARTAXO MAGIC SRL

Dimbovita

TARGOVISTE

BD UNIRII,9 BL44

330

LA PAPUCEII LUI RAZIM SRL

Dimbovita

MORENI

STR CPT ION PANTEA,FN BL 2C

331

ADRIDAN SRL

Neamt

PIATRA NEAMT

AL ULMILOR,FN

332

GENEZA COMIMPEX S.R.L

Neamt

TARGU NEAMT

BD STEFAN CEL MARE,196

333

IMROM SA 2

Neamt

ROMAN

BD REPUBLICII,45A

334

IMROM SA 1

Neamt

ROMAN

STR BOGDAN DRAGOS,33

335

GENEZA COMIMPEX SRL

Neamt

TARGU NEAMT

AL BRAZILOR,FN

336

MARIDAS SRL (ABATOR)

Neamt

ROMAN

BD REPUBLICII,74

337

CERAMICA Y DECORACION ESPANOLA SRL

Neamt

TARGU NEAMT

BD STEFAN CEL MARE,FN BL M2 SC E

338

TAMONYCOM S.R.L.

Neamt

TARGU NEAMT

BD MIHAI EMINESC,FN BL M6 PARTER

339

APOLLO SRL

Neamt

TARGU NEAMT

BD STEFAN CEL MARE,FN

340

SORIDOR PROD COM SRL

Neamt

TARGU NEAMT

BD MIHAI EMINESCU,110

341

VANESSA SOC. COOP. MESTESUG

Neamt

ROMAN

STR UNIRII,FN BL 2

342

L’ARTE TOSCANA PLAST SRL

Neamt

ROMAN

STR STEFAN CEL MARE,FN GIRATORIU IS

343

3 M GAMA SRL

Neamt

PIATRA NEAMT

STR MIHAI VITEAZUL,6A

344

ADRIDAN SRL

Neamt

PIATRA NEAMT

BD DECEBAL,86

345

GENEZA COMIMPEX S.R.L.

Neamt

TARGU NEAMT

STR CUZA VODA,33

346

EXFLOR SRL

Dolj

CRAIOVA

STR GRIGORE PLESOIANU,3B

347

EXFLOR SRL

Dolj

CRAIOVA

CALEA SEVERINULUI,129

348

BEST PAY QUICK SRL

Dolj

CRAIOVA

BD OLTENIA,57

349

CAMIBOLD SRL

Dolj

CRAIOVA

BD NICOLAE ROMANESCU,FN

350

HELIN'S TRADING SRL

Dolj

CRAIOVA

CALEA BUCURESTI,FN STATIE AUTOBUS L

351

EXFLOR RETAIL SRL

Dolj

CRAIOVA

STR BRAZDA LUI NOVAC,FN

352

HELIN'S TRADING SRL

Dolj

CRAIOVA

BD 1 MAI,FN CIUPERCA

353

OTO IMPERIAL SRL

Dolj

FILIASI

BD RACOTEANU,171-173

354

BEST PAY QUICK SRL

Dolj

CRAIOVA

STR MATEI BASARAB,1

355

SAFE BUSSINES CONSULTING SRL

Dolj

CRAIOVA

STR FRATII GOLESTI,FN BL K17

356

BEST PAY QUICK SRL

Dolj

CRAIOVA

BD NICOLAE IORGA,92A

357

EUROZON INVESTMENT SRL

Dolj

CRAIOVA

STR DEZROBIRII,15A

358

EDARS SRL

Dolj

CRAIOVA

BD STIRBEI VODA,FN

359

BEST PAY QUICK SRL

Dolj

CRAIOVA

STR PETRE ISPIRESCU,44

360

DAN COM MAR SRL

Dolj

ALBESTI

SOS PRINCIPALA,FN

361

SAFE BUSSINES CONSULTING SRL

Dolj

CRAIOVA

BD CAROL I,7 PARTER

362

IOCADA COM SRL

Dolj

CRAIOVA

STR TINERETULUI,FN / BD OLTENIA

363

BEST PAY QUICK SRL

Dolj

CRAIOVA

STR G-RAL M CERCHEZ,2-4

364

TITAN MARKET 23 SRL

Dolj

CRAIOVA

STR REVOLUTIEI ,22

365

INTERMEDIA CRIS SRL

Dolj

CRAIOVA

STR NANTERRE,90

366

BEST PAY QUICK SRL

Dolj

CRAIOVA

STR BRAZDA LUI NOVAC,FN BL M8

367

BEST PAY QUICK SRL

Dolj

CRAIOVA

BD DECEBAL,92B

368

VIKING FIGHTER SRL

Dolj

CRAIOVA

BD DACIA,97B

369

REKOJ SRL

Dolj

CRAIOVA

STR RAULUI,FN

370

SO SHOP MARKET SRL

Dolj

CRAIOVA

STR MIHAI VITEAZUL,FN BL 1-3

371

DARIAMARNA S.R.L.

Dolj

CRAIOVA

STR AMARADIA,FN BL G5

372

PHANICSON COM SRL

Dolj

CRAIOVA

STR TOPORASI,FN

373

PHANICSON COM SRL

Dolj

CRAIOVA

BD OLTENIA,FN

374

BREBENEL COMIMPEX SRL

Dolj

CRAIOVA

CALEA BUCURESTI,FN GARAJE LAPUS ARG

375

DISTRIBUTIE PE GUSTATE SRL

Dolj

CRAIOVA

BD OLTENIA,78 BL 200

376

ELE MARKET SRL

Dolj

CRAIOVA

STR PALTINIS,132

377

BEST PAY QUICK SRL

Dolj

CRAIOVA

STR. BRAZDA LUI NOVAC NR.151

378

BEST PAY QUICK SRL

Dolj

CRAIOVA

STR AI CUZA,6F

379

TRANS CLIMA LOGISTICS SRL

Dolj

CRAIOVA

STR MARAMURES,26A

380

MIH MCI SRL

Dolj

CRAIOVA

STR BARIERA VALCII,62

381

OCTAPUFF SRL

Dolj

CRAIOVA

BD STIRBEI VODA,17

382

CORALEX SRL

Dolj

CRAIOVA

STR SPANIA,FN

383

LOOLI EKA SHOP SRL

Dolj

CRAIOVA

STR AI CUZA,8

384

DIRECT PLAY SRL

Dolj

CRAIOVA

STR DEZROBIRII,186 BILL

385

SHOP FOR YOU SRL

Dolj

CRAIOVA

CALEA SEVERINULUI,91

386

SAFE BUSINESS MARKET SRL

Dolj

CRAIOVA

STR FRATII GOLESTI,FN BL K21

387

OCTAPUFF SRL

Dolj

CRAIOVA

BD NICOLAE ROMANESCU,163

388

SAFE BUSINESS MARKET SRL

Dolj

CRAIOVA

STR AI CUZA,4

389

CORALEX SRL

Dolj

CRAIOVA

BD NICOLAE TITULESCU,FN BL A4

390

DIRECT PLAY SRL

Dolj

CRAIOVA

STR SIMION STOILOV,FN BL E6A

391

ANDSO MARKET SRL

Dolj

CRAIOVA

CALEA UNIRII,18C BL 24D SC 1

392

LABORATOR COFITA SRL

Dolj

CRAIOVA

STR FRATII BUZESTI,FN

393

DIRECT PLAY SRL

Dolj

CRAIOVA

STR IANCU JIANU,9

394

ADA SRL

Calarasi

CALARASI

STR PARCULUI,FN BL K 3SC 1-2 ET P

395

ADA SRL

Calarasi

CALARASI

STR ZAVOIULUI,3

396

LACTO BAR AGNEZA SRL *

Calarasi

CALARASI

BD REPUBLICII,FN

397

ADA S.R.L.

Calarasi

CALARASI

BD REPUBLICII,FN

398

MILICOM SRL

Calarasi

CALARASI

STR PIETII,14

399

SIMONA COM SRL

Calarasi

CALARASI

BD REPUBLICII,34 PIATA

400

GIL SRL

Calarasi

CALARASI

PREL BUCURESTI,FN BL I37 SC2 PARTER

401

PASCAL MIXTCOM SNC

Calarasi

OLTENITA

STR MIHAI EMINESCU,7A

402

DIG CO SRL

Calarasi

CALARASI

STR CUZA VODA,FN

403

ADA S.R.L.

Calarasi

CALARASI

STR SLOBOZIEI,FN

404

TRUST TRADE ADINA SRL

Calarasi

FUNDULEA

STR 22 DECEMBRIE,9

405

M.M.ALEX SRL

Calarasi

OLTENITA

STR MIHAI EMINESCU,1

406

LACTO BAR AGNEZA SRL

Calarasi

CALARASI

STR EROILOR,17

407

UNION GEORGE SRL.

Calarasi

CALARASI

STR BUCURESTI,108

408

UNION GEORGE SRL

Calarasi

CALARASI

PIATA BIG,FN

409

ADA SRL

Calarasi

CALARASI

PREL DOBROGEI,45

410

SDA SRL

Calarasi

CALARASI

STR PANDURI,6B

411

SARIAN CRIS SRL

Calarasi

CALARASI

STR STIRBEI VODA,FN BLOC M16

412

DIM IZAMI SRL

Prahova

CAMPINA

STR AI CUZA,72

413

ANIBAS EXIM SRL

Prahova

CAMPINA

STR ERUPTIEI,20

414

ROXYTUD & MARIUS SRL

Prahova

SINAIA

STR BADEA CARTAN,29

415

SIMACRIS SRL

Prahova

SINAIA

BD REPUBLICII,24

416

BOLALI SRL

Prahova

CAMPINA

STR DOFTANEI,111

417

LIDCOM SRL

Prahova

CAMPINA

BD CAROL I,208A

418

BOLALI SRL

Prahova

CAMPINA

STR ORIZONTULUI,1

419

ADI & NUTZA INTERTRADE SRL

Prahova

SINAIA

STR BRANDUSELOR,3

420

DRALIV SRL

Maramures

SIGHETU MARMATIEI

STR BOGDAN VODA,81

421

JOKE SRL

Maramures

BAIA MARE

BD BUCURESTI,35A

422

DAYTONA COM SRL

Maramures

BAIA MARE

BD UNIRII,12

423

DAYTONA COM SRL

Maramures

BAIA MARE

BD UNIRII,12A

424

EDGAR SRL

Maramures

BAIA MARE

STR SOARELUI,1

425

COMEXMAR S.R.L.

Maramures

BAIA MARE

STR GRANICERILOR,44

426

LIANA SRL

Maramures

BAIA MARE

STR BUCOVINEI,5

427

PANALMA MARKET SRL

Maramures

BAIA MARE

STR VASILE LUCACIU,99

428

LIANA SRL (MAG. 4)

Maramures

BAIA MARE

STR GAROAFELOR,21

429

KALMAN SRL

Maramures

BAIA MARE

STR TRANSILVANIEI,8

430

MORUTA SRL

Maramures

BAIA MARE

STR VASILE ALECSANDRI,91C

431

GAJ COMIMPEX SRL

Maramures

BAIA MARE

STR PASUNII,2A

432

AAD MARA CONSULTING S.R.L 4

Maramures

BAIA MARE

STR DECEBAL,8

433

DANI & LARI DETAILING SRL

Maramures

SIGHETU MARMATIEI

STR BOGDAN VODA,18/1

434

CORIGEE COM SRL

Maramures

SIGHETU MARMATIEI

STR NICOLAE TITULESCU,29

435

GAJ COMIMPEX SRL

Maramures

BAIA MARE

BD REPUBLICII,14

436

COMEXMAR SRL

Maramures

BAIA MARE

STR MARASESTI,23

437

COMEXMAR S.R.L.

Maramures

BAIA MARE

STR HORTENSIEI,2

438

AUTENTIC GAJ SRL

Maramures

BAIA MARE

STR GEORGE ENESCU,21

439

AAD MARA CONSULTING SRL

Maramures

BAIA MARE

PIATA REVOLUTIEI,6

440

CHIS GRIGORITA I.I

Maramures

SIGHETU MARMATIEI

STR UNIRII,7A

441

AAD MARA CONSULTING SRL

Maramures

BAIA MARE

STR PETRU RARES,11

442

GIROPA-PROD-COM S.R.L.

Maramures

TAUTII DE SUS

STR FORESTIERULUI,162

443

OVISIM IMPEX SRL

Botosani

BOTOSANI

STR IC BRATIANU,61

444

BOTUSANU COM SRL

Suceava

FALTICENI

STR SUCEVEI,FN BL 95 PARTER

445

SABCO-S SRL

Botosani

DOROHOI

AL DUZILOR,6

446

OVISIM IMPEX SRL

Botosani

BOTOSANI

CALEA NATIONALA,86

447

SUPER SPLENDID SRL

Botosani

DOROHOI

BD VICTORIEI,FN

448

SABCO-S SRL

Botosani

DOROHOI

STR GEORGE ENESCU,8-10

449

OVISIM IMPEX SRL

Botosani

BOTOSANI

AL CURCUBEULUI,FN

450

TORINO IMPEX SRL

Suceava

SUCEAVA

CALEA BURDUJENI,21

451

PITA IMPEX SRL

Botosani

BOTOSANI

BD MIHAI EMINESCU,4

452

OVISIM IMPEX SRL

Botosani

BOTOSANI

STR GRIVITA,7

453

MARKET ALBINA SRL

Suceava

SUCEAVA

STR ZORILOR,6

454

PITA IMPEX SRL

Botosani

BOTOSANI

CALEA NATIONALA,69

455

OVISIM IMPEX SRL

Botosani

BOTOSANI

STR PRIMAVERII,35 MARKET 8

456

DANYGRY SRL

Suceava

SUCEAVA

STR DORNELOR,15

457

ROMGAMA SRL

Botosani

BOTOSANI

STR PATRIARH TEOCTIST ARAPASU,7 ANL

458

PITA IMPEX SRL

Botosani

BOTOSANI

BD GEORGE ENESCU,30

459

OVISIM IMPEX SRL

Botosani

BOTOSANI

STR PRIMAVERII,11 MARKET 12

460

MICLESCU ANGELICA MIHAELA II

Botosani

DOROHOI

AL DUZILOR,FN

461

RESTAURANT CORNICIUC SRL

Suceava

SUCEAVA

STR PUTNA,8

462

OVISIM IMPEX SRL

Botosani

BOTOSANI

STR BUCOVINA,2 MARKET 2

463

TESANO SRL

Suceava

SUCEAVA

CALEA UNIRII,94 SC B PARTER

464

GEOROM IMPEX SRL

Suceava

SUCEAVA

STR PICTOR DUMITRU DACIAN,2

465

OVISIM IMPEX S.R.L.

Botosani

BOTOSANI

CALEA NATIONALA,107

466

OVISIM IMPEX SRL

Botosani

BOTOSANI

CALEA NATIONALA,71

467

ABILITY TRADE SRL

Braila

BRAILA

SOS RAMNICU SARAT,88

468

JUNIAERO SRL

Galati

GALATI

STR NAE LEONARD,5

469

TREI PITICI PRODCOM SRL

Suceava

VICOVU DE SUS

CALEA CERNAUTI,251

470

STINOR PROD-COM SRL

Suceava

VICOVU DE SUS

CALEA CERNAUTI,289B

471

FARGAMA S.R.L.

Suceava

MARGINEA

SOS PRINCIPALA,FN

472

UNICARM SRL

Suceava

VATRA DORNEI

STR PODU VERDE,2C

473

SIMER COM SRL

Suceava

GURA HUMORULUI

STR CASTANILOR,FN

474

UNICARM SRL (G44)

Suceava

CAMPULUNG MOLDOVENESC

CALEA BUCOVINEI,6

475

CONSACT COM SERV SRL

Suceava

VATRA DORNEI

STR LUCEAFARULUI,19

476

UNICARM SRL (G88)

Suceava

RADAUTI

STR MIHAI VITEAZUL,10

477

SASU SRL

Suceava

GURA HUMORULUI

BD BUCOVINEI,15

478

COLOANA PRODCOM SRL

Suceava

VATRA DORNEI

STR 22 DECEMBRIE,22A

479

MORION PROD SERV SRL

Suceava

CAMPULUNG MOLDOVENESC

STR NICOLAE IORGA,1

480

RACORITOARE BUCOVINA SRL

Suceava

RADAUTI

STR PIATA UNIRII,17

481

UNICARM SRL (G46)

Suceava

GURA HUMORULUI

BD BUCOVINEI,FN BL 5 PARTER

482

FORTUNA GUEA SRL

Suceava

GURA HUMORULUI

BD BUCOVINEI,10

483

PRISMA SRL

Suceava

RADAUTI

STR G-RAL IACOB ZADIK,FN

484

SIMER COM SRL

Suceava

GURA HUMORULUI

BD BUCOVINEI,40

485

COS-LIL-COM SRL

Suceava

VATRA DORNEI

STR UNIRII,55

486

FARGAMA S.R.L.

Suceava

RADAUTI

STR PIATA MICA,FN

487

ANCONI COMSERV SRL

Suceava

GURA HUMORULUI

PIATA REPUBLICII,6

488

MERIDIAN COFFEE SRL

Suceava

VATRA DORNEI

STR PODU VERDE,1

489

LUCADY IMPEX SRL

Suceava

VATRA DORNEI

STR UNIRII,55

490

SANEL COMSERV S.R.L.

Suceava

RADAUTI

STR VOLOVATULUI,74

491

VARODIMEX SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR LIBERTATII,52

492

NEIRA SRL

Bistrita-Nasaud

BECLEAN

STR 1 DECEMBRIE 1918,1

493

VARODIMEX SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR DRAGOS VODA,3

494

VARODIMEX SRL

Bistrita-Nasaud

VIISOARA

SOS PRINCIPALA,62U

495

PROFING DR.COM SRL

Bistrita-Nasaud

BECLEAN

STR PARCULUI,9

496

TYSITA S.R.L.

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR STEFAN CEL MARE,21

497

COREX-PRIMA 2002 SRL

Bistrita-Nasaud

BECLEAN

STR GRIGORE SILASI,9

498

COREX-UNIC PRODCOM SRL

Bistrita-Nasaud

BECLEAN

STR LIVIU REBREANU,2

499

VARODIMEX SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR GEORGE ENESCU,1

500

TRIPURSUNDRA SRL

Bistrita-Nasaud

NASAUD

PIATA UNIRII,9

501

RIMINI SRL

Bistrita-Nasaud

UNIREA

SOS PRINCIPALA,48

502

VARODIMEX SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

BD INDEPENDENTEI,1-2

503

RIMINI SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR ANDREI MURESANU,50 MAG 2

504

RIMINI SRL

Bistrita-Nasaud

BECLEAN

STR PIATA LIBERTATII,28

505

VARODIMEX SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR ANDREI MURESANU,13

506

SIBIS CENTER SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

BD INDEPENDENTEI,60

507

AMERIMARC S.R.L.

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

PIATA MORII,57

508

VARODIMEX SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

BD DECEBAL,28

509

TOTAL PRAKTIC TMR SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR ANDREI MURESANU,13

510

TRIPURSUNDRA SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR IMPARATUL TRAIAN,FN BL 55 SC A

511

AUTO-VALMAR SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR ALEXANDRU ODOBESCU,20

512

VARODIMEX SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR G-RAL GRIGORE BALAN,48

513

SOLO-TIMCOM SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR NASAUDULUI,1

514

AMERIMARC S.R.L.

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR AXENTE SEVER,20

515

AUTO-VALMAR SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

PIATA PETRU RARES,11

516

HOTEL COROANA DE AUR SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR IMPARATUL TRAIAN,1

517

SC AMERIMARC SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR GHEORGHE POP DE BASESTI,12

518

SC AMERIMARC SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR CRINILOR,9

519

HOTEL COROANA DE AUR SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

BD INDEPENDENTEI,27

520

AUTO-VALMAR SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR C-TIN ROMAN VIVU,53

521

VARODIMEX SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR G-RAL GRIGORE BALAN,7

522

HOTEL COROANA DE AUR SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR LIVIU REBREANU,14

523

RIMINI SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR IMPARATUL TRAIAN,39

524

SC AMERIMARC SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR RODNEI,8

525

AUTO-VALMAR SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

BD INDEPENDENTEI,45

526

SOLO-TIMCOM SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR TARPIULUI,FN

527

HOTEL COROANA DE AUR SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR GARII,30

528

AUTO-VALMAR SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR IMPARATUL TRAIAN,52

529

RIMINI SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR FLORILOR,13

530

RIMINI

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR GHEORGHE SINCAI,12

531

SC AMERIMARC SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR NASAUDULUI,17

532

SOLO-TIMCOM SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR TANASE TUDORAN,21

533

HOTEL COROANA DE AUR SRL MAG 5

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR ANDREI MURESANU,30

534

AMERIMARC S.R.L.

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR G-RAL GRIGORE BALAN,5B

535

AMERIMARC SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR VASILE LUPU,14

536

SOLO-TIMCOM SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

CALEA MOLDOVEI,1

537

RIMINI

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR RODNEI,FN

538

RIMINI SRL

Bistrita-Nasaud

DUMITRA

SOS PRINCIPALA,134

539

AUTO-VALMAR SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR STEFAN CEL MARE,21

540

ONISOR SNC

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

PIATA DECEBAL,1C

541

SOLO-TIMCOM SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

AL TIHUTA,1

542

SOLO-TIMCOM SRL

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR ANDREI MURESANU,14

543

SOLO-TIMCOM

Bistrita-Nasaud

BISTRITA

STR ARTARILOR,22B

544

MAGIC DIAMANT SRL

Satu Mare

SATU MARE

STR ZENIT,1

545

SANTEC -BARGAULUI

Satu Mare

SATU MARE

STR BARGAULUI,FN

546

GORDIUS SRL

Satu Mare

SATU MARE

BD CLOSCA,325

547

BARTA ATI SRL MAG GANEA

Satu Mare

SATU MARE

STR GANEA,12

548

ALISAM SRL

Satu Mare

SATU MARE

STR ION VIDU,10

549

CBA NORD VEST SRL

Satu Mare

SATU MARE

BD LUCIAN BLAGA,400

550

MIRANDA COMPANY SRL

Satu Mare

SATU MARE

STR GHEORGHE BARITIU,51

551

BARTA ATI SRL

Satu Mare

SATU MARE

DRUMUL BOTIZULUI,FN

552

BARTA ATI SRL

Satu Mare

SATU MARE

STR BRANDUSA,22

553

CODIFLOR COM SRL

Salaj

ZALAU

STR AVRAM IANCU,FN BL N17

554

BARTA ATI SRL

Satu Mare

SATU MARE

BD SANATATII,FN

555

VETI SRL

Salaj

ZALAU

STR METEOROLOGIEI,12

556

BARTA ATI SRL

Satu Mare

SATU MARE

STR JOCULUI,18-19 BL UJ

557

SANTEC AMBUDULUI

Satu Mare

SATU MARE

BD LUCIAN BLAGA,46 M43

558

SMART PERPETUUM SRL

Satu Mare

SATU MARE

BD UNIRII,79

559

BARTA ATI SRL

Satu Mare

SATU MARE

STR DARIU POP,FN

560

CASNICA SRL

Salaj

ZALAU

STR SF VINERI,5

561

BARTA ATI SRL

Satu Mare

SATU MARE

DRUMUL CAREIULUI,125

562

CROLUX SRL

Salaj

ZALAU

STR FABRICII,8C

563

SANTEC SRL

Satu Mare

SATU MARE

BD LUCIAN BLAGA,421

564

JASMIN SRL

Satu Mare

SATU MARE

AL NEAJLOV,7

565

BRUTUS SRL 2

Satu Mare

SATU MARE

BD MUNCII,27

566

SANITAS M&M SRL

Satu Mare

SATU MARE

BD CLOSCA,11

567

BARTA ATI SRL

Satu Mare

SATU MARE

BD CLOSCA,90

568

LUPAU EUGENIA II

Salaj

ZALAU

STR TORENTULUI,FN BL T2 PARTER

569

DAMPROD SRL

Salaj

ZALAU

STR DUMBRAVA,6

570

UNISTAR GRUP S.R.L.

Salaj

JIBOU

STR GAROAFELOR,3

571

BARTA ATI SRL

Satu Mare

SATU MARE

STR CAREIULUI,49

572

PAMAREN ALI SRL

Satu Mare

SATU MARE

STR MAGNOLIEI,2

573

GOIA IONAS SRL

Satu Mare

SATU MARE

STR AMBUDULUI,7

574

SAUDIA COM IMPEX SRL

Salaj

ZALAU

STR TRAIAN,5

575

MANEX SRL

Salaj

ZALAU

STR VOIEVOD GELU,10 BL E19 AP 1

576

GERGO GRETY SRL

Satu Mare

SATU MARE

STR AUREL VLAICU,FN COMPLEX RACHEL

577

BARTA ATI SRL

Satu Mare

SATU MARE

STR GANEA,23

578

SAPIROX DAN SRL

Salaj

ZALAU

STR ARMONIEI,FN BL G14 AP 64

579

BARTA ATI SRL

Satu Mare

SATU MARE

BD OCTAVIAN GOGA,2

580

BARTA ATI SRL

Satu Mare

SATU MARE

DRUMUL CAREIULUI,FN C22

581

VAN DEN GROS SRL

Satu Mare

CAREI

BD 25 OCTOMBRIE,1

582

NELIANA SRL

Salaj

ZALAU

STR CRISAN,11

583

VIDALIMENT SRL

Satu Mare

SATU MARE

DRUMUL BOTIZULUI,15

584

HORINCAR SRL

Salaj

ZALAU

STR DELEU VICTOR,4

585

PETHO LUCIA II

Satu Mare

SATU MARE

BD CLOSCA,3

586

KONSTA SPLENDID SRL

Sibiu

MEDIAS

STR 1 DECEMBRIE 1918,32

587

PREMIUM SRL

Sibiu

SIBIU

STR FRIGORIFERULUI,6

588

KONSTA SPLENDID SRL

Sibiu

MEDIAS

STR BLAJULUI,19

589

QWERTY RETAIL SRL

Sibiu

SELIMBAR

STR MIHAI VITEAZUL,72

590

SMART INTERMED & SPEDITION SRL

Sibiu

SIBIU

STR STEFAN CEL MARE,147

591

EVERY SOLUTION SRL

Sibiu

SIBIU

PIATA 1 DECEMBRIE 1918,1

592

SMART INTERMED & SPEDITION SRL

Sibiu

SIBIU

STR RUSCIORULUI,3

593

NON STOP CORNER SHOP SRL

Sibiu

SIBIU

STR OITUZ,23A

594

OVI SHOP SRL

Sibiu

SIBIU

STR PARIS,2

595

COM TINA SRL

Sibiu

SIBIU

CALEA TURNISORULUI,59

596

EVERY SOLUTION SRL

Sibiu

SIBIU

AL STEAZA,28

597

LUCCAS TRANS SRL

Sibiu

DUMBRAVENI

STR MIHAI EMINESCU,8

598

SANRO ECOGRUP SRL

Sibiu

SIBIU

STR PODULUI,74

599

AS 99 SRL

Sibiu

SIBIU

STR OGORULUI,28

600

ROM-ALDI SRL

Sibiu

SIBIU

STR STEFAN CEL MARE,147

601

MARCOPAN S.R.L.

Sibiu

AGNITA

STR AVRAM IANCU,132

602

FIDOLA SRL

Sibiu

SIBIU

STR MORILOR,40

603

EVERY SOLUTION SRL

Sibiu

SIBIU

BD MIHAI VITEAZUL,7

604

EVERY SOLUTION SRL

Sibiu

SIBIU

BD G-RAL VASILE MILEA,2

605

MASTER-SERVICE S.R.L.

Sibiu

MEDIAS

STR AUREL VLAICU,12

606

KONSTA SPLENDID SRL

Sibiu

MEDIAS

STR DUPA ZID,27

607

KONSTA SPLENDID SRL

Sibiu

MEDIAS

STR 1 DECEMBRIE 1918,23

608

MULTISERV SRL

Sibiu

SIBIU

STR PRNCIPATELE UNITE,2

609

TARPI LOGISTIC SRL

Sibiu

SIBIU

STR POIANA,11

610

VITOSA SRL

Sibiu

TALMACIU

AL CASCADEI,FN BL9 SC B AP 1

611

QWERTY RETAIL SRL

Sibiu

SIBIU

CALEA CISNADIEI,54

612

ANDREEA & ROBERT SHOP SRL

Sibiu

AVRIG

STR AVRAM IANCU,25A

613

DORIS COM SRL

Sibiu

SIBIU

STR RESITA,12

614

VALENCIA TRADING SRL

Sibiu

AGNITA

STR MIHAI VITEAZUL,2

615

TARPI LOGISTIC SRL

Sibiu

SIBIU

STR RUSCIORULUI,69

616

VALENCIA TRADING SRL

Sibiu

PORUMBACU DE JOS

SOS PRINCIPALA,314

617

SEDACO TRADE SRL

Sibiu

SIBIU

STR SCOALA DE INOT,5

618

QWERTY RETAIL SRL

Sibiu

SIBIU

BD G-RAL VASILE MILEA,12

619

ROYAL EXTREME SRL

Sibiu

SIBIU

STR POIANA,11

620

RUBI MARKETSIB SRL

Sibiu

SIBIU

BD CORNELIU COPOSU,20

621

SOLERO SRL

Sibiu

SIBIU

STR HENRI COANDA,53

622

KONSTA SPLENDID SRL

Sibiu

MEDIAS

STR GEORGE TOPARCEANU,10

623

VITOSA SRL

Sibiu

SIBIU

STR LUPTEI,9

624

DORIS COM SRL

Sibiu

SIBIU

BD CORNELIU COPOSU,FN MAGAZIN MATER

625

SMART INTERMED & SPEDITION SRL

Sibiu

SIBIU

STR TRIBUNEI,19

626

SIMPLIS TRADE SRL

Sibiu

SIBIU

STR G-RAL GHEORGHE MAGHERU,30

627

KONSTA SPLENDID SRL

Sibiu

MEDIAS

STR AVRAM IANCU,51

628

SEDACO TRADE SRL

Sibiu

SIBIU

STR SCOALA DE INOT,20

629

MERCUR RELY SRL

Sibiu

MEDIAS

STR STEPHAN LUDWIG ROTH,3

630

APOLLO SRL

Sibiu

SIBIU

PIATA 1 DECEMBRIE 1918,5

631

AGNIPAN SRL

Sibiu

AGNITA

STR AVRAM IANCU,130

632

QWERTY RETAIL SRL

Sibiu

SIBIU

STR NICOLAUS OLAHUS,5

633

PORTO SRL

Sibiu

SIBIU

STR 9 MAI,24

634

KONSTA SPLENDID SRL

Sibiu

MEDIAS

STR GRAVORILOR,39

635

CIS- SIB SRL

Sibiu

SIBIU

STR PROF IOAN MOGA,2

636

YOUR MARKET SRL

Sibiu

SIBIU

STR PROF IOAN MOGA,10

637

AS 99 SRL

Sibiu

SIBIU

STR FRUNZEI,10

638

MERCUR LUX SRL

Sibiu

SIBIU

BD VICTORIEI,2

639

CIS-SIB SRL

Sibiu

SIBIU

STR LUNGA,FN BL 12

640

PORTO SRL

Sibiu

SIBIU

SOS ALBA IULIA,13

641

ROYAL EXTREME SRL

Sibiu

SIBIU

STR SIRETULUI,14

642

ROYAL EXTREME SRL

Sibiu

SIBIU

STR VALEA AURIE,FN BL30 AP 6

643

AGROMARKET SIB SRL

Sibiu

SIBIU

BD VICTORIEI,6 AP 2

644

CRONOS SRL

Tulcea

TULCEA

STR 1848,FN

645

FRAHER RETAIL SRL

Tulcea

TULCEA

STR FRASINULUI,FN

646

CASABLANCA SRL

Tulcea

TULCEA

STR GAVRILOV CORNELIU,5

647

FRAHER RETAIL SRL

Tulcea

TULCEA

STR PACII,60

648

FRAHER RETAIL SRL

Tulcea

TULCEA

STR IL CARAGIALE,5

649

FRAHER RETAIL S.R.L.

Tulcea

TULCEA

AL METALURGISTILOR,FN

650

FRAHER RETAIL SRL

Tulcea

BABADAG

STR MIHAI VITEAZUL,11

651

VIOSAND TRICOTEXT SRL

Iasi

PASCANI

STR SPORTULUI,FN

652

NOVA MIRO SRL

Iasi

BUZNEA

SOS PRINCIPALA,14

653

NOVA MIRO SRL

Iasi

TARGU FRUMOS

STR MIHAIL KOGALNICEANU,FN

654

K-MAX SRL

Iasi

IASI

STR VASILE LUPU,FN

655

COMPLEX TUDOR ALIMENT SRL

Iasi

IASI

BD TUDOR VLADIMIRESCU,FN

656

BLACKBEANS SRL

Iasi

IASI

AL ROZELOR,FN GARIBALDI

657

RAD-MARK SRL

Iasi

IASI

STR BRADULUI,7

658

STRATEX SRL 2

Iasi

PODU ILOAIEI

SOS PRINCIPALA,FN

659

SYMCO & STAR SRL

Iasi

IASI

PIATA CUG,FN

660

OLYMP MARKET SRL

Iasi

IASI

PIATA VOIEVOZILOR,11

661

VASGA C.I. SRL

Iasi

IASI

STR PACURARI,18

662

AMBY HAPPY MARKET SRL

Iasi

IASI

AL MIHAIL SADOVEANU,4

663

CONCURS SRL

Iasi

IASI

STR VASILE LUPU,FN

664

PRIMAS. CO. SRL

Iasi

IASI

SOS NICOLINA,35

665

CUCIUREANU M. MARIA II

Iasi

IASI

STR SF LAZAR,3

666

ESPRESSO SRL

Iasi

IASI

STR VASILE LUPU,62

667

ANIMPEX ALFA GROUP SRL

Bucuresti

BUCURESTI

SPLAIUL INDEPENDENTEI,290

668

MADICOREX SRL

Galati

BRAHASESTI

SOS PRINCIPALA,FN

669

BAROSAN SERVCOM SRL

Bihor

ORADEA

STR OGORULUI,FN WEST MARKET

670

PALAS COM SRL

Mures

TARGU MURES

STR VOINICENILOR,56

671

VELMI PREST SRL

Vrancea

FOCSANI

STR MAGURA,132A

672

CONSICOM SRL

Mures

REGHIN

STR IERNUTENI,174

673

NOUL ALEXIM 2009 SRL

Constanta

CONSTANTA

STR BRIZEI,12

674

MG NICOM SERV IMPEX SRL

Bucuresti

BUCURESTI

sos Pantelimon 117

675

RAPSODIA COM PROD SRL

Cluj

CLUJ NAPOCA

BD 1 DECEMBRIE 1918,23

676

VERITAS FAVORIT SRL

Arges

PITESTI

AL PAPUCESTI,FN TRIVALE COMPLEX 2

677

ROMARIA COMALIMENT SRL

Arges

PITESTI

BD PETROCHIMISTILOR,FN BL B8

678

ELAN-TRIO SRL

Harghita

ODORHEIU SECUIESC

STR 1 DECEMBRIE 1918,7

679

COM FORTUNA 93 SRL

Buzau

BUZAU

STRADA BUCEGI

680

COSTIMAR SRL

Bucuresti

BUCURESTI

BD CHISINAU NR 10, sect 2

681

DCZ SHOP SRL

Bucuresti

BUCURESTI

DRUMUL GURA ARIESULUI,FN

682

KALIMERO COMERT INTERN SRL

Cluj

TURDA

STR 22 DECEMBRIE 1989,18

683

AUROCOR SRL(TURN)

Vaslui

VASLUI

STR STEFAN CEL MARE,FN BL B3

684

ECONOMAT SECTOR 5 SRL

Bucuresti

BUCURESTI

SOS ALEXANDRIEI,3-5

685

UNICARM SRL (G67)

Timis

TIMISOARA

STR HARNICIEI,7

686

KARAVIEM COM SRL

Bihor

ORADEA

STR SUCEVEI,29A

687

BLUESKY TRADING SRL

Bihor

ORADEA

STR PIERSICILOR,1E

688

VENDOR COMP S.R.L.

Constanta

MANGALIA

STR MATEI BASARAB,FN

689

BIG MARKET SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR ING PASCAL CRISTIAN,8

690

ANNE'S AVANGARD SHOP SRL

Bucuresti

BUCURESTI

DRUMUL TABEREI,98

691

SERV-CONEX 2000 SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR BERZEI,35

692

SELLA MEDICAL SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR ECONOMU CEZARESCU,61A

693

APREXIM PROD COM SERV CONST

Ilfov

BRAGADIRU

STR CELOFIBREI,18

694

ISSA INTERNET SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR MARGEANULUI,138

695

DOMINIQUE EXPRES SRL

Bucuresti

BUCURESTI

BD UVERTURII,69B

696

DERYANO TRADING SRL

Bucuresti

BUCURESTI

SOS BUCURESTI MAGURELE,47 N

697

NADINE SRL

Bucuresti

BUCURESTI

BD IULIU MANIU,FN

698

SUPERB KIDS SRL

Bucuresti

BUCURESTI

SOS ALEXANDRIEI,11

699

NIDVAL COMERCIAL SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR TOLBEI,1

700

RUXIR RETAIL SRL

Bucuresti

BUCURESTI

BD IULIU MANIU,220

701

IAN LUCA SHOP SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR CEAHLAU,6

702

NIKOLAEV SUPERMARKET SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR COPSA MICA,2A

703

RON BUSSINES GROUP SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR DEZROBIRII,40 BL 08

704

CARLA PRESTCOM SRL

Bucuresti

BUCURESTI

DRUMUL VALEA DOFTANEI,1

705

ADCORIAN IMPEX SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR DEALU TUGULEA,21

706

STEPHANA CONCEPT SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR G-RAL PETRE POPOVAT,47

707

ANI & SICA IMPEX SRL

Ilfov

BUCURESTI

PREL GHENCEA,44

708

HAPPY MAMBO SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR MOINESTI,5

709

DELIVER DISTRIBUTION SRL

Ilfov

BRAGADIRU

SOS ALEXANDRIEI,428

710

ANTONIO TRANS SRL

Bucuresti

BUCURESTI

STR AMURGULUI,1

711

GLADIOLA SRL

Arges

CAMPULUNG

CALEA BRASOVULUI,4

712

Market Retail Corner SRL

Arges

BD Dacia,fn Bloc P 8

Mioveni

713

VERITAS FAVORIT SRL

Arges

PITESTI

STR EXERCITIU,3

714

DIAL-ROLI SRL

Arges

PITESTI

STR GARLEI,FN BL D3

715

ALEXIM 92 S.R.L.

Arges

PITESTI

STR EREMIA GRIGORESCU,FN BL P1

716

ISDUM-IMPEX S.R.L.

Arges

CURTEA DE ARGES

STR ELENA CUZA,29

717

PRAXIS SRL

Arges

STEFANESTI

STR COASTA CAMPULUI,3

718

PRAXIS SRL

Arges

PITESTI

STR TEILOR,34

719

ACE TRADE DISCOUNT SRL

Arges

COSTESTI

SOS PRINCIPALA,FN

720

ROMARIA COMALIMENT SRL

Arges

PITESTI

STR G-RAL DIMITRIE BOTEANU,16

721

DIAL-ROLI S.R.L.

Arges

PITESTI

STR ION MINULESCU,46

722

DIAL-ROLI SRL

Arges

PITESTI

STR NEGRU VODA,FN

723

TOTAL DISTRIBUTION GROUP ARGES SRL

Arges

PITESTI

BD PETROCHIMISTILOR,FN BL C PARTER

724

Dafi Trading Evolution SRL

Arges

Bd Libertatii,fn Statie

Pitesti

725

PRAXIS GROUP SRL

Arges

PITESTI

STR SMARDAN,FN

726

ANNABELLA SRL

Arges

PITESTI

BD NICOLAE BALCESCU,FN ROLAST

727

CODIMPEX SRL

Arges

MIOVENI

BD DACIA,FN BL V1

728

Annabella srl

Arges

Str valea Iasului,13

Curtea de Arges

729

DINIASI CRISTOFAN